Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ostatnio wybitnie wzroslo pismiennictwo na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio wybitnie wzrosło piśmiennictwo na temat zespołu Sturge-Webera. (Historycznie biorąc, do nazwy tej należałoby jeszcze dodać nazwiska: Kalis- cher-Dimitri-Krabbe). Coraz częściej zwraca się uwagę na skłonność do ro- dzinnego występowania, co świadczy o podłożu wrodzonym. Podejrzewa się np. równoczesne zaburzenia rozwojowe układu nerwowego i naczyniowego, za czym przemawia rozprzestrzenianie się naczyniaka skóry wzdłuż gałązek ner- wów obwodowych, najczęściej nerwu trójdzielnego. Dlatego proponowano nazwy: trigeminoencephaloangiomatosis lub angiomatosis encephalocutanea. Częstsze bywają postacie poronne (formes frustes), gdy brak któregoś z zasad- niczych objawów, np. ocznych. Potoschnigg i Westermann (1957, za Tramerem) przebadali 409 noworodków i znaleźli u 21% pojedyncze lub mnogie naczy- ni ak i skóry, które przeważnie w dalszym życiu tych dzieci samorzutnie zani- kły. Przemawia to za iłem dziedzicznym sprawy nawet w tych przypadkach, w których wywiad tych okohcznościr nie ujawnia. Napady padaczkowe nie wy- stępują zawsze. Zastanawiającą jest rzeczą, że w piśmiennictwie światowym można znaleźć wzmianki na temat spowodowanego chorobą Sturge-Webera niedorozwoju umysłowego lub otępienia, że natomiast nie zwraca się uwagi na następstwa charakteropatyczne. Natomiast w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej .vr Gdańsku przebywała w r. 1956 9-letnia dziewczynka z typowym zespołem Sturge-Webera (ryc. 57, 59), u której inteligencja rozwinięta była nie najgo- Tzej, podczas gdy począwszy od 6 r. ż. wybijały się na pierwszy plan postępu- jące, coraz cięższe cechy charakteropatyczne: wybitny eretyzm, drażliwość, wy- .buchowość, euforia, chwiejność afektywna” upośledzenie uczuciowości wyższej ze skłonnością do kłamstwa, okrucieństwa, złośliwości. Przypadek ten opisała szczegółowo Sulestrowska (1958). Z katamnezy wiadomo, że dziewczynka ta rzuciła się z nożem na inne dziecko, z czego wynikła sprawa w Sądzie dla Nie- letnich. Jednostka ta odgrywa więc rolę nie tylko w patogenezie niedorozwoju umysłowego, ale i jako tło organicznej charakteropatii. [patrz też: , dezynsekcja warszawa, Stomatolog Kraków, odżywka do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Ostatnio wybitnie wzroslo pismiennictwo na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Brutalne wysiedlanie ludności z miejsc jej zamieszkania, nie kończące się wędrówki w poszukiwaniu dachu nad głową, zniszczenia wsi i miast, przymusowa praca w ciężkich warunkach, ustawiczna obawa o los, duże ograniczenia żywnościowe, przeludnienie mieszkań itp. – te czynniki stwarzały podłoże do łatwego zakażania wyniszczonej Iudności prątkami gruźlicy, rozsiewanymi obficie przez cho- rych, stłoczonych razem ze zdrowymi. Grozę położenia pogarszało świa- dome rozbicie przez najeźdźcę całego aparatu przeciwgruźliczego w Polscs. W bardzo krótkim czasie, po opanowaniu militarnym kraju rozwiązali okupanci wszystkie Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele i prawie wszystkie poradnie przeciwgruźlicze, zabrali sanatoria przeznaczając je wyłącznie dla siebie, przekreślili dla nas leczenie klimatyczne zakazując nam pod karą śmierci dostępu do Za- kopanego. Wprawdzie w ostatnich latach okupacji rozpoczęli Niemcy ma- sowe badania radiologiczne kolejarzy, pracowników Ubezpieczalni Spo- łecznych i osób wywożonych do Niemiec do pracy przymusowej. Zwra- cano się nawet do polskiego świata lekarskiego z wezwaniem do czynnego udziału w tych badaniach obiecując ich umożliwienie. Wszystkie te za- biegi miały jednak na celu wyłącznie zapobieganie zawleczeniu gruźlicy do Niemiec. Ostatecznie zezwolono na dwa oddziały gruźlicze dla Pola- ków całej tzw. Generalnej Gubernii, mianowicie w zakładach dla chorych umysłowych w Tworkach i w Kobierzynie, Szczątki placówek przeciw- gruźliczych w Warszawie uległy całkowitemu zniszczeniu w związku z powstaniem w r. 1944, a jednocześnie z tym nie oszczędzono i ich per- sonelu razem z najwybitniejszymi przedstawicielami fizjologii w Polsce, których pomordowano. Taki stan spowodował nie tylko ogromny, wzrost zagruźliczenia w kraju, ale i nader złośliwy przebieg choroby, który się objawił talk ciężkimi i rozległymi zmianami, jakich nie spostrzegało się przed ostatnią wojną. Miarą spustoszeń, które wywoływała teraz gruźlica, mogą służyć takie fakty, jak skok liczby agonów na gruźlicę W Warszawie z 155 na 100.000 mieszkańców w r. 1939 na 452 w r. 1941 i 500 w r. 1944, a w Łodzi z 176 do 316, i to w tym czasie, kiedy w Kopenhadze np. liczba zgonów na gruźldcę z 51 na 100.000 w r. 1939 obniżyła się do 40 w r. 1944, a w Sztokholmie w tym samym czasie z 92 na 70. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, uprawnienia sep, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries