Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Wynik badania ekg z dnia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wynik badania ekg z dnia 13. III. 1963: ślad rytmu alfa o częstotliwości ok. 10-11sek. i amplitudzie do 30-40 mery jedynie w odprowadzeniach ciemienio- wych oraz pojedyncze fale o rytmie alfa w odprowadzeniach potylicznych. W od- prowadzeniach z tytogłowia (skroniowo- -potyliczne) płaskie nieregularne fale theta 4-6sek o zmiennej amplitudzie 10-30 mcrv. W ciemieniowych fale theta sporadyczne. 13-minutowa hiperwenty- lacja poza nieznacznym wzrostem am- plitudy fal tbeta oraz; pewną dezorgani- zacją rytmu alfa nie wprowadziła istot- nych zmian, po czym zapis eeg szybko powrócił do stanu wyjściowego. Wnioski: przejawy patologii miernego stopnia o charakterze uogólnionym z ce- chami uszkodzeń korowych w tyłogło- wiu. Przypadek ten wraz z bardzo po- myślną dalszą katamnezą ogłosiły Mo- niuszko-Codrow i Sulestrowska w r. 1966 .
ATAXIA HEREDITARIA FRIEDREICHII Jednostce tej poświęcono ostatnio w piśmiennictwie psychiatrycznym nieco wię- cej uwagi (Schmid 1960), ponieważ wśród autorów panowały sprzeczne poglądy co do następstw psychopatologicznych tej zasadniczo rdzeniowej choroby. Kazuistyka Schmida obejmowala 28 przypadków. W materiale tym zaburzeń psychicznych nie stwierdzono tylko w dwóch przypadkach poronnego przebiegu cierpienia (form es frustes). Im wcześniejszy był początek choroby, tym cięższe spotykano postacie nie- dorozwoju umysłowego. Przy nieco późniejszym początku w latach dziecięcych stwier- dzano cechy charakteropatyczne i otępienne, podobne do padaczkowych. Przy póź- nym początku u dorosłych Widywano zwykl:y zespół psyohoorganiczny. Na ogół nie ma bezwzględnej równeległości między ciężkością objawów neurologicznych i psy- chopatologicznych, Przy tej sposobności można było sprostować niebaczne twier- dzenia niektórych autorów, jakoby choroba ta miała prowadzić do schizofrenii. W większości przypadków zmiany psychiczne stopniowo postępują, chyba że chodzi o rzadkie przypadki poronne. [przypisy: , powiększanie piersi, Karmy dla psów, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Wynik badania ekg z dnia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach wyleczenia anatomiczno-kliniczno-biologicznego ponowne zakażenie gruźlicze (reinfectio tuberculosa) wywoła taki sam skutek, jak pierwsze: wytworzy się nowe ognisko pierwotne, w ogromnej większości przypadków z udziałem okolicznych węzłów chłonnych (nowy “zespół pierwotny”), oraz ponownie zacznie wytwarzać się pierwotna alergia swoista. Pierwotna zmiana gruźlicza znajdująca się w stanie utajenia jest podstawą wszystkich Późniejszych postaci gruźlicy płuc u dzieci i dorosłych. Rzecz w tym, że torebka włóknista, otaczająca takie ognisko gruźlicze, nie sta- nowi (Hiibschmann) szczelnej błony odgradzającej je od zdrowej tkanki. Zwłaszcza dotyczy to. węzłowego członu zespołu pierwotnego. Toteż w ra- zie załamania się sił odpornościowych ustroju prątki mogą dostawać się z tego członu (o wiele rzadziej z ogniska pierwotnego w miąższu płuc- nym) do ustroju i wywoływać nowe ogniska gruźlicze nawet po szeregu lat. Gruźlica pierwszorzędna Bankego (tuberculosis primitiva) przechodzi teraz w gruźlicę drugorzędną (tuberculosis secundaria). Przej- ście może nastąpić stosunkowo wcześnie po pierwszym zakażeniu gruźli- czym, tak iż objawy pierwszego i drugiego okresu kojarzą się z sobą. W innych przypadkach okres drugorzędny następuje po upływie dłuższego czasu – 5-9 lat, a nawet wtedy, gdy odnosi się wrażenie, że pierwotna zmiana gruźlicza wygasła. W pierwszym wypadku mamy wczesny okres drugorzędny, w dru- gi, – późny (stadium secundarium). Są to przypadki skrajne, pomiędzy którymi mieszczą się wszystkie inne. Dużo pracy włożono dla rozstrzygnięcia zagadnienia, w jaki sposób li osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, następuje ponowne zakażenie prątkami. Według jednych jest to “dodatkowe zakażenie z zewnątrz ustroju” (heteroinfectio s. superinfectio). [więcej w: , kurs sep, poradnia psychologiczna kielce, powiększanie piersi ]

Comments Off

« Previous Entries