Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Znamienna cecha alergii gruzliczej jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Znamienną cechą alergii gruźliczej jest jej zmienność. Jak o tym świadczą odczyny turbekulinowe, które są wyrazem sta- nu alergicznego, na alergię wpływaj ą liczne czynniki, przede wszystkim gruczoły dokrewne. Tyroksyna wzmaga odczyny tuberkulinowe, adrenalina i pituitryna hamują. Alergia obniża się w pewnych okresach życia płciowego kobiet. Wpływają na nią także czynniki nerwowe i naczyniowe: wybitne wzmożenie odczy- nów tuberkulinowych spostrzegano w przypadkach porażenia połowi- czego, porażenia poprzecznego, zapalenia wielu nerwów i na odwrót osłabienie, a nawet zniknięcie odczynów spostrzega się w miejscach nie- dokrwionych wskutek sprawy zarostowej tętnic. Obniżenie alergii, a na- wet stan anergii spostrzega się także w przebiegu wielu ostrych chorób zakaźnych (dur brzuszny, zapalenie płuc, płonica, grypa, ksztusiec, ostry gościec stawowy, gościec wiewiórowy: kila w okresie pierwszym i drugim. zwłaszcza zaś odra), a także wtedy, kiedy siły Obronne chorego na gru- źlicę wyczerpią się, jak to często bywa w daleko posuniętej gruźlicy rozpadowej oraz w ostrych postaciach gruźlicy. W tych przypadkach aler- gia przechodzi nieraz w tzw. alergię wtórną, czyli ujemną. Nazwano ją wtórną dla odróżnienia od anergii pierwotnej (anergia primitiva) , inaczej zwanej dodatnią (anergia positiva). Jest to anergia stwierdzona u osób, które nie miały sposobności zetknięcia się z prątkami gruźlicy, a czasami także u chorych na gruźlicę w razie nabycia przez nich wybitnej odporności swoistej. Od- czyny tuberkulinowe są we wszystkich tych przypadkach ujemne. Ogólne osłabienie ustroju wskutek niedożywiania, nad- miernej pracy, opilstwa, ciężkich chorób wyniszczających, zwłaszcza cu- krzycy, także promienie pozafiołkowe (naświetlanie lampą kwarcową) również znoszą nieraz alergię gruźliczą. Bardzo często (w 75%) stwierdza się ujemne odczyny tuberkulinowe u chorych na raka nawet w tym okresie, gdy wyniszczenia jeszcze nie ma. Czynniki atmosferyczne mogą także wpływać na stan alergii poprzez. działanie na gruczoły do- krewne. [podobne: , odzież dla dzieci, Balsam Johnson, foteliki dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Znamienna cecha alergii gruzliczej jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko nie zanieczyszcza się ani moczem, ani kalem, lecz cierpliwie czeka na wysadzenie. Przeważnie siedzi spokojnie przy stole, układa klocki, apetyt ma dobry, przygląda się z uśmiechem zabawom innych dzieci. Pneumoencefalografia ujawniła znaczne poszerzenie komór bocznych, komory III i IV nie wypełniły się powietrzem. Nie stwierdzono powietrza w zbiornikach podstawy ani w rowkach sklepistości mózgu. Wskaźnik Evansa 0,58. W przypadku tym pierwotnym czynnikiem etiologicznym była według wszelkiego prawdopodobieństwa ciężka żółtaczka, przebyta po urodzeniu dziecka. Wszystko rów- nież przemawia za tym, że wodogłowie i ciężkie zaburzenia neurologiczno-psychiat- ryczne byly następstwem encefalopatii na tym tle. OLIGOPHRENI A PHENYLPYRUVICA Mianem tym oznaczono pewne przypadki ciężkiego niedorozwoju umysło- wego, odznaczające się . klinicznie właściwością wydalania w moczu k was u pirogtonowego w ilości ok. 1 g dziennie. Jest rzeczą wysoce wątpliwą; aby miało tu chodzić o odrębną jednostkę .nozologiczną. Raczej przypuszcza się, że chodzi o zaburzenia metabolizmu zależne od uszkodzenia jąder między- mózgowia” występujące na tle rozmaitych czynników etiologicznych. Sprawę można by wyjaśnić, gdyby we wszystkich przypadkach niedorozwoju umysło- wego wykonywać badania moczu na kwas pirogronowy. Spotykane czasem w piśmiennictwie twierdzenie, jakoby chodziło tu o chorobę dziedziczną, na równi np. z idiotyzmem amaurotycznym, na razie trzeba uważać za nie do- wiedzione. ZESPOL STURGE-WEBERA Rzadka ta jednostka bywała przedmiotem zainteresowania neurologów, ra- diologów i anatomopatologów, wyjątkowo tylko psychiatrów. Najpoważniej- sze podręczniki psychiatrii nie wspominają o niej lub tylko w paru słowach, .z których wynika, że towarzyszy jej niedorozwój umysłowy. Na pełny obraz kliniczny tego zespołu składają się: naczyniak umiejscowiony najczęściej na twarzy (naevus vasculosus, naevus flammeus), jaskra W następ- stwie zmian angiomatycznych naczyniówki oka, oraz różnorodne objawy móz- gowe, zależne od zmian naczyniak owych opony pajęczej i przylegającego od- cinka kory mózgowej. Zmiany w korze mózgowej polegają na zaniku i zwap- .nieniach oraz rozroście gleju. Zwapnienie, które widuje się w przeważającej liczbie przypadków, widać na pneumoencefalogramie jako podwójnie kontu- rowane, girlandowate zacienienia, najczęściej okolicy potylicznej, podobne do rysunku zakrętów i bruzd dotkniętego zmianami odcinka kory mózgowej. Zmiany te postępują. Wyrazem klinicznym tych zmian bywają napady jack- sonowskie lub uogólnione, rzadziej o typie petit mal, dalej niedowłady kur- czowe rożnego nasilenia, a wreszci,e niedoceniane przez ogół psychiatrów za- burzenia psychiczne. Te ostatnie przedstawiają się albo pod postacią niedoroz- woju umysłowego różnego stopnia, albo pod postacią mniej lub więcej nasilo- nych cech charakteropatycznych, [przypisy: , trądzik, odzież dla dzieci, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

« Previous Entries