Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Dysrytmia zapisu znacznie wieksza niz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dysrytmia zapisu znacznie większa niż stosownie do wieku. Eeg wykazuje cechy mnogich uszkodzeń kory, przy czym ogniska największych uszkodzeń znajdują się w tylnych partiach prawej półkuli. Dnia 11. V. •1962 prof. Stępień wykonał zabieg operacyjny. Ujrzano następujący obraz: cały płat skroniowy bardzo wyraźnie zrnieniony.zprzednia jego część zawiera liczne drobne podpajęczynówkowe torbiele, natomiast tylno-dolna część płata skro- niowego jest czerwona, pokryta gęstą siecią drobnych pokręconych naczyń tętni- czych. Drugi zawój skroniowy jest bardzo wąski, pierwszy zawój skroniowy żół- tawobrązowy. Badanie eeg wykazało ognisko patologicznej czynności w tylnej części płata skroniowego oraz tuż ponad Sylwiuszem w tylnej części operculum pa•rietale. Nad całą przednią powierzchnią skroni obniżenie czynności bioelektrycznej. Wobec tego wykonano resekcję płata skroniowego wzdłuż linii przebiegającej 8 cm od bie- guna płata skroniowego. Cały płat skroniowy miał wzmożoną konsystencję, naj- większe zmiany stwierdzono w okolicy nucleus amygdale i hyppocampus. Spoistość nucleus amygdale była tak duża, że usuwano go na ostro. Ponowne badanie eeg wykazało utrzymywanie się ogniska padaczkorodnego ponad Sylwtuszem w tylnej części operculum parietale. Wobec tego wykonano resekcję tej części mózgu o roz- miarach 4 X 3,5 cm. Kontrolne badanie eeg po zabiegu: zapis na granicy fizjologii i patologii z niewielkimi rozsianymi zmianami w postaci płaskich fal theta nad obiema półkulami, głównie nad lewą. Asymetria na niekorzyść prawej półkuli, gdzie występuje wyraźna depresja czynności bioelektrycznej. Zmian ogniskowych nie stwierdza się. Dnia 2. VII. 1962 wypisana z kliniki. Po raz pierwszy od pięciu lat dziewczynka spędziła cale wakacje w domu. Za- równo w domu, jak i na oddziale dziewczęcym szpitala można bylo stwierdzić wy- bitną, wprost uderzającą zmianę na korzyść w jej zachowaniu. Uczęszczała do VII klasy szkoły specjalnej, wykazywała dużą pilność i zainteresowanie nauką, po po- ludniu zajęta była w szwalni, gdzie była grzeczna, pilna i posłuszna. Na oddziale zdyscyplinowana i uprzejma w stosunku . do personelu, spokojna, dość wyraźnie spowolniała. Można było zauważyć znaczny spadek drażliwości; np. ze względu na znamię na twarzy dziew- czynki przezywały ją “laciata krowa”, czego ze zrozumialych powodów nie znosi. Dawniej wybuchała, obecnie od- cinała się lub wymyślała, ale często po- trafiła się opanować, odejść bez słowa i gdzieś w kącie popłakać. Napady pa- daczkowe ustały, zapis eeg znormalizo- wal się. a zaburzenia charakteru niemal zupełnie ustąpiły. Dziewczynka ukoń- czyta VII klasę z wynikami dobrymi i dostatecznymi, w szkole nie sprawiała kl:opotu. Z zajęć przysposobienia zawo- dowego w szwalni uzyskała wynik bar- dzo dobry. Jej drażliwość wybitnie zel- żała. [patrz też: , protetyka, gabinety stomatologiczne, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘medycyna estetyczna’

Dysrytmia zapisu znacznie wieksza niz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, po- socznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jdnocześnie wzmaga się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to two- rzenie się przerzutów drogą krwi, co Ranke uważa za znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki: działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji. W przeciwieństwie do Rankego, który uogólnienie zakażenia gruźli- czego odnosi do drugorzędnego okresu gruźlicy, teoria Leaokouncza liczy się z faktem powstawania posocznicy gruźliczej już od samego początku zakażenia. Teoria jego zgadza się ze zjawiskiem Kocha dowodzącym wy- sokiego uodpornienia ustroju już wkrótce po zakażeniu prątkami gru- źlicy, a przeczącym twierdzeniu Rankego, że naj wyższa odporność ustroju powstaje dopiero po latach trwania choroby, mianowicie w okresie trze- ciorzędnym. Teoria Lewkowicza tłumaczy dalej częstość zabliźniania się i otorbiania się ognisk gruźliczych zarówno pierwotnego, jak i później- szych, po-wstających na tle posocznic gruźliczych początkowych, rzad- kie co prawda powstawanie w trzeciorzędnym okresie gruźlicy zmian znamiennych dla okresu drugorzędnego, daje wreszcie jednolitą kon- cepcję patogenezy gruźlicy. Prócz zjawiska Kocha w patogenezie gruźlicy płuc odgrywa rolę zja- Wisko Arthusa. Wstrzykując doświadczalnym zwierzętom co parę dni jednakowo małe dawki surowicy końskiej, Arthus nie otrzymywał po pierwszym wstrzyknięciu uchwytnych zmian, natomiast po każdym następnym wstrzykiwaniu następował odczyn w postaci coraz rozleglej- szego przekrwienia i obrzęku. Objawy te cofały się coraz wolniej, aż wreszcie siódme wstrzyknięcie wywoływało miejscową martwicę skóry. Z tych doświadczeń wynika, że chociaż jednorazowe działanie czynnika szkodliwego może nie wywołać żadnych zmian, to choroba może powstać przy stałym lub częstym jego działaniu, nawet pomimo niewielkiego na- tężenia czynnika. Zjawisko Arthusa tłumaczy spostrzeżenia zachorowań na gruźlicę osób ustawicznie obcujących z chorym na gruźlicę, gdy do ich ustroju dostają się prątki Kocha nawet w niewielkiej iiości. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, medycyna estetyczna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries