Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Pózna postac dziecieca a wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późna postać dziecięca a występuje w 3-4 r. Ż. u dzieci dotąd roz- wijających się prawidłowo. Nie ma tu zwykle znamiennych zmian w plamce żółtej, tylko zanik nerwów wzrokowych. Upadek władz psychicznych postępuje szybko i doszczętnie jak w postaci wczesnej. Młodzieńcza postać ujawnia się zazwyczaj między 6 a 14 r.ż. Na dnie oczu widać tu żółtoczarne, a później bladożółte plamki z nitkowato ścień- czałymi naczyniami, ponadto żółtawe, okrągłe, gęsto rozsiane ogniska, wreszcie czasami obrazy barwnikowego zapalenia siatkówki (retinitis pigmentosa). Dzieci rozwijają się prawidłowo do 5-8 r. ż., następnie w ciągu 1-2 lat tracą wzrok. Równocześnie, a czasem nieco później, pojawia się otępienie, które postępuje znacznie wolniej niż w postaciach dziecięcych i doprowadza ostatecznie do poziomu nie różniącego się pod względem ilościowym od idiotyzmu. Już wcześ- nie występują napady drgawkowe, które później stają się coraz częstsze. Stop- niowo narastają objawy neurologiczne: drobny chód, zesztywnienie, sinica koń- czyn, twarz naoliwiona, rzadziej zaburzenia dróg piramidowych. Może wystą- pić też potykanie się na zgłoskach z logoklonią. U wielu chorych w miarę po- stępującego otępienia pojawiają się stereotypie ruchowe albo właśnie zubożenie ruchowe. Do wyjątków należą późne postacie .cierpienia. Choroba w ciągu kilku lat prowadzi do zejścia śmiertelnego. W powstawaniu wczesnych postaci niewątpliwie dziedziczność odgrywa dużą rolę. Poza tym etiologia nie jest wy- jaśniona. Histopatologicznie chodzi o lipoidozę komórek nerwowych mózgu.
MATOLECTWO (CRETINISMUS) Istotną rolę w powstawaniu matołectwa odgrywa zniszczenie lub ciężkie uszkodzenie tarczycy w czasie życia płodowego, lub we wczesnych latach dzie- cięcych. W sporadycznie występujących przypadkach uszkodzenie tarczycy bywa wywołane przez kiłę, krwotoki i szereg innych spraw rozmaitej etiologii. Ma- tołectwo endemiczne występuje w okolicach górzystych, pojawia się też wzdłuż przebiegu rzek, natomiast nigdy nie zdarza się na brzegach morskich. Dlatego od dawna już wiązano występowanie zarówno matołectwa, jak i wola, z bra- kiem jodu w wodzie do picia. Istotnie też zapobiegawcze podawanie w tych okolicach jodu daje dobre wyniki. [podobne: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘klimatyzacja precyzyjna’

Pózna postac dziecieca a wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaka- żeniom nadaje się także miano: “reinfectio exoqenes aerogenes”, chociaż miano “reinfectio” jest właściwe tylko dla tych przypadków, w których nowe zakażenie następuje już po doszczętnym wygojeniu wszystkich ognisk gruźliczych w ustroju. Inni utrzymują, że czynniki osłabiające ustrój mogą rozbudzać powstały w wieku dziecięcym zespół pierwotny, pozostający w stanie utajenia, zwłaszcza jego człon węzłowy, a wtedy prątki mogą dostawać się zeń do naczyń chłonnych i poprzez przewód piersiowy i żyłę główną do krwi. W ten sposób powstaje „bacteruiemia tuberculosa”, która wiedzie do powstania nowych ognisk. Zatem w tym pojęciu nowe zakażenie jest “zakażeniem przerzutowym”. Wyłonił się także- pogląd łączący oba zapatrywania na sposób powstania nowego zakażenia prątkami. Miano- wicie ponowne zakażenie może być “dodatkowe”. Prątki dostające się przez to zakażenie dodatkowe do płuc u osoby już przedtem zaka- żonej rozpadają się. Wyzwalające się jady gruźlicze podniecają w pew- nych warunkach istniejące już ognisko gruźlicze, które było w spoczynku, wywołują w nim stan zapalny i uruchomiają znajdujące się w nim prątki gruźlicy, działając tak jak duża dawka tuberkuliny. Zatem według tego poglądu nowe ogniska gruźlicze powstają wskutek “reinfectio etuio- genes”, podnieconej przez zakażenie dodatkowe (superinfetio). Ze stanowiska tego poglądu jest zrozumiałe działanie w gruźlicy płuc także bodźców nieswoistych. Wiadomo, że miejscowy odczyn zapalny w gruźlicy płuc może wywołać nie tylko tuberkulina, ale także białko, wprowadzone pozajelitowo, oraz takie bodźce, jak czynniki klimatyczne, naświetlanie słońcem wysokogórskim, kąpiele, zmęczenie, choroby za- kaźne, nawet wpływy psychiczne, regularność u kobiet, ciąża itd. Naj- prawdopodobniej czynniki te podniecają istniejące już ogniska gruźlicze i wyzwalają w ten sposób zakażenie wewnętrzne (reinfectio endogenes). Z nowym wtargnięciem prątków gruźlicy (o charakterze zakażenia przerzutowego lub dodatkowego) w tym czasie, gdy uodpornienie cechu- jące alergię pierwotną znacznie się obniżyło, rozpoczyna się okres druga gruźlicy, nazwany przez Rankego “gruźlicą wtórną” (tuberculosis secundaria). [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, rwa kulszowa, odżywka do rzęs ]

Comments Off