Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olej lniany’

MASZKARONIZM (GARGOYLISMUS, DYSOSTOSIS MULTIPLEX, LIPOCHONDRODYSTROPHIA,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

MASZKARONIZM (GARGOYLISMUS, DYSOSTOSIS MULTIPLEX, LIPOCHONDRODYSTROPHIA, CHOROBAHUNTERA-HURLERA-PFAUNDLERA ) Jest to rzadkie cierpienie wrodzone, występujące często rodzinnie, np. u ro- dzeństwa, opisane po raz pierwszy przez C. Huntera w r. J 917. Zainteresowa- nia psychiatrycznego przypadki te jakoś nie wzbudziły. Poważne, obszerne artykuły pediatryczne na ten temat często nie zawierają nawet wzmianki d sta- nie psychicznym tych dzieci. Jak mongoloidzi, tak i osobniki dotknięte gargoy- lizmem nabierają jak gdyby cech podobieństwa rodzinnego twarz o grubych rysach, z szerokim spłaszczonym nosem, z ziejącymi ku przodowi nozdrzami, grube wargi, język duży, mięsisty, czasem nie mieszczący się w ustach (exo- glossia), o cechach lingua scrotalis, zęby małe z rozstępami, guzy czołowe gó- rują nad oczodołami. Twarz ta miewa pewne cechy negroidalne. Głowa duża, osadzona na niezwykle krótkiej szyi, wzrost niski, kifoza, skłonność do prze- pukliny pępkowej. Dzieci te stoją pochylone, na zgiętych nogach, ze stopami na zewnątrz. Wskutek zmian kostnych kończyny bywają krótkie, ruchy w sta- wach ograniczone, palców rąk nie da się rozprostować, Do stałych objawów należy hepato-splenomegalia. Dzieci te niedowidzą i niedosłyszą. Przy urodze- niu nie widać jeszcze nic szczególnego, najwyżej uderza zbyt duża waga ciała (ok. 4 kg). Między fi a 12 miesiącem życia zauważa się kifozę i powiększenie wątroby i śledziony, te ostatnie objawy czasem później. W tymże czasie twarz dziecka zaczyna nabierać wyglądu okapnicy (maszkary, gargouille). Rozwój psychoruchowy jest spowolniały. Pogarszająco na rozwój umysłowy wpływa wybitne upośledzenie wzroku i słuchu. Zaburzenia wzroku są spowodowane głównie zmianami rogówki. Natomiast niedorozwój umysłowy, który utrzymy- wać się może na różnym poziomie, najczęściej chodzi o ciężkie głuptactwo, za- leży od zmian anatomopatologicznych, dotyczących całego mózgowia. Neuro- łiistopatologicznie stwierdza się zwyrodnienie komórek nerwowych o cechach .balonizacji z przemieszczeniem jądra, ciałka Nissla i neurofibrylów. Przemiesz- czenie to powstaje wskutek gromadzenia się w komórce nerwowej jakiejś obcej substancji, której natury chemicznej nie udało się dotąd ustalić, Pneumoence- falografia pozwala wykryć już za życia najczęściej wodogłowie e vacuo znacz- nego stopnia, W wyjątkowych przypadkach stwierdzono dobrą sprawność inte- lektualną, jest nawet znany przypadek dziecka, które w badaniach testorne- trycznych wykazało iloraz inteligencji 117. [hasła pokrewne: , integracja sensoryczna, olej lniany, medycyna estetyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olej lniany’

MASZKARONIZM (GARGOYLISMUS, DYSOSTOSIS MULTIPLEX, LIPOCHONDRODYSTROPHIA,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choróbski podaje, że elektroencefalogram wykonany w okresie do 30 min, po doznanym urazie wykazuje nieprawidłowości w czynności mózgu częściej, niż jeśli jest zrobiony po upływie pół godziny, co jego zdaniem świadczy o tym, że przyczyną objawów wstrząsu ,nie mogą być drobne krwotoczki, zatory itp. zmiany histopatolo- giczne, gdyż wtedy czynność mózgu musiałaby być zaburzona przez czas znacznie dłuższy. Przedłużanie się stanu nieprzytomności oraz niektóre objawy powstrząsowe, np. bóle i zawroty głowy, zamroczenie; niepamięć itd., tłumaczy on zmianami w prze- puszczalności błon komórkowych, wskutek czego elektrolity osocza komórek wy- chodzą na zewnątrz. a elektrolity tkanki międzykomórkowej wnikają do komórek. Powstające w ten sposób zaburzenie równowagi wodnej między przestrzenią mię- dzykomórkową a komórkami prowadzi do obrzęku mózgu. Zmiana w przepuszczal- ności błon komórkowych trwa zazwyczaj tylko tysięczne części sekundy, jeżeli jed- nak trwa dłużej, to wywołuje wtórne zjawiska takle, jak niedotlenienie, niedocuk- rzenie, kwasica itd., co z kolei utrudnia powrót der prawidłowej czynności komórek nerwowych, a od niej zależy m. in. świadomość. W stanie śpiączkowym stwierdza się zniesienie odruchów ścięgnowych, rogówkowych, naczynioruchowych, wreszcie w ogóle odruchów zależnych od mostu Varola i rdzenia przedłużonego. Słabszy uraz może dawać nie porażenie, lecz podrażnienie ośrodków rdzenia przedłużonego, głów- nie ośrodków nerwu błędnego i językowo-gardłowego, co prowadzi do zatrzymania czynności serca i oddechu, trwającego 10-30 sek. (knock-out pięściarzy, stanowiący legalne popełnienie ciężkiego uszkodzenia, ciała). Z doświadczalnych badań elektro- encefalograficznych wynika, że wstrząs mózgu wywołuje natychmiastowe porażenie wszystkich czynności odruchowych, w ciężkich przypadkach dochodzi do porażenia regulatorów ciśnienia krwi ze strony nerwu błędnego i językowo-gardłowego. Rów- nocześnie stwierdza się elektroencefalograficzni e ustanie lub zmniejszenie ogólnej czynności kory mózgowej, które utrzymuje się jeszcze wiele minut po powrocie odruchów. Okazuje się, że chodzi tu o bezpośrednie skutki zadziałania siły mecha- nicznej na komórki, niezależnie od wtórnych zmian w rodzaju obrzęku lub zabu- rzeń naczynioruchowych (Bay za Reichardtem, 1953). symptomatologia. Spośród różnorakich spraw urazowych szczególne znaczenie dla psychiatrii ma wstrząs mózgu. [przypisy: , odzież bhp, balsam do włosów, olej lniany ]

Comments Off

« Previous Entries