Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS HEREDITARIA) W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, zna- mionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną . zaćmą •i opóźnieniem roz- woju somatycznego i umysłowego. W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy pira- midowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe. Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
POWIKŁANIA ZESPOŁAMI CZYNNOŚCIOWYMI Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u pods.taw niedorozwoju umysło- wego, stają się bardzo często podłożem ostrych •zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Me- dow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków Wielu• psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabia- jącą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości• i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści uro- jeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawid- łowości, a wreszcie że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czyn- nościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, pa- daczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie śchizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z nie- dorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatryczno-są- dowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charak- terologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą na: stręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzyg- nięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedoroz- wojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj za- •pas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wech- slera). [przypisy: , biustonosze do karmienia, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prócz zmian swoistych, zwanych również zmianami gruźliczymi stwierdza się w gruźlicy płuc zmiany nieswoiste, zwane też „towarzyszącymi gruźliczymi zmianami gruźliczymi” . Mianowicie dookoła gruzełków oraz świeżych ognisk swoistego zapale- nia gruźliczego znajduje się zwykle pas przekrwienia (hypel- oemia pulmonum), a nawet zapalenia obocznego (inflammatio collateralis). Jak zaznaczyłem już wyżej, niektórzy są zdania, że zapa- lenie to może być również swoiste. Sprawa zapalna może dotyczyć nie tylko płuc, ale także opłucnej. Opłucna w ogóle oddziaływa żywo na zmiany gruźlicze w płucu, zwłaszcza usadowione w jej pobliżu. Zapalenie opłucnej stwierdza się w sąsiedztwie ogniska pierwotnego już w pierwszym okresie gruźlicy płuc. Zwykle jest to zapalenie suche. Może ono wywołać miejscowe zgrubienie opłucnej albo zrost opłucnej. W dalszym przebiegu gruźlicy płuc dołącza się nieraz zapalenie opłucnej włóknikowe, surowiczo- włóknikowe, surowicze, niekiedy ropne lub krwotoczne. Wysięki włó- knikowy i surowiczo-włóknikowy mogą wsysać się, częściej wiodą poprzez zwłóknienie do zrostów płaszczyźnianych, postronkowatych lub pasmo- watych, a nieraz i do znacznego zgrubienia opłucnej, Dookoła starych zwłóknionych ognisk gruźliczych spotyka się nieraz trwały obrzęk boczny miąższu płucnego. Bułii nazwał go “zapaleniem złuszczającym płuc” (pneumonia desquama- tiva), ponieważ ciecz obrzękowa zawiera liczne złuszczone komórki wy- ściółki pęcherzyków płucnych. Dookoła ognisk gruźliczych i w odleglejszych cześciach płuc rozwija się często rozedma płuc. Części płuc oddalone, początkowo tylko rozdęte, w dalszym przebiegu choroby ulegają zmianom organicznym, zależnie od przewlekłych nieżytów oskrzeli i ustawicznego kaszlu. Zmiany te cechuje zanik tkanki sprężystej i przegródek międzypęche- rzykowych. Jest to zatem rozedma płuc pęcherzykowa istotna. Prócz rozedmy płuc, w gruźlicy płuc bardzo często powstaje także niedodma płuc, nieraz nawet rozległa. W jednych przypadkach jest to niedodma ostra, dotycząca całego płuca, jednego płata lub jego części. Postać tę spostrzega się na tle zatkania oskrzela masami serowa- tymi lub krwią po krwotoku płucnym. Niedodma tego pochodzenia może powstać nie tylko w płucu dotkniętym sprawą gruźliczą, ale i w zdro- wym. [hasła pokrewne: , biustonosze do karmienia, dieta i odchudzanie, Zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries