Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Choroba Sturge Webera

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio wybitnie wzrosło piśmiennictwo na temat zespołu Sturge Webera.Coraz częściej zwraca się uwagę na skłonność do rodzinnego występowania, co świadczy o podłożu wrodzonym. Podejrzewa się np. równoczesne zaburzenia rozwojowe układu nerwowego i naczyniowego, za czym przemawia rozprzestrzenianie się naczyniaka skóry wzdłuż gałązek nerwów obwodowych. Częstsze bywają postacie poronne , gdy brak któregoś    z zasadniczych objawów, np. ocznych. Potoschnigg i Westermann (1957, za Tramerem) przebadali 409 noworodków i znaleźli u 21% pojedyncze lub mnogie naczyniak i skóry, które przeważnie w dalszym życiu tych dzieci samorzutnie zanikły. Przemawia to za iłem dziedzicznym sprawy nawet w tych przypadkach, w których wywiad tych okohcznościr nie ujawnia. Napady padaczkowe nie występują zawsze. Zastanawiającą jest rzeczą, że w piśmiennictwie światowym można znaleźć wzmianki na temat spowodowanego chorobą Sturge Webera niedorozwoju umysłowego lub otępienia, że natomiast nie zwraca się uwagi na następstwa charakteropatyczne. Natomiast w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej   w Gdańsku przebywała w r. 1956 9-letnia dziewczynka z typowym zespołem Sturge Webera (ryc. 57, 59), u której inteligencja rozwinięta była nie najgorzej, podczas gdy począwszy od 6 r. ż. wybijały się na pierwszy plan postępujące, coraz cięższe cechy charakteropatyczne wybitny eretyzm, drażliwość, wybuchowość, euforia, chwiejność afektywna” upośledzenie uczuciowości wyższej ze skłonnością do kłamstwa, okrucieństwa, złośliwości. Przypadek ten opisała szczegółowo Sulestrowska (1958). Z katamnezy wiadomo, że dziewczynka ta rzuciła się z nożem na inne dziecko, z czego wynikła sprawa w Sądzie dla Nieletnich. Jednostka ta odgrywa więc rolę nie tylko w patogenezie niedorozwoju umysłowego,   ale i jako tło organicznej charakteropatii. [patrz też: dezynsekcja warszawa, Stomatolog Kraków, odżywka do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Choroba Sturge Webera

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Brutalne wysiedlanie ludności z miejsc jej zamieszkania, nie kończące się wędrówki w poszukiwaniu dachu nad głową, zniszczenia wsi              i miast, przymusowa praca w ciężkich warunkach, ustawiczna obawa o los, duże ograniczenia żywnościowe, przeludnienie mieszkań itp.          te czynniki stwarzały podłoże do łatwego zakażania wyniszczonej ludności prątkami gruźlicy, rozsiewanymi obficie przez chorych, stłoczonych razem ze zdrowymi. Grozę położenia pogarszało świadome rozbicie przez najeźdźcę całego aparatu przeciwgruźliczego w Polsce. W bardzo krótkim czasie, po opanowaniu militarnym kraju rozwiązali okupanci wszystkie Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele i prawie wszystkie poradnie przeciwgruźlicze, zabrali sanatoria przeznaczając je wyłącznie dla siebie, przekreślili dla nas leczenie klimatyczne zakazując nam pod karą śmierci dostępu do Zakopanego. Wprawdzie w ostatnich latach okupacji rozpoczęli Niemcy masowe badania radiologiczne kolejarzy, pracowników Ubezpieczalni Społecznych i osób wywożonych do Niemiec             do pracy przymusowej. Zwracano się nawet do polskiego świata lekarskiego z wezwaniem do czynnego udziału w tych badaniach obiecując ich umożliwienie. Wszystkie te zabiegi miały jednak na celu wyłącznie zapobieganie zawleczeniu gruźlicy do Niemiec. Ostatecznie zezwolono na dwa oddziały gruźlicze dla Polaków całej tzw. Generalnej Gubernii, mianowicie w zakładach dla chorych umysłowych  w Tworkach               i w Kobierzynie, Szczątki placówek przeciwgruźliczych w Warszawie uległy całkowitemu zniszczeniu w związku z powstaniem    w r. 1944,         a jednocześnie z tym nie oszczędzono i ich personelu razem z najwybitniejszymi przedstawicielami fizjologii w Polsce, których pomordowano. Taki stan spowodował nie tylko ogromny, wzrost zagruźliczenia w kraju, ale i nader złośliwy przebieg choroby, który się objawił talk ciężkimi i rozległymi zmianami, jakich nie spostrzegało się przed ostatnią wojną. Miarą spustoszeń, które wywoływała teraz gruźlica, mogą służyć takie fakty, jak skok liczby agonów na gruźlicę W Warszawie z 155 na 100.000 mieszkańców w r. 1939 na 452 w r. 1941  i 500 w r. 1944, a w Łodzi z 176 do 316, i to w tym czasie, kiedy w Kopenhadze np. liczba zgonów na gruźlicę z 51 na 100.000 w r. 1939 obniżyła się do 40 w r. 1944, a w Sztokholmie w tym samym czasie z 92 na 70. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, uprawnienia sep, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries