Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Zaniedbanie wychowawcze poglebia niedorozwój i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaniedbanie wychowawcze pogłębia niedorozwój i na odwrót, niedorozwinięci umysłowo, zwłaszcza debile, o których środowisko dba, mogą uzyskać wyrównanie swoicn braków intelektualnych. Zarówno ograniczeni, Jak i głuptacy powinni pobierać naukę w szkołach “specjalnych, gdzie nie są nara- żeni na przykre dla nich współzawodnictwo normalnycli dzieci. Coraz bardziej roz- budowujemy specjalne zakłady renabihtacyjne, których wychowankowie uczą się zawodów, głównie rzemieślniczych, zdolnych dać im w przyszłości utrzymanie. Nie- którzy oligofrenicy potrafią wyuczyć się bardzo dobrze pewnych zawodów i nabyć wiadomości praktyczne, dzięki czemu ich inwaIidztwo psychiczne przestaje być cię- żarem społecznym, Organizacja pracy wychowawczej i rehabilitacyjnej, chociaż nie inte- resuje klinicystów, wchodzi już jednak w zakres psychiatrii, społecznej,
ZABURZENIA PSYCHICZNE POURAZOWE Ustalenie związku- przyczynowego między stwierdzanymi zaburzeniami psy- chicznymi a doznanym urazem mózgu nie zawsze jest rzeczą łatwą, zwłaszcza gdy chodzi o późne następstwa: Niektórzy są tęż stanowczymi przeciwnikami żaliczania do psychoz pourazowych wszelkich reaktywnych, które roz- winęły się w bezpośrednim następstwie doznanego urazu głowy. Uraz, głowy może bowiem w tych przypadkach nie odgrywać większej roli niż uraz wsźel- kich innych części ciała, włącznie z urazem psychicznym. O zaburzeniach psy- chicznych pourazowych mówimy więc zasadniczo tylko tam, gdzie doszło do przemijającego lub trwałego uszkodzenia mózgu i gdzie dowiedziono związku przyczynowego między uszkodzeniem mózgu a zaburzeniami psychicznymi. W praktyce lekarskiej, zwłaszcza w orzecznictwie, zaburzenia te odgrywają ogromną rolę. Lekarz przywołany do wypadku musi sobie szybko wyrobić sąd co do skutków urazu głowy. Najważniejsze jest pytanie, czy uraz spowodował organiczne uszkodzenie tkanki mózgowej. Od odpowiedzi na to pytanie zależy leczenie i rokowanie, a tam gdzie chodzi o orzecznictwo, wydanie opinii co do niezdolności do pracy. Od pierwszej chwili w notatkach lekarza, powinno się znaleźć miejsce na opis stanu psychicznego człowieka; który doznał urazu czaszki. Następstwa urazów mózgu są dziedziną, w której schodzą się zainteresowa- nia nie tylko chirurgów, neurochirurgów.i neurologów, ale i psychiatrów. Jeżeli zdarzy się wypadek połączony z urazem mózgu, to oczywiście nikomu na myśl riie przyjdzie, wzywać pomocy psychiatry, chociaż zjawisko utraty przytom- ności i stopniowego odzyskiwania świadomości należy do zaburzeń psychicz- nych. Im dalej od sarnego urazu, tym bardziej zmniejsza się rola innych specja- listów, ci. zwiększa SIę rola psychiatry. Dalsze, odległe następstwa urazów mózgu; czyli stany pourazowe, są już niemal wyłącznie przedmiotem naszych zainte- resowań. Zależnie od rodzaju urazu, jego siły, jego następstw bezpośrednich i pośrednich oraz umiejscowienia uszkodzeń mogą powstawać różne obrazy kliniczne. Chociaż przechodzą one często w siebie, wzajemnie i są niezwykle różnorakie, a leżące na ich dnie zmiany anatomopatologiczne i fizjopatologićzne często za życia chorego nieodgadnione, to jednak dobrze jest uporządkować sobie materiał kliniczny. Pamiętać przy tym należy, że podane schematy mają znaczenie przeważnie orientacyjne, gdyż pewność rozpoznawczą, niestety, uzy- skujemy nierzadko dopiero po, .przeminięciu bezpośrednich skutków urazu, nawet, czasem jeszcze później . [przypisy: , kosmetyki naturalne, Szkoła tańca Poznań, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Zaniedbanie wychowawcze poglebia niedorozwój i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WYWOD CHOROBOWY GRUZLICY Obecne poglądy na powstanie i rozwój gruźlicy opierają się na kla- sycznym doświadczeniu, znanym jako “zjawisko Kocha”, oraz na nowszych badaniach histologiczno-patologicznych (zwłaszcza Rankego), bakteriologicznych i klinicznych łącznie z rentgenowskimi. Zjawisko Kocha. Koch zwrócił (wr.1891) uwagę na dużą róż- nicę w oddziaływaniu zwierząt, wrażliwych na zakażenia gruźlicze, na pierwsze i na następne zakażenie prątkami gruźlicy. Mianowicie, jeżeli zdrowej śwince morskiej wetrzeć w nacięcie skóry zawiesinę prątków gru- źlicy w małej dawce nie wywołującej posocznicy, to ranka zasklepia się i goi, a po 10-14 dniach Wytwarza się w jej miejscu twarda grudka. W następnych dniach grudka ulega zropieniu i wkrótce przechodzi w owrzodzenie, które nie ma skłonności, do gojenia się i zawiera obficie żywe prątki gruźlicy. Okoliczne, węzły chłonne obrzmie- wają. Taki sam przebieg ma u ludzi zmiana gruźlicza, rozwijająca się na tle zakażenia gruźliczego przy obrzezaniu. Odmienny obraz powstaje wtedy, jeżeli prątki gruźlicy zaszczepia się śwince morskiej, która była zaszczepiona już poprzednio, zwła- szcza 4-6 tygodniu przedtem. W tym wypadku ranka w miejscu szcze- pienia początkowo także zasklepia się, a po 24-48 godzinach powstaje silny odczyn zapalny. Miejsce to następnie twardnieje, ciemnieje i w naj- bliższych dniach ulega martwicy. Obumarła tkanka odpada razem z prąt- kami grużlicy, a powstające płaskie owrzodzenie szybko się goi, przy- czym okoliczne węzły chłonne nie zostają zakażone dla- tego nie ulegają obrzmieniu. Pierwsze zakażenie u doświadczalnego zwierzęcia wywołuj e taki sam skutek bez względu na to, jaką drogą zwierzę zostanie zakazone przy pierwszym i drugim zakażeniu. Alergia. Zjawisko Kocha dowodzi, że przebyte lekkie zakażenie gruźlicą chroni zwierzę od nowego zakażenia. Pod wpływem przebytego lekkiego zakażenia w tkankach ustroju powstają nieznane bliżej swo- iste zmiany biologiczne. Cechują one zjawisko nazwane przez Pirqueta alergią. Miano to oznacza inne, zmienione oddziaływanie ustroju na bo- dziec. Zatem alergia po- lega na tym, że w następstwie jednokrotnego działania pewnego bodźca – w tym przypadku zarazka gruźlicy – oddziaływanie ustroju tak ilo- ściowe, jak i jakościowe jest przy ponownym działaniu tego samego bodźca odmienne niż ustroju przedtem .nietkniętego. Mianowicie w razie ponownego zakażenia gruźliczego ustrój dążąc do zlo- kalizowania zakażenia zachowuj e się tak, że odczyn w postaci ostrego zapalenia powstaje znacznie szybciej, jest żywszy i ogranicza się tylko do miejsca szczepienia bez udziału okolicznych węzłów chłonnych. [przypisy: , kosmetyki naturalne, opieka medyczna, odżywki do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries