Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Poza walka z czynnikami natury

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poza walką z czynnikami natury zakaźnej i toksycznej ogromną wagę przywią- zuje się do zwalczania urazów. Uraz porodowy postawić trzeba na pierwszym miej- scu. Zapobieganie w dziedzinie niedorozwoju na tle zaburzeń wewnątrzwydzielni- czych może być również zadaniem wdzięcznym. Najlepiej opracowana jest walka zapobiegawcza przeciwko matołectwu endemicznemu. Powodzenie profilaktyki za- leży jednak w rozstrzygającej mierze. od znajomości diagnostyki, dzięki której przy- padki niedorozwoju na tle niedoczynności tarczycy lub innych zaburzeń hormonal- nych mogą być wcześniej doprowadzone do leczenia zapobiegawczego. Niewątpliwie zpostępem badań nad etiologią różnych postaci niedorozwoju będzie można w przy- szłości postawić znacznie wyżej zagadnienie społecznej walki z czynnikami prowa- dzącymi do encefalopatii. Leczenie. Wchodzi ono w rachubę tylko w przypadkach, w których znamy czynnik etiologiczny. Wówczas leczenie ma charakter przyczynowy, ma jednak wi- doki powodzenia tylko w razie wczesnego zapoczątkowania, jak np. w przypadkach na tle kiły, niedoczynności tarczycy, wodogłowia itd. W przypadkach tych można mówić o leczeniu zapobiegawczym, mianowicie zapobiegamy dalszemu rozwojowi sprawy leżącej u podstaw niedorozwoju umysłowego. W przeważającej liczbie przy- padków mamy jednakże do czynienia ze stanem zejściowym po jakiejś sprawie, która rozegrała się zbyt dawno, aby można bylo myśleć o leczeniu przyczynowym. Możliwe są więc tylko środki objawowe oraz wychowawczo-rehabilitac:Dne. Do grupy pierwszych zaliczyć trzeba środki przeciwdrgawkowe, które stosujemy w przy- padkach encefalopatii powikłanej napadami padaczkowymi. Jeżeli w obrazie kli- nicznym góruje podniecenie psychoruchowe (eretyzm), stosujemy środki uspokaja- jące (sedativa), spośród których najbardziej rozpowszechnione są barbiturany, związki bromowe, skopolamina, a ostatnio leki neuroleptyczne. Również objawowy cha- rakter ma leczenie kwasem glutaminowym (acidum glutaminicum). Jest to środek wpływający korzystnie na rozwój tkanki nerwowej, ma on również działanie prze- ciwdrgawkowe, Leku tego nie należy przeceniać, zwłaszcza przeciwstawiać się trzeba reklamie, która rodzicom niedorozwiniętych umysłowo robi zbyt wielkie nadzieje. Niewątpliwie jednak lek ten, skojarzony z troskliwym oddziaływaniem wychowaw- czym, ma swoją wartdść, Wyniki lecznicze widzieć można tylko po długotrwałym systematycznym stosowaniu i to dużych dawek. Dawka dzienna wynosi 12-18 g. Dawkę tę rozbić należy na jak największą ilość porcji i dawać dzieciom w ciągu dnia jako dodatek do normalnego pożywienia. Kwas glutaminowy wyrabiany jest w kraju, chorzy otrzymać go mogą na receptę Poradni Zdrowia Psychicznego. Po- trzebne są wielkie ilości, gdyż dzieci muszą lek zażywać codziennie, bez przerwy, w ciągu wielu miesięcy, a nawet lat. W niektórych przypadkach, uzasadnionych endokrynologicznie, dobrze robi naświetlanie promieniami rentgenowskimi przysadki. Ostatecznie dochodzi się do wniosku, że najwięcej zdziałać mogą ,sposoby wycho- wawcze i rehabilitacyjne. [więcej w: , domowe sposoby na trądzik, olejek arganowy do włosów, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek arganowy do włosów’

Poza walka z czynnikami natury

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przed paru laty, głównie pod wpływem psychiatrii radzieckiej, poddano metody testometryczne i pedagogiczne surowej krytyce. Krytyka ta czasem posuwała się zbyt daleko i doprowadziła nawet do odrzucenia sposobów badania skierowanych wyłącznie na ustalenie elementarnej sprawności intelektualnej. W praktyce pedo- psychiatrycznej nie rezygnujemy z wszystkich tych sposobów, za pomocą których można się przekonać, czy badane dziecko jest inteligentne odpowiednio do swego wieku. Służy do tego rozmowa z dzieckiem, szczególnie pytania, zmierzające do ustalenia zakresu zainteresowań, zdolności abstrahowania, umiejętności tworzenia pojęć, stanu uczuciowości, napięcia dążeń itd. Wiele cennych spostrzeżeń dostarcza obserwowanie dziecka na swobodzie, np. w czasie zabaw świetlicowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że określenie poziomu inteligencji stanowi tylko wstępną część badania klinicznego. Celem naszych wysiłków jest ustalenie, choćby nawet spraw- ność intelektualna dziecka była nienajgorsza, czy dziecko. przeszło sprawę mózgową (encephalopathia) czy nie. Do tego celu zmierzamy przez właściwą ocenę informacji. zawartych w wywiadach, przez szczegółowe badania neurologiczne i przez pneumo- encefalografię, nie mówiąc już o wszystkich innych badaniach dodatkowych, zdol- • nych rzucić światło na stan mózgu. Różnicowanie. Powyżej była mowa o istotnej różnicy, jaka zachodzi między niedorozwojem umysłowym W następstwie encefalopatii a niskim poziomem inte- ligencji spowodowanym zaniedbaniem wychowawczym. Rozstrzyga tu ujemny wynik wszystkich badań klinicznych przy należytej ocenie danych wywiadu. Nierzadkie są pomyłki w przypadkach schizofrenii dziecięcej, zwłaszcza w tych postaciach, które prowadzą do zaniku mowy i do wtórnego zahamowania rozwoju umysłowego. Zwykle dopiero po wielu latach – przynajmniej w obecnych warunkach niskiego poziomu diagnostyki wśród lekarzy – udaje się ustalić, że w przypadku uchodzącym od lat dziecięcych za ciężki niedorozwój umysłowy chodziło w rzeczywistości o schizo- frenię dziecięcą, najczęściej o postać katatoniczną. O zasadach różnicowania będzie mowa przy omawianiu psychoz schizofrenicznych. Pornyłka rozpoznawcza w takim przypadku pociąga za sobą zaniechanie leczenia, które w przypadku schizofrenii jednak daje pewne widoki. [patrz też: , kosmetyki organiczne, olejek arganowy do włosów, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries