Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Wynik badania ekg z dnia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wynik badania ekg z dnia 13. III. 1963: ślad rytmu alfa o częstotliwości ok. 10-11sek. i amplitudzie do 30-40 mery jedynie w odprowadzeniach ciemienio- wych oraz pojedyncze fale o rytmie alfa w odprowadzeniach potylicznych. W od- prowadzeniach z tytogłowia (skroniowo- -potyliczne) płaskie nieregularne fale theta 4-6sek o zmiennej amplitudzie 10-30 mcrv. W ciemieniowych fale theta sporadyczne. 13-minutowa hiperwenty- lacja poza nieznacznym wzrostem am- plitudy fal tbeta oraz; pewną dezorgani- zacją rytmu alfa nie wprowadziła istot- nych zmian, po czym zapis eeg szybko powrócił do stanu wyjściowego. Wnioski: przejawy patologii miernego stopnia o charakterze uogólnionym z ce- chami uszkodzeń korowych w tyłogło- wiu. Przypadek ten wraz z bardzo po- myślną dalszą katamnezą ogłosiły Mo- niuszko-Codrow i Sulestrowska w r. 1966 .
ATAXIA HEREDITARIA FRIEDREICHII Jednostce tej poświęcono ostatnio w piśmiennictwie psychiatrycznym nieco wię- cej uwagi (Schmid 1960), ponieważ wśród autorów panowały sprzeczne poglądy co do następstw psychopatologicznych tej zasadniczo rdzeniowej choroby. Kazuistyka Schmida obejmowala 28 przypadków. W materiale tym zaburzeń psychicznych nie stwierdzono tylko w dwóch przypadkach poronnego przebiegu cierpienia (form es frustes). Im wcześniejszy był początek choroby, tym cięższe spotykano postacie nie- dorozwoju umysłowego. Przy nieco późniejszym początku w latach dziecięcych stwier- dzano cechy charakteropatyczne i otępienne, podobne do padaczkowych. Przy póź- nym początku u dorosłych Widywano zwykl:y zespół psyohoorganiczny. Na ogół nie ma bezwzględnej równeległości między ciężkością objawów neurologicznych i psy- chopatologicznych, Przy tej sposobności można było sprostować niebaczne twier- dzenia niektórych autorów, jakoby choroba ta miała prowadzić do schizofrenii. W większości przypadków zmiany psychiczne stopniowo postępują, chyba że chodzi o rzadkie przypadki poronne. [przypisy: , powiększanie piersi, Karmy dla psów, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Wynik badania ekg z dnia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W gruźlicy serowato- włóknistej duszność wywołuj ą liczne czynniki: zniszczenia. znacznych obszarów płuc, częste zmiany opłucnej (zrosty, wysięk), zmiany w narzą- dzie krążenia, zatrucie jadami gruźliczymi. W ostrych postaciach gru- źlicy płuc, zwłaszcza w ostrej gruźlicy prosówkowej, duszność jest głów- nie pochodzenia toksycznego. W późniejszym okresie gruźlicy płuc dusz- ność bywa nieraz napadowa, łącząc się z napadami silnego kaszlu. Dusz- ność w gruźlicy płuc może zależeć także od częściowego upośledzenia zdolności wiązania tlenu przez hemoglobinę, zależnie od jej uszkodzenia przez jady i prątki gruźlicy (Ludwik Ptaszek). Nagła duszność towarzy- szy wytwarzaniu się samorodnej odmy opłucnej.
Krwotoki płucne Bóle w klatce piersiowej należą do częstych i nieraz wczesnych olb- jawów gruźlicy płuc, gruźlica może jednak przebiegać i bez bólów. Sie- dziba bólów, ich charakter, siła i czas trwania bywają różne. Najczęściej chorzy uskarżają się na bóle w plecach lub górnej części klatki piersio- wej. Są to bóle głuche albo, co bywa bardzo często, kłujące, Najczęściej bóle są przemijające, krótkotrwałe. Przyczyna bólów bywa różna. Gwałtowne bóle towarzyszą powsta- niu samorodnej odmy opłucnej, kłujące – najczęściej dołączeniu się za- palenia opłucnej, zwłaszcza przeponowej, głuche, niekiedy ostre – ner- wobólom międzyżebrowym. Bóle mogą zależeć także od nadrywania się mięśni podczas wysiłków kaszlowych. Chorzy odczuwają te bóle naj- częściej w miejscu przyczepu mięśni brzusznych. Unieruchomienie dolnej części klatki piersiowej opaską łagodzi bóle tego pochodzenia. Chrypka i osłabienie głosu może być jednym z wczes- nych objawów gruźlicy płuc, pomimo że wziernikowanie krtani nie wy- krywa jeszcze żadnych zmian anatomiczno-patologicznych. Jest to wtedy zaburzenie czynnościowe, towarzyszące zwykle ogólnemu osłabieniu. Najczęściej tę skargę słyszy się od osób, które muszą dużo mówić (nau- czyciele, śpiewacy zawodowi itd.). W późniejszym okresie przyczyną chrypki bywa nieraz nieżyt krtani powstający wskutek ustawicznego jej drażnienia plwociną, gruźlica krtani lub porażenie mięśni zwieraczy głośni. W późnych okresach choroby zdarza się nieraz zachłystywanie się chorych podczas jedzenia pokarmem dostającym się do, krtani wsku- lek niedowładu nadgłośni, wywołanego najczęściej zwyrodnieniem jej mięśni. [podobne: , firma sprzątająca, Karmy dla psów, oczyszczalnie przydomowe ]

Comments Off