Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Pózna postac dziecieca a wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Późna postać dziecięca a występuje w 3-4 r. Ż. u dzieci dotąd roz- wijających się prawidłowo. Nie ma tu zwykle znamiennych zmian w plamce żółtej, tylko zanik nerwów wzrokowych. Upadek władz psychicznych postępuje szybko i doszczętnie jak w postaci wczesnej. Młodzieńcza postać ujawnia się zazwyczaj między 6 a 14 r.ż. Na dnie oczu widać tu żółtoczarne, a później bladożółte plamki z nitkowato ścień- czałymi naczyniami, ponadto żółtawe, okrągłe, gęsto rozsiane ogniska, wreszcie czasami obrazy barwnikowego zapalenia siatkówki (retinitis pigmentosa). Dzieci rozwijają się prawidłowo do 5-8 r. ż., następnie w ciągu 1-2 lat tracą wzrok. Równocześnie, a czasem nieco później, pojawia się otępienie, które postępuje znacznie wolniej niż w postaciach dziecięcych i doprowadza ostatecznie do poziomu nie różniącego się pod względem ilościowym od idiotyzmu. Już wcześ- nie występują napady drgawkowe, które później stają się coraz częstsze. Stop- niowo narastają objawy neurologiczne: drobny chód, zesztywnienie, sinica koń- czyn, twarz naoliwiona, rzadziej zaburzenia dróg piramidowych. Może wystą- pić też potykanie się na zgłoskach z logoklonią. U wielu chorych w miarę po- stępującego otępienia pojawiają się stereotypie ruchowe albo właśnie zubożenie ruchowe. Do wyjątków należą późne postacie .cierpienia. Choroba w ciągu kilku lat prowadzi do zejścia śmiertelnego. W powstawaniu wczesnych postaci niewątpliwie dziedziczność odgrywa dużą rolę. Poza tym etiologia nie jest wy- jaśniona. Histopatologicznie chodzi o lipoidozę komórek nerwowych mózgu.
MATOLECTWO (CRETINISMUS) Istotną rolę w powstawaniu matołectwa odgrywa zniszczenie lub ciężkie uszkodzenie tarczycy w czasie życia płodowego, lub we wczesnych latach dzie- cięcych. W sporadycznie występujących przypadkach uszkodzenie tarczycy bywa wywołane przez kiłę, krwotoki i szereg innych spraw rozmaitej etiologii. Ma- tołectwo endemiczne występuje w okolicach górzystych, pojawia się też wzdłuż przebiegu rzek, natomiast nigdy nie zdarza się na brzegach morskich. Dlatego od dawna już wiązano występowanie zarówno matołectwa, jak i wola, z bra- kiem jodu w wodzie do picia. Istotnie też zapobiegawcze podawanie w tych okolicach jodu daje dobre wyniki. [podobne: , odżywka do rzęs, klimatyzacja precyzyjna, trener personalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odżywka do rzęs’

Pózna postac dziecieca a wystepuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Encephalopathia postictericainfantum może nie jest sprawą częstą. Jeżeli poświęcamy jej tyle uwagi, to dlatego, aby zwrócić uwagę na nie doceniane następstwa psychiatryczne przebytej ciężkiej żółtaczki nowo- rodków. Prawdopodobnie bowiem byłoby tu pole do popisu dla zabiegu zapo- biegawczego, mianowicie przy pierwszych oznakach ciężkiej żółtaczki noworod- ków należałoby dokonać przetoczenia krwi ż całkowitą jej wymianą (exsn- guinotransfusio). W wywiadach oligofreników należy zwracać baczną uwagę na możliwość przebytej ciężkiej żół- taczki noworodków. Rozważmy np. następujący przykład kazuistyczny. Przypadek nr 14. Encephalopa- thia posticterisa sub sequentibus hydro- cephalo interno gravi, syrldrome Littlei, athetosi et oligophrenia (imbecillitate). Ch. J., ur. 13. L 1953 r. w zamartwicy, przechodził ciężką żółtaczkę, która utrzymywała się w ciągu 2 mies. Prze- bywał na oddziale psychiatrii dziecięcej od dnia 2. I. do 23. I. 1958 r. Umie do- tąd mówić tylko pojedyncze wyrazy, pokazuje raczej na migi swoje życze- nia, jest do rodziców przywiązany, chęt- nie bawi się z dziećmi, jest bardzo ruchliwy, sprawia trudności wychowaw- cze, w gniewie bije się po głowie trzy- maną zabawką lub szczypie sobie twarz. Stan somatyczny: uderza “wodogłowio- wy” kształt czaszki (ryc. 56). Niedowlad kurczowy kończyn dolnych, dziecko podtrzymywane stoi na palcach nie na calej stopie, krzyżuje nogi, nie chodzi o własnych silach, oczy chwilami kie- rują się ku dolowi, ruchy czynne koń- czyn górnych niezdarne, napięcie mię- śniowe nieco wzmożone, odruchy żywe, napięcie mięśniowe kończyn dolnych wybitnie wzmożone, przykurcz obu ścię- gien Achillesa, odruchy kolanowe wygó- rowane, dążność do objawu Babińskiego obustronna. Stan psychiczny: dziecko przeważnie uśmiecha się pogodnie, utrzymuje z oto- czeniem żywą łączność uczuciową, mowa zaledwie w zawiązku, jednakże dziecko ro- zumie proste polecenia i spełnia je, potrafi palcem przywoływać lub pokazując na drzwi dawać do zrozumienia, że chce wyjść. Pokazuje trafnie wiele przedmiotów. [podobne: , odżywka do rzęs, trądzik, olejek do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries