Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

U zwierzat z wrodzona odpornoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U zwierząt z wrodzoną odpornością na zakażenie gruźlicze nawet duże dawki bardzo zjadliwych prątków nie wywołują ani choroby, ani alergii, gdyż komórki tkankowe tych zwierząt nie mają powinowac- twa do jadu gruźliczego. Zwierzę takie jest zatem w stosunku do za- razka gruźlicy alergiczne. Niezbędnym warunkiem do powstania alergii jest obecność w ustroju żywych prątków gruźlicy oraz tkanki gruźliczej. Z chwilą zupełnego znik- nięcia zmian, wywołanych przez zarazki gruźlicy alergia zdaniem więk- szości, również znika, a zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz) wybitnie opada, prawdopodobnie jednak nie zanika nigdy bez śladu. Stan alergiczny można uzyskać także przez wprowadzenie do ustroju wielkiej dawki prątków zabitych. Alergia w tym wypadku jest Jednak bardzo słaba i trwa krótko. Alergia gruźlicza jest zjawiskiem swoistym. Wprawdzie odczyny tuberkulinowe, będące jej wyrazem u osób zakażonych gruźlicą, można wywołać także pewnymi ciałami nieswoistymi. Takie odczyny jednak wy- magają zastosowania wielkich dawek tych ciał, są .słabsze i znikają szyb- ciej niż odczyn, który powstaje u zakażonych prątkami gruźlicy w związ- ku z działaniem tuberkuliną. Świadczą one o alergii nieswoistej. Alergia swoista jest zjawiskiem tkankowym, a nie humora-nym, tzn. polega na swoistym przestrojeniu tkankowym, a nie na obecności w krwi swoistych niweczników i dlatego nie można jej przenosić biernie wraz z surowicą na inne osoby. Istota zmian w ustroju, towarzyszących powstawaniu alergii nie jest jeszcze wyjaśniona, pomimo licznych dociekań w tym kierunku. Prócz nadwrażliwości (supersensibilitas) na działanie prątków gruźlicy wytwarza się pod wpływem przebytego zakażenia także pewna odporność (immunitas) ustroju na te zarazki. W zjawisku Kocha jej wyrazem jest szybkie gojenie się zmiany miejscowej z równoczesnym wydaleniem prąt- ków. Jako tkankowe, odporność nie dotyczy prątków znajdujących się w serze gruźliczym. Odporność tę zwie się ,,odpornością nabytą”, w odróżnieniu od ,,odporności wrodzonej”, zwanej także “odpornością naturalną”. Odporność wrodzona, zależna od konstytucji ustroju, nie jest jednakowa u różnych ludzi. Różny jej sto- pień jest między innymi, przyczyną odmiennych losów zakażenia gruźli- czego u rozmaitych osób. [przypisy: , foteliki dla dzieci, dezynsekcja warszawa, rehabiliacja ]

Comments Off

Do zaburzen powietrznosci pluc przyczynia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zaburzeń powietrzności płuc przyczynia się w gruźlicy płuc także- stan opłucnej, w niej bowiem w gruźlicy płuc zmiany powstają bardzo często, nawet prawie zawsze, Dla objawów fizycznych w obrębie klatki piersiowej mają one w gru- źlicy płuc znaczenie nie tylko przez to, że wskutek ucisku płuca zmniej- szają jego powietrzność, ale także i przez to, że utrudniają przewodzenie na zewnątrz objawów fizycznych, powstających w chorych płucach. Prócz tego, zmiany w opłucnej upośledzają rozszerzalność chorych części płuc i wskutek tego przeszkadzają wyzwoleniu pewnych objawów, np. dźwię- czności rzężeń. Niekoniecznie ma to być, wysięk w jamie opłucnej lub odma, zwłaszcza zastawkowa, albo chociażby zrosty lub zgrubienia opłnic- nej. Wystarcza już uczucie bólu lub kłucia, które towarzyszy ostremu zapaleniu opłucnej, nawet na ograniczonej przestrzeni, aby objawy fl- zyczne w obrębie klatki piersiowej uległy w gruźlicy płuc zmianie. Stwierdzenie tego stanu rzeczy stanowi warunek niezbędny do zrozu- mienia wielu objawów fizycznych w zakresie klatki piersiowej w gru- źlicy płuc jako zależnych od zwiększenia lub zmniejszenia powietrzno- ftci różnych części płuc. Objawy te wykrywa się oglądaniem, obmacywa- niem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej.
Badanie oglądaniem Gruźlica płuc wywołuje, i: to nieraz w początkowym okresie, zmiany także poza płucami. Toteż dla jej rozpoznania konieczne jest badanie nie tylko płuc, ale i całego ustroju. Już przy pierwszym spojrzeniu na cho- rego na gruźlicę płuc często zwraca naszą uwagę lichy stan odżywienia objawiający się wyraźnym zarysowaniem na klatce piersiowej zagłę- bień, których nie ma u osób niegruźliczych, oraz zapadnięciem policz- ków i różnego stopnia zanikiem podściółki tłuszczowej w innych miej- scach ciała. Im dłużej toczy się gruźlica, im jest cięższa, tym odżywienie chorego bardziej podupada. [więcej w: , opieka medyczna, krem neutrogena, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »