Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, znamionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną  zaćmą i opóźnieniem rozwoju somatycznego i umysłowego.                 W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy piramidowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe.               Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u podstaw niedorozwoju umysłowego, stają się bardzo często podłożem ostrych zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Medow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków wielu psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabiającą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści urojeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawidłowości, a wreszcie       że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czynnościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, padaczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie schizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z niedorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatrycznosądowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charakterologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą nastręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedorozwojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj zapas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wechslera). [przypisy:  biustonosze do karmienia, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wśród 3115 studentek nowo zapisanych do szkół akademickich warszawskich w latach 1933-1936 wykryliśmy 83 przypadki gruźlicy w płucach, co stanowi 2,8%, przy czym przypadki zakaźne stanowiły okrągło 1 %. O częstości zmian gruźliczych wśród młodzieży męskiej w okresie od r. 1936 do 1938 mogą świadczyć także dane, uzyskane badaniem rentgenoskopowym u poborowych przez Warszawskie Towarzystwo Powiatowe Przeciwgruźlicze. Wśród kilku tysięcy tej młodzieży stwierdzono gruźlicę płuc wymagającą leczenia w 1,9%, wymagającą obserwacji w 5%, wygojoną w 9,5%, tak że razem odsetek wszystkich zmian gruźliczych wynosi 16,4. O panoszeniu się gruźlicy w Polsce można sądzić także na podstawie liczby zgonów z gruźlicy uwzględniając, że przed ostatnią wojną była ona 10-krotnie mniejsza niż liczba chorych na nią. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego R. P. wynosiły zgony z gruźlicy narządu oddechowego w całej Polsce w r. 1932 17,6 na 10.900 mieszkań- ców. Można przyjąć bez większego błędu taką liczbę i dla następnych. Wobec tego, że ludność Polski w dn. 1. 1. 1937 wynosiła 34.200.000, otrzymamy liczbę zgonów z gruźlicy w r. 1936 – 60.192, a liczbę chorych ba nią – 601.920. Tą liczbą nie są objęci chorzy dotknięci gruźlicą pozapłucną. W dużych miastach umieralność na gruźlicę w Polsce była przed ostatnią wojną znaczna. O tym świadczy zestawienie zgonów z gruźlicy na 100.000 mieszkańców w 3, miastach w okresie ad 1930 do 1936 r. oraz w całej Polsce w latach 1930-1932 (według danych Głównego Urzędu Statystycznego). Dla porównania warto przytoczyć, że w okresie 1929-1932 umieralność na gruźlicę wyniosła na 100.000 mieszkańców w Paryżu 222, w Londynie 101 i w Berlinie 92. Co się tyczy wsi, to nie mamy dokładnych danych o szerzeniu. się gruźlicy ani o umieralności z niej w Polsce. Z bardzo nielicznych danych, którymi rozporządzamy dotychczas, można jednak wnosić o znacznym i wyraźnym rozpowszechnieniu się gruźlicy na wsiach i w małych miasteczkach, wbrew powszechnemu przekonaniu, że wieś jest zdrowsza od miasta. [patrz też:  pieczenie w miejscach intymnych, pierścionek zaręczynowy, gabinet ginekologiczny ]

Comments Off

« Previous Entries