Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejek cbd’

WSTRZAS MOZGU (COMMOTIO SIVE CONCUSSIO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WSTRZĄS MOZGU (COMMOTIO SIVE CONCUSSIO CEREBRI) Jeżeli wstrząs mózgu nie doprowadzi do śmierci, to stan śpiączkowy po pew- nym czasie przemija, świadomość przejaśnia się i czynności mózgu powoli wra- cają do równowagi. Wymioty pojawiają się w okresie soporu lub somnolencji i zależą również od czynnościowych zaburzeń ośrodków wegetatywnych pnia mózgowego. Nawet jeżeli nieprzytomność trwa krótko, chorzy potem w ciągu wielu godzin, a czasem znacznie dłużej, wykazują przyhamowanie czynności mózgowych: mają trudności w skupieniu uwagi, nużą się łatwo, zdradzają chwiejność afektywną, skarżą się na bóle i zawroty głowy itd. Objawy te mogą się czasem utrzymać miesiącami i latami, ale najczęściej przemijają po kilku tygodniach. Jeżeli uraz oszczędzi w dostatecznym stopniu pień mózgowy, to nawet cza- sem nie dochodzi do rozpoznawczo uchwytnej utraty świadomości, chociaż i tu- taj trwać ona może szereg godzin. W obrazie klinicznym górują wówczas za- zwyczaj objawy korowe, jak drgawki, niedowłady, afazja, zaburzenia wzroku itd. Po odzyskaniu świadomości chorzy .skarżą się na zawroty głowy, niepewnosc chodu, bóle głowy, nudności, czasem bez wymiotów lub z wymiotami niedługo się utrzymującymi, uczucie rozbicia i brak łaknienia, po czym pojawia się przy- gnębienie, które po kilku dniach może przejść w nastrój wzmożony z niepo- kojem psychoruchowym i gadatliwością. W tych przypadkach skargi podmio- towe utrzymują się zazwyczaj znacznie dłużej, a przedmiotowo można stwier- dzić nierzadko zaburzenia pamięci, zwolnienie szybkości pojmowania i toku myślowego, zmniejszenie energii życiowej i wytrwałości, a z biegiem czasu skłonności hipochondryczne oraz roszczeniowe. W psychiatrii radzieckiej nie lekceważy się tych skarg hipochondrycznych; nawet jeżeli utrzymują się w ciągu lat i. nie znajdują potwierdzenia badaniem przedmiotowym” Dzięki temu stanowisku; które zresztą jest konsekwencją ma- terialistycznych zapatrywań, nerwice pourazowe i roszczeniowe przebiegają mezwykle lago dnie lub w ogóle się ich nie spotyka, zwłaszcza jeżeli wstrząs mózgu był wynikiem wypadku przy pracy. [hasła pokrewne: , proktolog, wkładki sfp, olejek cbd ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek cbd’

WSTRZAS MOZGU (COMMOTIO SIVE CONCUSSIO

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niestety niejedno zjawisko, spostrzegane w przebiegu gruźlicy, pozostaje nadal niewyjaśnione. Zwłaszcza zwraca na siebie. uwagę to, że zmiany w tym samym płucu często bywają- równocześnie wysiękowe i wytwórcze, a więc właściwe różnym alergiom. Powstał wskutek tego pogląd, według którego różne narządy, a nawet części tego samego na- rządu u tego samego chorego mogą mieć różną alergię. Hiioschsrums utrzymuje, że ustrój oddziałuje na prątki gruźlicy i ich jady we wszyst- kich okresach gruźlicy zrazu zawsze odczynem wysiękowym. Jeżeli jest on nieznaczny. to przechodzi w odczyn wytwórczy, który jest wyrazem małej wrażliwości tkanek. Na odwrót tkanki nadmiernie wrażliwe odpo- wiadają na wtargnięcie zarazka gruźlicy i jego jady gwałtownym od- czynem wysiękowym, który może doprowadzić do zserowacenia tkanek i do rozsiania prątków. W ten sposób Hiibechstumsi sprowadza 3 rodzaje alergii Rankego do 2, mianowicie do alergii odpornościowej, wywołującej odczyny słabe, i alergii nadwrażliwościowej, której wyrazem są odczyny burzliwsze. Wielu innych patologów i kli- nicystów, uznając wielkie zasługi Rankego, wysuwa również zastrzeżenia Co do jego podziału gruźlicy płuc na 3 okresy i podkreśla, że przebieg gruźlicy zarówno kliniczny; jak i w obrazach anatomicznych jest bardzo zmienny, często nie odpowiadający zbyt sztywnemu podziałowi Rankego. Wśród głosów krytycznie ustosunkowujących się do teorii Rankego za- sługuje na uwagę konstruktywne ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez naszego rodaka Ksawerego Lewkowicza. Zwraca on uwagę na fakt, ustalony przez Calmettea i in., że prątki gruźlicy po wtargnięciu do ustroju dostają się od samego początku do krwi i w niej krążą. Zatem zakażenie gruźlicze wiedzie do posocznicy gruźliczej. Leiokouncz nadaje jej miano: “posocznica gruźlicza pierwotna”. Masowe do- stanie się prątków do krwi może spowodować bardzo ostrą posocznicę (sepsis tuberculosa peracuta s. acutissima) końcącą się śmiercią w ciągu kilku tygodni, nawet zanim powstanie pierwotna zmiana gruźlicza. Takie zej- ście spostrzega się jednak bardzo rzadko. Przeważnie prątki krążące w krwi zostają wychwytane przez komórki układu siateczkowo-śród- błonkowego. [więcej w: , olej lniany, proktolog, olejek cbd ]

Comments Off

« Previous Entries