Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Zapobieganie. Powodzenie akcji profilaktycznej, która

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie. Powodzenie akcji profilaktycznej, która by w skali społecznej położyła kres produkcji encefalopatów, zależy od spopularyzowania zasady, że ży- ciorys człowieka nie zaczyna się, jak każe tradycja, od chwili urodzenia, lecz że się zaczyna od chwili poczęcia. Gdyby wszyscy sobie uświadamiali, że byt osobniczy zaczyna się tak wcześnie, to przestrzegaliby zasad higieny i profilaktyki na długo przed etapem .rozwojowym, na którym noworodek ujrzał światlo dzienne. Nawet matka przeważnie zaczyna kochać swoje dziecię od chwili, gdy je ujrzy. Nie myśli lub za mało się myśli o zdrowiu przyszłego noworodka.: a już najmniej o jego przyszłym mózgu. Troska o zdrowie układu nerwowego potomstwa musi być cof- nięta daleko wstecz, do okresu przed zarodkowego. Nie da się przeważnie wyleczyć przypadku niedorozwoju umysłowego, ale można skutecznie zapobiec jego powstaniu. Dlatego przyszłość skutecznej walki z tym tak bardzo rozpowszechnionym kalectwem wiążemy przede wszystkim zagadnieniem profilaktyki społecznej i to sięgającej jak najwcześniejszego okresu życia. Zdrowie rodziców i ich gonad jest pierwszym warunkiem powodzenia tej akcji. Zasięg sposobów zapobiegawczych jest bardzo rozległy, “obejmuje bowiem wiele dziedzin medycyny. Walka z zakażeniami w cza- sie ciąży, porodu i w czasie życia pozapledowego prowadzi do zmniejszenia zapa- dalności na sprawy zapalne mózgu płodu i dziecka. Szczególnie skuteczne byłoby spopularyzowanie odkryć, dotyczących wirusowych i toksycznych embriopatii, które przebiegać mogą bez jawnych objawów chorobo- wych ciężarnej matki. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży przy szla matka powinna być jak najstaranniej odosobniona od dzieci, przechodzących choroby za- kaźne. Ciężarna musi się również wstrzymywać od zażywania rozmaitych leków i używek zdolnych przeniknąć do krążenia płodowego. “Krzepienie” ciężarnej piwem, porterem i innymi napojami wyskokowymi powinno być surowo wzbronione. W ogóle poważnie i konsekwentnie prowadzona walka z alkoholizmem bez wątpienia wpły- nęłaby decydująco na odsetek niedorozwoju umysłowego. Dopóki z życia społecz- nego i osobniczego nie usuniemy alkoholizmu, dopóty walka o higienę zapłodnie- nia i ciąży pozostanie w sferze marzeń. Niewątpliwie akcja “W”, która jest triumfem socjalistycznej służby zdrowia, po- winna służyć za wzór dla społecznej walki z alkoholizmem, którego bezpośrednim lub pośrednim wytworem jest niedorozwój umysłowy potomstwa. Za wcześnie jesz- cze na statystyczne obliczenia, jednakże niedorozwój umysłowy na tle kiły rodziców stał się dzięki osiągnięciom akcji “W” obecnie w klinikach i szpitalach rzadkością. Na pewno to samo, i to na jeszcze większą skalę uda się kiedyś osiągnąć w walce z alkoholizmem. [więcej w: , psycholog Kraków, kosmetyki organiczne, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Zapobieganie. Powodzenie akcji profilaktycznej, która

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Prócz zmian swoistych, zwanych również zmianami gruźliczymi stwierdza się w gruźlicy płuc zmiany nieswoiste, zwane też „towarzyszącymi gruźliczymi zmianami gruźliczymi” . Mianowicie dookoła gruzełków oraz świeżych ognisk swoistego zapalenia gruźliczego znajduje się zwykle pas przekrwienia (hypeloemia pulmonum), a nawet zapalenia obocznego. Jak zaznaczyłem już wyżej, niektórzy są zdania, że zapalenie to może być również swoiste. Sprawa zapalna może dotyczyć nie tylko płuc, ale także opłucnej. Opłucna w ogóle oddziaływa żywo na zmiany gruźlicze     w płucu, zwłaszcza usadowione w jej pobliżu. Zapalenie opłucnej stwierdza się w sąsiedztwie ogniska pierwotnego już w pierwszym okresie gruźlicy płuc. Zwykle jest to zapalenie suche. Może ono wywołać miejscowe zgrubienie opłucnej albo zrost opłucnej.         W dalszym przebiegu gruźlicy płuc dołącza się nieraz zapalenie opłucnej włóknikowe, surowicze, niekiedy ropne lub krwotoczne. Wysięki włóknikowy   i surowiczowłóknikowy mogą wsysać się, częściej wiodą poprzez zwłóknienie do zrostów płaszczyźnianych, postronkowatych lub pasmowatych,    a nieraz i do znacznego zgrubienia opłucnej, Dookoła starych zwłóknionych ognisk gruźliczych spotyka się nieraz trwały obrzęk boczny miąższu płucnego. Bułii nazwał go “zapaleniem złuszczającym płuc” (pneumonia desquamativa), ponieważ ciecz obrzękowa zawiera liczne złuszczone komórki wyściółki pęcherzyków płucnych. Dookoła ognisk gruźliczych    i w odleglejszych częściach płuc rozwija się często rozedma płuc.     Części płuc oddalone, początkowo tylko rozdęte, w dalszym przebiegu choroby ulegają zmianom organicznym, zależnie od przewlekłych nieżytów oskrzeli i ustawicznego kaszlu. Zmiany te cechuje zanik tkanki sprężystej i przegródek międzypęcherzykowych. Jest to zatem rozedma płuc pęcherzykowa istotna. Prócz rozedmy płuc, w gruźlicy płuc bardzo często powstaje także niedodma płuc, nieraz nawet rozległa. W jednych przypadkach jest to niedodma ostra, dotycząca całego płuca, jednego płata lub jego części. Postać tę spostrzega się na tle zatkania oskrzela masami serowatymi lub krwią po krwotoku płucnym. Niedodma tego pochodzenia może powstać nie tylko w płucu dotkniętym sprawą gruźliczą, ale i w zdrowym. [hasła pokrewne: biustonosze do karmienia, dieta i odchudzanie, zdrowa żywność ]

Comments Off

« Previous Entries