Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘ortodonta’

Zaburzenia wewnątrzdziedziczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli bardzo wcześnie rozpoczniemy leczenie przetworami tarczycy i prowadzimy je w ciągu wielu lat, to wynik leczniczy bywa trwały nawet po odstawieniu tarczycy. Najoporniejszy na leczenie jest niedosłuch. Dziennie podaje się 0,15-0,6 g gruczołu tarczycowego. Łatwiej jest osiągnąć poprawę stanu cielesnego niż umysłowego. Chorzy ci żyją zazwyczaj niedługo, ponieważ zapadają łatwo na choroby zakaźne. Jeżeli żyją dłużej,  to czasem już w 40 r. ż. można stwierdzić przejście niedorozwoju umysłowego w otępienie starcze. Przy rozpoznawaniu pamiętać należy               o przypadkach dużych nawet zmian psychicznych bez wyraźnych objawów cielesnych. Zaburzenia psychiczne w związku z niedoczynnością tarczycy u dorosłych omówimy później. Należą tutaj takie zaburzenia, jak gigantyzm, eunuchoidia, akromegalia dziecięca itd., dają one                 w wyniku niedorozwój umysłowy różnego stopnia, najczęściej ograniczenie umysłu. Przypadki eunuchoidii określa się też mianem dysgenitalnego infantylizmu. Narządy płciowe są tu niedorozwinięte, brak jest wtórnych cech płciowych lub wykształcone są one w stopniu niedostatecznym, kościec wykazuje znamienny przerost z niestosunkową długością kończyn, głos pozostaje chłopięcy, twarz przedwcześnie nabiera cech starczych, a stan psychiczny waha się między infantylizmem a wyraźnym niedorozwojem, czasem aż do poziomu głuptactwa. Akromegalia dziecięca, wyrażająca się przerostem obwodowych części kośćca, rąk, nóg, palców, a także części kostnych twarzy, przy wzroście olbrzymim, prowadzi również do niedorozwoju różnego stopnia, nawet do głuptactwa. Gigantyzm jako taki może nie dawać żadnych zaburzeń psychicznych ani   niedorozwoju, chociaż czasem widuje się infantylne cechy charakteru i ociężałość umysłową. [hasła pokrewne: rwa kulszowa, ortodonta, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

Zaburzenia wewnątrzdziedziczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Szkoła niemiecka utrzymuje, że nadwrażliwość i nabyta odporność powstają u zwierząt i u ludzi, przy pierwszym zakażeniu prątkami gruźlicy równocześnie, stwarzając stan alergiczny. Natomiast szkoła francuska odróżnia obydwa składniki zjawiska: odporność i nadwrażliwość: Jako jeden z dowodów słuszności tego zapatrywania przytacza się, że u tubylców Południowej Afryki oraz obszarów Afryki Wschodniej, należących   do Portugalii, często stwierdza się wybitną nadwrażliwość na za- każenia gruźlicze w postaci silnego skórnego odczynu tuberkulinowego,            a pomimo to ludność ta łatwo zapada na ciężką gruźlicę. U tych spośród 93.000 Murzynów, u których odczyn tuberkulinowy śródskórny był przy przyjęciu do kopalń w Johanesburgu bardzo silny, stwierdzono po kilku latach pracy gruźlicę u 154,7 na 10.000, u Murzynów ze słabym odczynem w 68,3 na 10.000, natomiast u tych, którzy mieli odczyn ujemny zaledwie w 34,7 na 10.000. Spostrzeżenia te dowodzą, że alergia może powstać w pewnych okolicznościach bez równoczesnej odporności. Na odwrót, pomimo bardzo wyraźnej odporności ustroju na gruźlicę skórny odczyń tuberkulinowy może być ujemny, a przy nie zmienionej odporności już to, dodatni, już to ujemny. Brak równoległości między natężeniem odczynu tuberkulinowego, świadczącego o swoistej alergii ustroju, a stopniem odporności na zakażenie gruźlicze, może zależeć od tego,    że alergia gruźlicza skórna idzie nie zawsze w parze z taką samą alergią innych tkanek. Alergia gruźlicza jest wielkością względną. Jeżeli pierwsze zakażenie prątkami gruźlicy jest silne, to następne słabe zakażenie może w ustroju nie wywołać w ogóle żadnych widocznych zmian, albo wywołuje nieznaczny tylko odczyn. Natomiast zakażenie bardzo, silne może przełamać odporność wytworzoną przy pierwszym zakażeniu,  a nawet spowodować odczyn bardzo burzliwy, który może się skończyć śmiercią zwierzęcia. [hasła pokrewne:  ubranka dla niemowląt, ortodonta, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries