Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS HEREDITARIA) W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, zna- mionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną . zaćmą •i opóźnieniem roz- woju somatycznego i umysłowego. W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy pira- midowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe. Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
POWIKŁANIA ZESPOŁAMI CZYNNOŚCIOWYMI Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u pods.taw niedorozwoju umysło- wego, stają się bardzo często podłożem ostrych •zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Me- dow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków Wielu• psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabia- jącą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości• i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści uro- jeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawid- łowości, a wreszcie że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czyn- nościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, pa- daczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie śchizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z nie- dorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatryczno-są- dowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charak- terologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą na: stręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzyg- nięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedoroz- wojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj za- •pas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wech- slera). [przypisy: , biustonosze do karmienia, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wśród 3115 studentek nowo zapisanych do szkół akademickich warszawskich w latach 1933-1936 wykryliśmy 83 przypadki grużlicy w płucach, co stanowi 2,8%, przy czym przypadki zakaźne stanowiły okrągło 1 %. O częstości zmian gruźliczych wśród młodzieży męskiej w okresie od r. 1936 do 1938 mogą świadczyć także dane, uzyskane badaniem rent- genoskopowym u poborowych przez Warszawskie Towa- rzystwo Powiatowe Przeciwgruźlicze. Wśród kilku tysięcy tej młodzieży stwierdzono gruźlicę plu c wymagającą lecze- nia w 1,9%, wymagającą obserwacji w 5%, wygojoną w 9,5%, tak że razem odsetek wszystkich zmian gruźliczych wynosi 16,4. O panoszeniu się gruźlicy w Polsce można sądzić także na podstawie liczby zgonów z gruźlicy uwzględniając, że przed ostatnią wojną była ona 10-krotnie mniejsza niż liczba chorych na nią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego R. P. wynosiły zgony z gruźlicy narządu oddechowego w całej Polsce w r. 1932 17,6 na 10.900 mieszkań- ców. Można przyjąć bez większego błędu taką liczbę i dla następnych. Wobec tego, że ludność Polski w dn. 1. 1. 1937 wynosiła 34.200.000, otrzy- mamy liczbę zgonów z gruźlicy w r. 1936 – 60.192, a licz- bę chorych ba nią – 601.920. Tą liczbą nie są objęci chorzy dot- knięci gruźlicą pozapłucną. W dużych miastach umieralność na gruźlicę w Polsce była przed ostatnią wojną znaczna. O tym świadczy zestawienie zgonów z gru- źlicy na 100.000 mieszkańców w 3, miastach w okresie ad 1930 do 1936 r. oraz w całej Polsce w latach 1930-1932 (według danych Głównego Urzędu Statystycznego). Dla porównania warto przytoczyć, że w okresie 1929-1932 umieralność na gruźlicę wyniosła na 100.000 mieszkańców w Paryżu 222, w Londynie 101 i w Berlinie 92. Co się tyczy wsi, to nie mamy dokładnych danych o szerzeniu. się gruźlicy ani o umieralności z niej w Polsce. Z bardzo nielicznych danych, którymi rozporządzamy dotychczas, można jednak wnosić o znacznym i wyraźnym rozpowszechnieniu się gruźlicy na wsiach i w małych miasteczkach, wbrew powszechnemu przekonaniu, że wieś jest zdrowsza od miasta. [patrz też: , pieczenie w miejscach intymnych, pierścionek zaręczynowy, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries