Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Dysrytmia zapisu znacznie wieksza niz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dysrytmia zapisu znacznie większa niż stosownie do wieku. Eeg wykazuje cechy mnogich uszkodzeń kory, przy czym ogniska największych uszkodzeń znajdują się w tylnych partiach prawej półkuli. Dnia 11. V. •1962 prof. Stępień wykonał zabieg operacyjny. Ujrzano następujący obraz: cały płat skroniowy bardzo wyraźnie zrnieniony.zprzednia jego część zawiera liczne drobne podpajęczynówkowe torbiele, natomiast tylno-dolna część płata skro- niowego jest czerwona, pokryta gęstą siecią drobnych pokręconych naczyń tętni- czych. Drugi zawój skroniowy jest bardzo wąski, pierwszy zawój skroniowy żół- tawobrązowy. Badanie eeg wykazało ognisko patologicznej czynności w tylnej części płata skroniowego oraz tuż ponad Sylwiuszem w tylnej części operculum pa•rietale. Nad całą przednią powierzchnią skroni obniżenie czynności bioelektrycznej. Wobec tego wykonano resekcję płata skroniowego wzdłuż linii przebiegającej 8 cm od bie- guna płata skroniowego. Cały płat skroniowy miał wzmożoną konsystencję, naj- większe zmiany stwierdzono w okolicy nucleus amygdale i hyppocampus. Spoistość nucleus amygdale była tak duża, że usuwano go na ostro. Ponowne badanie eeg wykazało utrzymywanie się ogniska padaczkorodnego ponad Sylwtuszem w tylnej części operculum parietale. Wobec tego wykonano resekcję tej części mózgu o roz- miarach 4 X 3,5 cm. Kontrolne badanie eeg po zabiegu: zapis na granicy fizjologii i patologii z niewielkimi rozsianymi zmianami w postaci płaskich fal theta nad obiema półkulami, głównie nad lewą. Asymetria na niekorzyść prawej półkuli, gdzie występuje wyraźna depresja czynności bioelektrycznej. Zmian ogniskowych nie stwierdza się. Dnia 2. VII. 1962 wypisana z kliniki. Po raz pierwszy od pięciu lat dziewczynka spędziła cale wakacje w domu. Za- równo w domu, jak i na oddziale dziewczęcym szpitala można bylo stwierdzić wy- bitną, wprost uderzającą zmianę na korzyść w jej zachowaniu. Uczęszczała do VII klasy szkoły specjalnej, wykazywała dużą pilność i zainteresowanie nauką, po po- ludniu zajęta była w szwalni, gdzie była grzeczna, pilna i posłuszna. Na oddziale zdyscyplinowana i uprzejma w stosunku . do personelu, spokojna, dość wyraźnie spowolniała. Można było zauważyć znaczny spadek drażliwości; np. ze względu na znamię na twarzy dziew- czynki przezywały ją “laciata krowa”, czego ze zrozumialych powodów nie znosi. Dawniej wybuchała, obecnie od- cinała się lub wymyślała, ale często po- trafiła się opanować, odejść bez słowa i gdzieś w kącie popłakać. Napady pa- daczkowe ustały, zapis eeg znormalizo- wal się. a zaburzenia charakteru niemal zupełnie ustąpiły. Dziewczynka ukoń- czyta VII klasę z wynikami dobrymi i dostatecznymi, w szkole nie sprawiała kl:opotu. Z zajęć przysposobienia zawo- dowego w szwalni uzyskała wynik bar- dzo dobry. Jej drażliwość wybitnie zel- żała. [patrz też: , protetyka, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Dysrytmia zapisu znacznie wieksza niz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dłuższy wypoczynek i higieniczny tryb życia mogą przeciwdziałać czynnikom niszczącym alergię. O zmienności alergii należy pamiętać, gdy chodzi o ocenę odczynów tuberkulinowych. Przy pierwszym zakażeniu gruźliczym alergia nie wytwarza się natych- miast. W miejscu wtargnięcia prątków do ustroju, zatem u ludzi prze- ważnie w płucach, powstaje tzw. pierwotna zmiana gruźlicza w postaci pierwotnego ogniska gruźliczego lub pierwotnego zespołu gruźliczego. Alergia, zwana pierwotną (aler- gia primitiva), rozwija się zaraz po okresie przedalergicznym Przez to miano rozumie się okres od wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju aż do ujawnienia się wrażliwości skóry na tuberkulinę. U ludzi okres ten trwa najczęściej od 10 dni do 3 miesięcy (L. Beinarti, a może przeciągać się do 4 miesięcy i dłużej. O powstającej alergii świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, któ- rym mogą towarzyszyć inne objawy kliniczne (gorączka i inne), nieraz bardzo nikłe. Odczyny tuberkulinowe wzmagają się stopniowo i są zazwyczaj żywsze w tym okresie, w którym zmiany gruźlicze w wę- złach chłonnych pierwotnego zespołu gruźliczego są największe. Pierwotna alergia jest znamienną cechą biologiczną ustroju, dotknię- tego pierwszym zakażeniem gruźliczym, wywołującym gruźlicę pierwszorzędną (tuberculosis primitiva), według terminologii Rankego. Pierwotna zmiana cechująca gruźlicę pierwszorzędną ze stanowiska Anatomiczno-patologicznego może mieć różne zejścia – od zejście w ostrą gruźlicę do zupełnego wygojenia. Najczęściej przechodzi stopniowo w stan utajony, mianowicie ulega zwłóknieniu, otorbieniu i zwapnieniu. Dlatego też Ranke nadał alergii pierwotnej miano “alergia stwardniająca” (allergia sclerotieans). Pierwotna zmiana gruźlicza, przeszedłszy w stan nieczynny, może zwła- szcza w węzłowym członie zespołu pierwotnego zawierać żywe, zjadliwe prątki przez długi czas, nawet aż do końca życia. Zjawisko to zwie się „anicrobismus quiescens”. Sprawa uległa wyleczeniu, lecz tylko anatomicznemu nie zaś biologicznemu, które cechuje się zupełnym wygaśnięciem pierwotnej zmiany gruźliczej oraz alergii pierwotnej. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, protetyka, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries