Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Krwotoki plucne zdarzaja sie rzadko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwotoki płucne zdarzają się rzadko w gruźlicy płuc rozpadowo-sero- watej. Ponieważ postać ta przebiega z niszczeniem tkanki płucnej, przeto zdawało by się, że każdy taki chory powinien by zginąć na krwotok płucny już w początkowym okresie choroby. Ratuje go zaczopowanie na- czyń powstające wskutek poprzedzającego zapalenia zakrzepowego (throm- boendovascularitis simplex lub caseosa). Częste są natomiast krwotoki płucne w postaciach włóknistych lub w postaciach z przewagą zmian włóknistych, zwłaszcza zaś w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej i w gru- źlicy płuc poronnnej. W tych postaciach krwioplucie nieraz powtarza się od czasu do czasu. Są to “krwioplucia okresowe”. Krwotok płu-cny w gruźlicy płuc może wybuchać bez widocznej przy- czyny, nawet podczas snu – wtenczas prawdopodobnie na tle biernego przekrwienia zwiększającego się, gdy chory długo leży. Najczęściej jed- nak krwotok powstaje po większym wysiłku, zwłaszcza sportowym, po silnych wzruszeniach, po nadużyciach płciowych, nadmiernym wypiciu alkoholu itd. Naświetlanie lampą kwarcową, długotrwałe działanie słońca (insolatio), także wiatru, zwłaszcza suchego i zimnego, przetwory jodowe, wielkie dawki arsenu mogą u chorych na gruźlicę płuc również sprzyjać powstawaniu krwotoków płucnych. Nie bez znaczenia są także wpływy. meteorologiczne (nagły spadek ciśnienia barometrycznego, zwiększenie dodatniej jonizacji powietrza, nagłe przejścia z zimna do gorąca, zmiany hygrometryczne i in.). U kobiet, dotkniętych gruźlicą płuc, krwotoki płucne poprzedzaj ą cza- sami regularność lub jej towarzyszą, a nawet mogą ją zastępować. Za- leżą one naj prawdopodobniej od przekrwienia dookoła ognisk grużliczych w plucach towarzyszącego miesiączce. Krwotok płucny może wybuchnąć zupełnie niespodzianie: chory nagle odczuwa przypływ gorąca, szybko idącego od klatki piersiowej ku gardłu, i natychmiast wyrzuca przez usta, a w przypadku obfitego krwo- toku także przez nos dużo czerwonej, pienistej krwi. W innych przypad- ka-ch krwotok poprzedzają kłucie w bok, uczucie ciężaru w klatce pier- siowej i inne dolegliwości. [przypisy: , odzież termoaktywna, Studnie głębinowe, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Krwotoki plucne zdarzaja sie rzadko

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ENCEPHALOPATHIA POSTICTERICA INFANTUM Wśród wielu czynników etiologicznych zwrócono w ostatnich latach uwagę na czynnik Rh i jego rolę w genezie jednostki, nazwanej encephf1,Lopathia post:icterica infantum (Pentschew, 1948; Kummer, 1955). Tak zwana erytro- blastoza płodowa i od niej zależna ciężka żółtaczka noworodków (icterus gra- vis neonaiorum) powstaje wskutek izoimmunizacji. rh-negatywnej matki z an- tygenem Rh płodu rh-pozytywnego. Przeciwciała przechodzą przez łożysko i prowadzą do niszczenia czerwonych krwinek płodu. Zółtaczka powstaje wsku- tek hemolizy i przemiany hemoglobiny w bilirubinę. Jeśli dziecko przetrwa ten ciężki stan żółtaczkowy, stwierdza się częstokroć objawy uszkodzenia mózgu w postaci dystonii, dyskoordynacji i dyskinezy. Napięcie mięśniowe bywa ob- niżone, jednakże nierzadko stwierdzić można skurcze z gatunku spasmus mo- biLis. Dzieci wykazują niepokój ruchowy pląsawiczo-atetotyczny, niepewność ruchów celowych, uczą się czynności statycznych z opóźnieniem, często w ciągu wielu lat nie mogą się wyuczyć celowego chwytania. Jednym z naj pewniej szych objawów są zaburzenia mowy, ponieważ mięśnie aparatu mowy uczestniczą w zaburzeniach koordynacji i w hiperkinezach. Natomiast rozumienie mowy jest daleko lepiej rozwinięte. Bywają też zaburzenia wegetatywne ze skłon- nością do nadmiernych potów, wymiotów i ślinienia. Pod względem psychicz- nym rzadko dochodzi do ciężkich postaci niedorozwoju umysłowego, przeważ- nie dzieci te bywają umysłowo żywe i afektywnie na poziomie. Pod względem rokoWrliczym warto podnieść, że objawy okazują skłonność do cofania się, jed- nakże pewne ubytki zawsze pozostają. W niektórych przypadkach dzieci te zdolne są podjąć naukę szkolną w spóźnionym terminie. Czasem górują w obra- zie klinicznym cechy charakteropatyczne, nawet . przy dobrym poziomie inte- ligencji. Czasem takiej etiologii szukać należy w przypadkach trudności wy- chowawczych, które spowodowane są nadmierną ruchliwością, zaburzeniami skupienia uwagi i wzmożoną męczliwością. [patrz też: , olejowanie włosów, deratyzacja warszawa, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries