Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

WYWOD CHOROBOWY GRUZLICY Obecne poglady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WYWOD CHOROBOWY GRUZLICY Obecne poglądy na powstanie i rozwój gruźlicy opierają się na kla- sycznym doświadczeniu, znanym jako “zjawisko Kocha”, oraz na nowszych badaniach histologiczno-patologicznych (zwłaszcza Rankego), bakteriologicznych i klinicznych łącznie z rentgenowskimi. Zjawisko Kocha. Koch zwrócił (wr.1891) uwagę na dużą róż- nicę w oddziaływaniu zwierząt, wrażliwych na zakażenia gruźlicze, na pierwsze i na następne zakażenie prątkami gruźlicy. Mianowicie, jeżeli zdrowej śwince morskiej wetrzeć w nacięcie skóry zawiesinę prątków gru- źlicy w małej dawce nie wywołującej posocznicy, to ranka zasklepia się i goi, a po 10-14 dniach Wytwarza się w jej miejscu twarda grudka. W następnych dniach grudka ulega zropieniu i wkrótce przechodzi w owrzodzenie, które nie ma skłonności, do gojenia się i zawiera obficie żywe prątki gruźlicy. Okoliczne, węzły chłonne obrzmie- wają. Taki sam przebieg ma u ludzi zmiana gruźlicza, rozwijająca się na tle zakażenia gruźliczego przy obrzezaniu. Odmienny obraz powstaje wtedy, jeżeli prątki gruźlicy zaszczepia się śwince morskiej, która była zaszczepiona już poprzednio, zwła- szcza 4-6 tygodniu przedtem. W tym wypadku ranka w miejscu szcze- pienia początkowo także zasklepia się, a po 24-48 godzinach powstaje silny odczyn zapalny. Miejsce to następnie twardnieje, ciemnieje i w naj- bliższych dniach ulega martwicy. Obumarła tkanka odpada razem z prąt- kami grużlicy, a powstające płaskie owrzodzenie szybko się goi, przy- czym okoliczne węzły chłonne nie zostają zakażone dla- tego nie ulegają obrzmieniu. Pierwsze zakażenie u doświadczalnego zwierzęcia wywołuj e taki sam skutek bez względu na to, jaką drogą zwierzę zostanie zakazone przy pierwszym i drugim zakażeniu. Alergia. Zjawisko Kocha dowodzi, że przebyte lekkie zakażenie gruźlicą chroni zwierzę od nowego zakażenia. Pod wpływem przebytego lekkiego zakażenia w tkankach ustroju powstają nieznane bliżej swo- iste zmiany biologiczne. Cechują one zjawisko nazwane przez Pirqueta alergią. Miano to oznacza inne, zmienione oddziaływanie ustroju na bo- dziec. Zatem alergia po- lega na tym, że w następstwie jednokrotnego działania pewnego bodźca – w tym przypadku zarazka gruźlicy – oddziaływanie ustroju tak ilo- ściowe, jak i jakościowe jest przy ponownym działaniu tego samego bodźca odmienne niż ustroju przedtem .nietkniętego. Mianowicie w razie ponownego zakażenia gruźliczego ustrój dążąc do zlo- kalizowania zakażenia zachowuj e się tak, że odczyn w postaci ostrego zapalenia powstaje znacznie szybciej, jest żywszy i ogranicza się tylko do miejsca szczepienia bez udziału okolicznych węzłów chłonnych. [przypisy: , kosmetyki naturalne, opieka medyczna, odżywki do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

WYWOD CHOROBOWY GRUZLICY Obecne poglady

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Do zaburzeń powietrzności płuc przyczynia się w gruźlicy płuc także- stan opłucnej, w niej bowiem w gruźlicy płuc zmiany powstają bardzo często, nawet prawie zawsze, Dla objawów fizycznych w obrębie klatki piersiowej mają one w gru- źlicy płuc znaczenie nie tylko przez to, że wskutek ucisku płuca zmniej- szają jego powietrzność, ale także i przez to, że utrudniają przewodzenie na zewnątrz objawów fizycznych, powstających w chorych płucach. Prócz tego, zmiany w opłucnej upośledzają rozszerzalność chorych części płuc i wskutek tego przeszkadzają wyzwoleniu pewnych objawów, np. dźwię- czności rzężeń. Niekoniecznie ma to być, wysięk w jamie opłucnej lub odma, zwłaszcza zastawkowa, albo chociażby zrosty lub zgrubienia opłnic- nej. Wystarcza już uczucie bólu lub kłucia, które towarzyszy ostremu zapaleniu opłucnej, nawet na ograniczonej przestrzeni, aby objawy fl- zyczne w obrębie klatki piersiowej uległy w gruźlicy płuc zmianie. Stwierdzenie tego stanu rzeczy stanowi warunek niezbędny do zrozu- mienia wielu objawów fizycznych w zakresie klatki piersiowej w gru- źlicy płuc jako zależnych od zwiększenia lub zmniejszenia powietrzno- ftci różnych części płuc. Objawy te wykrywa się oglądaniem, obmacywa- niem, opukiwaniem i osłuchiwaniem klatki piersiowej.
Badanie oglądaniem Gruźlica płuc wywołuje, i: to nieraz w początkowym okresie, zmiany także poza płucami. Toteż dla jej rozpoznania konieczne jest badanie nie tylko płuc, ale i całego ustroju. Już przy pierwszym spojrzeniu na cho- rego na gruźlicę płuc często zwraca naszą uwagę lichy stan odżywienia objawiający się wyraźnym zarysowaniem na klatce piersiowej zagłę- bień, których nie ma u osób niegruźliczych, oraz zapadnięciem policz- ków i różnego stopnia zanikiem podściółki tłuszczowej w innych miej- scach ciała. Im dłużej toczy się gruźlica, im jest cięższa, tym odżywienie chorego bardziej podupada. [więcej w: , opieka medyczna, krem neutrogena, olejek arganowy do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries