Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Choróbski podaje, ze elektroencefalogram wykonany

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choróbski podaje, że elektroencefalogram wykonany w okresie do 30 min, po doznanym urazie wykazuje nieprawidłowości w czynności mózgu częściej, niż jeśli jest zrobiony po upływie pół godziny, co jego zdaniem świadczy o tym, że przyczyną objawów wstrząsu ,nie mogą być drobne krwotoczki, zatory itp. zmiany histopatolo- giczne, gdyż wtedy czynność mózgu musiałaby być zaburzona przez czas znacznie dłuższy. Przedłużanie się stanu nieprzytomności oraz niektóre objawy powstrząsowe, np. bóle i zawroty głowy, zamroczenie; niepamięć itd., tłumaczy on zmianami w prze- puszczalności błon komórkowych, wskutek czego elektrolity osocza komórek wy- chodzą na zewnątrz. a elektrolity tkanki międzykomórkowej wnikają do komórek. Powstające w ten sposób zaburzenie równowagi wodnej między przestrzenią mię- dzykomórkową a komórkami prowadzi do obrzęku mózgu. Zmiana w przepuszczal- ności błon komórkowych trwa zazwyczaj tylko tysięczne części sekundy, jeżeli jed- nak trwa dłużej, to wywołuje wtórne zjawiska takle, jak niedotlenienie, niedocuk- rzenie, kwasica itd., co z kolei utrudnia powrót der prawidłowej czynności komórek nerwowych, a od niej zależy m. in. świadomość. W stanie śpiączkowym stwierdza się zniesienie odruchów ścięgnowych, rogówkowych, naczynioruchowych, wreszcie w ogóle odruchów zależnych od mostu Varola i rdzenia przedłużonego. Słabszy uraz może dawać nie porażenie, lecz podrażnienie ośrodków rdzenia przedłużonego, głów- nie ośrodków nerwu błędnego i językowo-gardłowego, co prowadzi do zatrzymania czynności serca i oddechu, trwającego 10-30 sek. (knock-out pięściarzy, stanowiący legalne popełnienie ciężkiego uszkodzenia, ciała). Z doświadczalnych badań elektro- encefalograficznych wynika, że wstrząs mózgu wywołuje natychmiastowe porażenie wszystkich czynności odruchowych, w ciężkich przypadkach dochodzi do porażenia regulatorów ciśnienia krwi ze strony nerwu błędnego i językowo-gardłowego. Rów- nocześnie stwierdza się elektroencefalograficzni e ustanie lub zmniejszenie ogólnej czynności kory mózgowej, które utrzymuje się jeszcze wiele minut po powrocie odruchów. Okazuje się, że chodzi tu o bezpośrednie skutki zadziałania siły mecha- nicznej na komórki, niezależnie od wtórnych zmian w rodzaju obrzęku lub zabu- rzeń naczynioruchowych (Bay za Reichardtem, 1953). symptomatologia. Spośród różnorakich spraw urazowych szczególne znaczenie dla psychiatrii ma wstrząs mózgu. [przypisy: , odzież bhp, balsam do włosów, olej lniany ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież bhp’

Choróbski podaje, ze elektroencefalogram wykonany

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ponieważ ustrój, przedtem nie zakażony zarazkami gruźlicy. nie ma zdolności ich niszczenia, przeto rozmnażają się one w tych ko- mórkach i po rozpadzie komórek, wywołanym działaniem jadów prąt- ków, dostają się ponownie do krwi. Sprawa ta może powtarzać się w ten sposób kilkakrotnie, aż powstanie – alergia cechująca się uodpornieniem i uczuleniem ustroju. Alergia może być tak znaczna, że śródskórne od- czyny tuberkulinowe uzyskuje się nawet z rozcieńczeniem tuberkuliny 1 : 100.000, a uodpornienie swoiste może być tak wysokie, jakiego w póź- niejszym okresie gruźlicy ustrój w ogóle nie osiąga. Teraz dopiero na- stępuje masowa niszczenie prątków, częściowo zaś ich uszkodzenie i powstaniem postaci ziarnistych, mało kwasoodpornych, nazwanych przez Leuikowicza tuberkulokokoidami. Wyzwalający się przy ni- szczeniu prątków jad śródkomórkowy (endotoxinum) wywołuje silne hi- perergiczne zapalenie okołoogniskowe tkanek, uczulonych na jad, prze- chodzące w zmianę wytwórczą otorbiającą się. W serze gruźliczym tej zmiany mogą latami pozostawać zjadliwe prątki, które nie weszły w styczność bezpośrednią z tkankami. Po osiągnięciu wysokiego poziomu odporność swoista stopniowo za- czyna się obniżać, czasami nawet już w krótkim czasie, tak iż dodatni odczyn tuberkulinowy śródskórny uzyskuje się dopiero od rozcieńczenia 1 : 10.000 i mniejszych. Najdłużej utrzymuje się miejscowa odporność płuc, gdyż w okresie pierwotnej posocznicy gruźliczej one są głównie zasiane prątkami. Miejscowa odporność innych tkanek wraz z odpor- nością ogólną obniża się szybciej i nierównomiernie Ze spadkiem ogólnej odporności do poziomu nieznacznie podgranicznego, prątki mogą z ognisk gruźliczych dostawać się do krwi i wywoływać ponownie posocznicę gruźliczą, zwaną przez Lewkowicza posocznicą gruźliczą początkową. Pociąga ona za sobą za każdym razem szybki wzrost odporności do wartości nadgranicznej, lecz coraz mniejszy, i prócz tego powstanie ognisk :gruźliczych w miejscach mniej odpornych. Taki, sam skutek możs być wywołany przez ponowne zakażenie prątkami gruźlicy z zewnątrz. W ten sposób powstają na tle posocznic gruźliczych, popocząt- kowych zmiany, które Ranke zalicza do okresu wtórnego, gruźlicy. [podobne: , Bielizna nocna damska, Prywatne przedszkole Kraków, odzież bhp ]

Comments Off

« Previous Entries