Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘ortodonta’

Jamy duze goja sie zazwyczaj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jamy duże goją się zazwyczaj tylko częściowo. Szare masy serowate błony ropotwórczej odpadają i pojawia się ziarnina nieswoista, przeistaczająca się z czasem w zbitą tkankę łączną z wytworzeniem blizny. W tkance ,gruźliczej zserowaciałej, a nawet otoczonej torebką włóknistą i zwapniałej, mogą bardzo długo utrzymywać się żywe, zja- dliwe prątki. W warunkach dla ustroju nie pomyślnych, np . gdy jego siły obronne załamują się, ognisko takie może odwapnić się, a torebka włók- nista zmięknąć. Zamurowane przedtem prątki mogą wtedy na nowo roz- począć swą niszczycielską pracę. W wyjątkowych przypadkach na po- wierzchnię ziarniny, pokrywającej od wewnątrz ściany jamy, narasta po odpadnięciu błony ·ropotwórczej z przylegającego oskrzela nabłonek i wyściela całą jamę, otoczoną nieraz bardzo grubym, zbitym pierście- niem tkanki włóknistej. Powstaje wtenczas rzekome rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej jama goi się w je- dnym miejscu, w innych zaś miejscach sprawa serowato-rozpadowa sze- rzy się dalej i zagraża wciąż zakażeniem zdrowych części obu płuc przez aspirację miazgi serowatej drogą oskrzelową. Los jamy gruźliczej może zależeć także od stanu doprowa- dzającego oskrzela. W warunkach fizjologicznych oskrzele w okresie wdechu wydłuża się i rozszerza, a podczas wydechu skraca się i zwęża. W stanach chorobowych światło oskrzela może się zmniejszać np. wsku- tek nagromadzenia się w nim gęstej wydzieliny lub obecności w nim zmian gruźliczych. W tych warunkach oskrzele pozostając podczas wde- chu częściowo drożne, może ulec zamknięciu w okresie wydechu. Powstaje wtedy mechanizm zastawkowy, zezwalający na dostawanie się powietrza do ·jamy podczas wdechu, bez możliwości wydostania się z niej w okresie wydechu. W następstwie tego jama coraz bardziej się powiększa i moze osiągnąć duże rozmiary. Jest to tzw. jama rozdeta. Powstawaniu takiej jamy sprzyja w gruźlicy płuc także rozległa niedodma pluca dookoła jamy. Rozpoznanie rozdętej jamy ma duże znaczenie praktyczne, gdyż powoduje ona nieskuteczność leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, ta bowiem jeszcze bardziej powiększa rozmiary jamy. [więcej w: , ortodonta, wózki dziecięce, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ortodonta’

Jamy duze goja sie zazwyczaj

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli bardzo wcześnie rozpoczniemy leczenie przetworami tarczycy i pro- wadzimy je w ciągu wielu lat, to wynik leczniczy bywa trwały nawet po od- stawieniu tarczycy. Najoporniejszy na leczenie jest niedosłuch. Dziennie podaje się 0,15-0,6 g gruczołu tarczycowego. Łatwiej jest osiągnąć poprawę stanu cie- lesnego niż umysłowego. Chorzy ci żyją zazwyczaj niedługo, ponieważ zapa- dają łatwo na choroby zakaźne. Jeżeli żyją dłużej,” to czasem już w 40 r. Ż. można stwierdzić przejście niedorozwoju umysłowego w otępienie starcze. Przy rozpoznawaniu pamiętać należy o przypadkach dużych nawet zmian psychicz- nych bez wyraźnych objawów cielesnych. Zaburzenia psychiczne w związku z niedoczynnością tarczycy u dorosłych omówimy póżniej. INNE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE Należą tutaj takie zaburzenia, jak gigantyzm, eunuchoidia, akromegalia dziecięca itd., dają one w wyniku niedorozwój umysłowy róż- nego stopnia, najczęściej ograniczenie umysłu. Przypadki eunuchoidii określa się też mianem dysgenitalnego infantylizmu. Narządy płciowe są tu niedorozwinięte, brak jest wtórnych cech płciowych lub wykształcone są one w stopniu niedostatecznym, kościec wykazuje znamienny przerost z niestosunkową długością kończyn, głos pozostaje chłopięcy, twarz przedwcześnie nabiera cech starczych, a stan psychiczny waha się między in- fantylizmem a wyraźnym niedorozwojem, czasem aż do poziomu głuptactwa. Akromegalia dziecięca, wyrażająca się przerostem obwodowych części kośćca, rąk, nóg, palców, a także części kostnych twarzy, przy .wzroscie olbrzymim, prowadzi również do niedorozwoju różnego stopnia, nawet do głuptactwa. Gi- gantyzm jako taki może nie dawać żadnych zaburzeń psychicznych ani niedo- rozwoju, chociaż czasem widuje się infantylne cechy charakteru i ociężałość umysłową. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, ortodonta, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off

« Previous Entries