Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Operacyjne leczenie charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek ten stał się punktem wyjścia rewelacyjnego, w dziejach neurochirurgii pierwszego na święcie wydarzenia terapeutycznego, mianowicie operacyjnego leczenia charakteropatii. Dziewczynka przebywała w ciągu pięciu lat w Szpitalu w Świeciu, gdzie zarówno napady padaczkowe, jak i cechy charakteropatyczne stopniowo pogarszały się, mimo intensywnego leczenia farmakologicznego i psychagogicznego.    Jej historia choroby roi się od przejawów eretyzmu, agresywności, niezdyscyplinowania i złośliwości wobec otoczenia. Mimo dość dobrego poziomu inteligencji przy utrzymującym się ilorazie ok. 80 nie mogła brać udziału w zajęciach szkolnych. Stopniowo narastały też zmiany okulistyczne w związku z postępującymi objawami jaskry virus oka prawego spadł z 0,7 w r. 1956 na 0,1 w r. 1961, wreszcie doszło                        do jaskrowego zaniku tarczy nerwu wzrokowego prawego. Wynik badania eeg z dnia 17. I. 1961: w całym zapisie eeg brak rytmu podstawowego alfa wypełniony on jest wybitnie nieregularnymi falami o częstotliwości od 8 do 3sek. i o bardzo zmiennej amplitudzie od 5 do 150 mcrv. Odprowadzenia prawostronne z śródgłowia i tyłogłowia cechują się większą dysrytrmią niż odpowiednie lewostronne. We wszystkich odprowadzeniach  pojedyncze fale podobne do iglic o amplitudzie do 150 mcrv i najwyższej amplitudzie w odprowadzeniach z okolic ciemieniowej, skroniowej i potylicznej prawej. Opozycja faz tych fal wskazuje na miejsce powstawania w tyłomózgowiu prawej półkuli 3 minutowa hiperwentylacja spowodowała pogłębienie dezorganizacji rytmów mózgowych. Wnioski: wybitnie patologiczne przejawy czynności bioelektrycznej mózgu. [hasła pokrewne:  Siłownie zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Operacyjne leczenie charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zapobieganie. Powodzenie akcji profilaktycznej, która by w skali społecznej położyła kres produkcji encefalopatów, zależy od spopularyzowania zasady, że ży- ciorys człowieka nie zaczyna się, jak każe tradycja, od chwili urodzenia, lecz że się zaczyna od chwili poczęcia. Gdyby wszyscy sobie uświadamiali, że byt osobniczy zaczyna się tak wcześnie, to przestrzegaliby zasad higieny i profilaktyki na długo przed etapem .rozwojowym, na którym noworodek ujrzał światlo dzienne. Nawet matka przeważnie zaczyna kochać swoje dziecię od chwili, gdy je ujrzy. Nie myśli lub za mało się myśli o zdrowiu przyszłego noworodka.: a już najmniej o jego przyszłym mózgu. Troska o zdrowie układu nerwowego potomstwa musi być cof- nięta daleko wstecz, do okresu przed zarodkowego. Nie da się przeważnie wyleczyć przypadku niedorozwoju umysłowego, ale można skutecznie zapobiec jego powstaniu. Dlatego przyszłość skutecznej walki z tym tak bardzo rozpowszechnionym kalectwem wiążemy przede wszystkim zagadnieniem profilaktyki społecznej i to sięgającej jak najwcześniejszego okresu życia. Zdrowie rodziców i ich gonad jest pierwszym warunkiem powodzenia tej akcji. Zasięg sposobów zapobiegawczych jest bardzo rozległy, “obejmuje bowiem wiele dziedzin medycyny. Walka z zakażeniami w cza- sie ciąży, porodu i w czasie życia pozapledowego prowadzi do zmniejszenia zapa- dalności na sprawy zapalne mózgu płodu i dziecka. Szczególnie skuteczne byłoby spopularyzowanie odkryć, dotyczących wirusowych i toksycznych embriopatii, które przebiegać mogą bez jawnych objawów chorobo- wych ciężarnej matki. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach ciąży przy szla matka powinna być jak najstaranniej odosobniona od dzieci, przechodzących choroby za- kaźne. Ciężarna musi się również wstrzymywać od zażywania rozmaitych leków i używek zdolnych przeniknąć do krążenia płodowego. “Krzepienie” ciężarnej piwem, porterem i innymi napojami wyskokowymi powinno być surowo wzbronione. W ogóle poważnie i konsekwentnie prowadzona walka z alkoholizmem bez wątpienia wpły- nęłaby decydująco na odsetek niedorozwoju umysłowego. Dopóki z życia społecz- nego i osobniczego nie usuniemy alkoholizmu, dopóty walka o higienę zapłodnie- nia i ciąży pozostanie w sferze marzeń. Niewątpliwie akcja “W”, która jest triumfem socjalistycznej służby zdrowia, po- winna służyć za wzór dla społecznej walki z alkoholizmem, którego bezpośrednim lub pośrednim wytworem jest niedorozwój umysłowy potomstwa. Za wcześnie jesz- cze na statystyczne obliczenia, jednakże niedorozwój umysłowy na tle kiły rodziców stał się dzięki osiągnięciom akcji “W” obecnie w klinikach i szpitalach rzadkością. Na pewno to samo, i to na jeszcze większą skalę uda się kiedyś osiągnąć w walce z alkoholizmem. [więcej w: , psycholog Kraków, kosmetyki organiczne, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries