Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

O nawarstwieniu we wlasciwym znaczeniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

O nawarstwieniu we właściwym znaczeniu mówimy wówczas, gdy na pod- się ostry -zespół psychotyczny lub psychenerwicowy. W pierwszym rzędzie wy- mienić tu trzeba stany podniecenia psychoruchowego, występujące pod wpły- wem czynników reaktywnych, połączone ze znacznym zwężeniem świadomości, a być może i z jakościową jej zmianą. Napady wściekłości tego rodzaju trudno odróżnić od padaczkowych, wobec. czego wysuwano przypuszczenie, że chodzi o stany pomroczne. Za tym przypuszczeniem przemawia zupełna lub częściowa niepamięć z okresu podniecenia. Częstą rzeczą bywają u oligofreników nawar- stwione zespoły schizofrenoidalne, którym w piśmiennictwie niemieckim na- dano nazwę Pfropfschizophrenie. Najczęściej chodzi tu o psychozy typu hebe- Ireniczńego, rzadziej paranoidalne i katatoniczne. Widuje się również nawar- stwienia ze strony zespołów depresyjno-maniakalnych. Zespoły depresyjne przebiegają często z silnym lękiem i urojeniami prześladowczymi, tak że two- rzą mieszane zespoły depresyjno-paranoiczne. Szczególnie często mamy do czy- nienią z zespołami reaktywnymi o charakterze psychoz sytuacyjnych, wśród których najczęstszy bywa zespół Gansera, także zespoły paranoiczne z prymi- tywnymi urojeniami prześladowczymi. Nie należą też do rzadkości mieszane zespoły histeryczno-kataleptyczne, o cechach najczęściej katalepsji woskowa- tej, chociaż widywano i katalepsję sztywną. Bardzo często na dnie zespołów histerycznych, neurasteniczno-hipochondrycznych i prymitywnych organoz można odnaleźć podłoże oligofreniczne. Wszystkie te nawarstwione zespoły, zarówno psychonerwicowe, jak i psychotyczne, pozwalają na rokowanie za- sadniczo dobre. Leczymy w tych przypadkach za pomocą metod aktywnych lub z zastosowaniem psychoterapii ostre zespoły nawarstwione, nie wywiera- jąc wpływu na podłoże organiczne, które pozostaje po leczeniu nie zmienione. Rozpoznanie niedorozwoju umysłowego nie zawsze jest rzeczą łatwą. Na polu tym popełniono wiele błędów. Przede wszystkim, zwłaszcza u dzieci, częstokroć wyniki zaniedbania wychowawczego brano za jakość patologiczną. Błędy te groziły zwłaszcza w okresie powodzenia sposobów testometrycznych, które słu- żyły do określenia tzw. ilorazu inteligencji. Większość testów dotyczyła wia- domości szkolnych lub jeśli określała sprawność intelektualną, to niedostatecznie roz- graniczała skutki choroby od skutków zaniedbania środowiskowego. Dzieci, które wzrastały w środowisku ciemnym, nad których rozwojem nikt nie pracował wypa- dały w badaniu testami źle .. W ten sposób dzieci Chłopów i robotników w porów- naniu z dziećmi inteligencji były krzywdzone, chociaż ich mózgi pod względem czyn- nościowym były równie normalne jak mózgi tej uprzywilejowanej grupy ludności. Błędy te pochodziły w znacznej mierze stąd, że badanie inteligencji za pomocą testów było przeważnie w ręku psychologów nielekarzy. Stawiali oni rozpoznanie niedo- rozwoju umysłowego oczywiście nie zastanawiając się nad metodami badań psy- chiatrii klinicznej. Wielu lekarzy przyjęło to pomieszanie roli pedagogów i klini- cystów. Kierunek ten określa się nazwą pedologia. [podobne: , Kabiny Sanitarne, Prywatne przedszkole Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kabiny Sanitarne’

O nawarstwieniu we wlasciwym znaczeniu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwotoki płucne zdarzają się rzadko w gruźlicy płuc rozpadowo-sero- watej. Ponieważ postać ta przebiega z niszczeniem tkanki płucnej, przeto zdawało by się, że każdy taki chory powinien by zginąć na krwotok płucny już w początkowym okresie choroby. Ratuje go zaczopowanie na- czyń powstające wskutek poprzedzającego zapalenia zakrzepowego (throm- boendovascularitis simplex lub caseosa). Częste są natomiast krwotoki płucne w postaciach włóknistych lub w postaciach z przewagą zmian włóknistych, zwłaszcza zaś w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej i w gru- źlicy płuc poronnnej. W tych postaciach krwioplucie nieraz powtarza się od czasu do czasu. Są to “krwioplucia okresowe”. Krwotok płu-cny w gruźlicy płuc może wybuchać bez widocznej przy- czyny, nawet podczas snu – wtenczas prawdopodobnie na tle biernego przekrwienia zwiększającego się, gdy chory długo leży. Najczęściej jed- nak krwotok powstaje po większym wysiłku, zwłaszcza sportowym, po silnych wzruszeniach, po nadużyciach płciowych, nadmiernym wypiciu alkoholu itd. Naświetlanie lampą kwarcową, długotrwałe działanie słońca (insolatio), także wiatru, zwłaszcza suchego i zimnego, przetwory jodowe, wielkie dawki arsenu mogą u chorych na gruźlicę płuc również sprzyjać powstawaniu krwotoków płucnych. Nie bez znaczenia są także wpływy. meteorologiczne (nagły spadek ciśnienia barometrycznego, zwiększenie dodatniej jonizacji powietrza, nagłe przejścia z zimna do gorąca, zmiany hygrometryczne i in.). U kobiet, dotkniętych gruźlicą płuc, krwotoki płucne poprzedzaj ą cza- sami regularność lub jej towarzyszą, a nawet mogą ją zastępować. Za- leżą one naj prawdopodobniej od przekrwienia dookoła ognisk grużliczych w plucach towarzyszącego miesiączce. Krwotok płucny może wybuchnąć zupełnie niespodzianie: chory nagle odczuwa przypływ gorąca, szybko idącego od klatki piersiowej ku gardłu, i natychmiast wyrzuca przez usta, a w przypadku obfitego krwo- toku także przez nos dużo czerwonej, pienistej krwi. W innych przypad- ka-ch krwotok poprzedzają kłucie w bok, uczucie ciężaru w klatce pier- siowej i inne dolegliwości. [przypisy: , odzież termoaktywna, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off