Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

U wielu mlodych kobiet ogólna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U wielu młodych kobiet ogólna ciepłota ciała przekracza nawet w sta- nie zdrowym na 10-4 dni przed miesiączką 37° C. W pierwszym dniu miesiączki ciepłota ciała obniża się i pozostaje na poziomie poniżej 37° aż do następnego okresu miesiączkowego (Kazimierz Dłuski, Michał Te- latycki). Nie każda zatem ciepłota podgorączkowa u kobiety chorej na gruźlicę jest objawem chorobowym. Za taki objaw uznaje się stan pod- gorączkowy tylko wtedy, gdy ogólna ciepłota ciała utrzymuje się na- po- ziomie powyżej 37°G lub – przebiegając zresztą prawidłowo – podnosi się w pierwszym dniu miesiączki albo bezpośrednio po jej ukończeniu. Dwa ostatnie zjawiska zwykle wskazują na zaostrzenie sprawy gruźliczej. Może ono poza tym objawiać się zaostrzeniem pęcherzykowego szmeru oddechowego, świstami, drobnobańkowym rzężeniami i innymi obja- wami. Jednocześnie z tym chora nieraz zaczyna wykrztuszać plwocinę, w której czasami dopiero teraz wykrywa się prątki gruźlicy. Ponieważ zarówno natężenie czynników wywołujących gorączkę, jak I stopień wrażliwości chorego na nie są w gruźlicy płuc stałe, przeto wy- sokość, tor i czas trwania gorączki bywają nawet u. tego samego cho- rego w różnych okresach choroby zmienne. Gorączkę nie przekraczającą 3SoC nazywa się nieznaczną, do 39°C – mierną, powyżej 39°C – wysoką. Tor ciągły spostrzega się przeważnie w przypadkach lżejszych, przebiegających zwykle ze stanami podgorączkowymi, którym towarzy- szą dreszczyki i uczucie ogólnego rozbicia. W suchotach płuc częściej spostrzega się tor zwalniający lub przerywany. W ostatnim okresie suchot gorączkę cechują bardzo znaczne wzniesienia wieczorne i bardzo niskie spadki poranne, często nawet poniżej ciepłoty prawidłowej. Jest to go- rączka trawiąca (febris hectica). Przypisuje się ją zakażeniu mieszanemu, ponieważ w postaciach gruźlicy bez zakażenia dodatkowego, np. w ostrej gruźlicy prosówkowej, tego toru nie bywa. [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, olejowanie włosów, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

U wielu mlodych kobiet ogólna

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Krwioplucie i krwotoki płucne zdarzają się w prze- biegu gruźlicy płuc bardzo często. Wykrztuszanie krwi bywa w gruźlicy płuc wczesne i późne. Jedno i drugie może być nieznaczne albo bardzo obfite, do 1 litra i więcej. Krew w plwocini oraz krwotok płucny mogą być pierwszym widocznym objawem rozpoczynającej się gruźlicy płuc: ognisko gruźlicze może nie wywoływać jeszcze żadnych dolegli- wości ani objawów przedmiotowych, które by można wykryć podstawo- wymi metodami badania fizycznego oraz badaniem radiologicznym. Ze stanowiska patogenetycznego wykrztuszanie wczesne krwi zależy najczęściej od przebicia się do światła oskrzelka gruzełka, usadowionego w najdrobniejszych tętniczkach płucnych, albo od prze- krwienia zapalnego (haemoptoe inflammatorium), nieraz ograniczonego nawet tylko do. kilku zrazików płucnych. Krwotoki późne powstają wskutek nadżarcia lub pęknięcia ścień- czułych ścian tętniaków naczyń przebiegających w jamach gruźliczych (haemcptoe aneurysmaticum s. ulcerativum s. cavitarium). Tętniaki, opi- sane już dawno przez Rasmussena, spostrzega się nieraz w jamach gru- źliczych nawet niewielkich, gdyż przy gruźliczym niszczeniu tkanki płuc- nej tętnice pozostają często drożne i nieraz wybitnie się rozszerzają się w przeciwieństwie do żył, które ulegają zakrzepom i zarastają. Krwotoki powstające na tle pęknięcia tętniaków są zwykle bardzo obfite i dlatego niebezpieczne. Późne krwotoki płucne w toku gruźlicy płuc mogą powstawać także na tle biernego przekrwienia płuc. Są to krwotoki płucne i krwionośne przekrwienne (haemc ptoe venostaticum). Spostrzega się je zwłaszcza często w postaciach włóknistych gruźlicy płuc w tym okresie, gdy mięsień sercowy już osłabnie wskutek znacznego utrudnienia ma- łego krążenia. Krwioplucie nieraz powtarzające się może być jednym z pierwszych objawów niewydolności krążenia. Takiego pochodzenia krwioplucie najskutecz- niej usuwa się leżeniem w łóżku i naparstnicą. Krwotoki plucne mogą powstawać nie tylko wskutek zmian anato- micznych w płucach, ale mogą je wywoływać także zmiany liumoralne, hipowitaminozy oraz uszkodzenie sprawno- ści wątroby, wywołane przez zakażenie gruźlicze (Sararoglu). [patrz też: , infekcje intymne, olejowanie włosów, tusz do rzęs ]

Comments Off

« Previous Entries