Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, znamionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną  zaćmą i opóźnieniem rozwoju somatycznego i umysłowego.                 W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy piramidowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe.               Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u podstaw niedorozwoju umysłowego, stają się bardzo często podłożem ostrych zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Medow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków wielu psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabiającą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści urojeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawidłowości, a wreszcie       że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czynnościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, padaczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie schizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z niedorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatrycznosądowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charakterologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą nastręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedorozwojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj zapas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wechslera). [przypisy:  biustonosze do karmienia, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prócz zmian swoistych, zwanych również zmianami gruźliczymi stwierdza się w gruźlicy płuc zmiany nieswoiste, zwane też „towarzyszącymi gruźliczymi zmianami gruźliczymi” . Mianowicie dookoła gruzełków oraz świeżych ognisk swoistego zapalenia gruźliczego znajduje się zwykle pas przekrwienia (hypeloemia pulmonum), a nawet zapalenia obocznego. Jak zaznaczyłem już wyżej, niektórzy są zdania, że zapalenie to może być również swoiste. Sprawa zapalna może dotyczyć nie tylko płuc, ale także opłucnej. Opłucna w ogóle oddziaływa żywo na zmiany gruźlicze     w płucu, zwłaszcza usadowione w jej pobliżu. Zapalenie opłucnej stwierdza się w sąsiedztwie ogniska pierwotnego już w pierwszym okresie gruźlicy płuc. Zwykle jest to zapalenie suche. Może ono wywołać miejscowe zgrubienie opłucnej albo zrost opłucnej.         W dalszym przebiegu gruźlicy płuc dołącza się nieraz zapalenie opłucnej włóknikowe, surowicze, niekiedy ropne lub krwotoczne. Wysięki włóknikowy   i surowiczowłóknikowy mogą wsysać się, częściej wiodą poprzez zwłóknienie do zrostów płaszczyźnianych, postronkowatych lub pasmowatych,    a nieraz i do znacznego zgrubienia opłucnej, Dookoła starych zwłóknionych ognisk gruźliczych spotyka się nieraz trwały obrzęk boczny miąższu płucnego. Bułii nazwał go “zapaleniem złuszczającym płuc” (pneumonia desquamativa), ponieważ ciecz obrzękowa zawiera liczne złuszczone komórki wyściółki pęcherzyków płucnych. Dookoła ognisk gruźliczych    i w odleglejszych częściach płuc rozwija się często rozedma płuc.     Części płuc oddalone, początkowo tylko rozdęte, w dalszym przebiegu choroby ulegają zmianom organicznym, zależnie od przewlekłych nieżytów oskrzeli i ustawicznego kaszlu. Zmiany te cechuje zanik tkanki sprężystej i przegródek międzypęcherzykowych. Jest to zatem rozedma płuc pęcherzykowa istotna. Prócz rozedmy płuc, w gruźlicy płuc bardzo często powstaje także niedodma płuc, nieraz nawet rozległa. W jednych przypadkach jest to niedodma ostra, dotycząca całego płuca, jednego płata lub jego części. Postać tę spostrzega się na tle zatkania oskrzela masami serowatymi lub krwią po krwotoku płucnym. Niedodma tego pochodzenia może powstać nie tylko w płucu dotkniętym sprawą gruźliczą, ale i w zdrowym. [hasła pokrewne: biustonosze do karmienia, dieta i odchudzanie, zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries