Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Przypadek ten stal sie punktem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek ten stał się punktem wyjścia rewelacyjnego, w dziejach neurochirurgii pierwszego na święcie wydarzenia terapeutycznego, mianowicie operacyjnego lecze- nia charakteropatii. Dziewczynka przebywała w ciągu pięciu lat w Szpitalu w Świe- ciu, gdzie zarówno napady padaczkowe, jak i cechy charakteropatyczne stopniowo pogarszały się, mimo intensywnego leczenia farmakologicznego i psychagogicznego. Jej historia choroby roi się od przejawów eretyzmu, agresywności, niezdyscypli- nowania i złośliwości wobec otoczenia. Mimo dość dobrego poziomu inteligencji przy utrzymującym się ilorazie ok. 80 nie mogła brać udziału w zajęciach szkolnych. Stopniowo narastały też zmiany okulistyczne w związku z po- stępującymi objawami jaskry: visus oka prawego spadł z 0,7 w r. 1956 na 0,1 w r. 1961, wreszcie doszło do jaskro- wego zaniku tarczy nerwu wzrokowego prawego. Wynik badania eeg z dnia 17. I. 1961: w całym zapisie eeg brak rytmu pod- stawowego alfa; wypełniony on jest wybitnie nieregularnymi falami o czę- stotliwości od 8 do 3sek. i o bardzo zmiennej amplitudzie od 5 do 150 mcrv. Odprowadzenia prawostronne z śród- głowia i tyłogłowia cechują się większą dysrytrnią niż odpowiednie lewostronne. We wszystkich odprowadzeniach pra- wostronnvch wyatępwią Itczrie.: poje- dyncze fale podobne do iglic o ampli- tudzie do 150 mcrv i najwyższej ampli- tudzie w odprowadzeniach z okolic cie- mieniowej, skroniowej i potylicznej prawej. Opozycja faz tych fal wskazuje na miejsce powstawania w tyłomózgo- wiu prawej półkuli. 3-minutowa hiper- wentylacja spowodowała pogłębienie dezorganizacji rytmów mózgowych. Wnioski: wybitnie patologiczne przeja- wy czynności bioelektrycznej mózgu. [hasła pokrewne: , Siłownie zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Przypadek ten stal sie punktem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jamy duże goją się zazwyczaj tylko częściowo. Szare masy serowate błony ropotwórczej odpadają i pojawia się ziarnina nieswoista, przeistaczająca się z czasem w zbitą tkankę łączną z wytworzeniem blizny. W tkance ,gruźliczej zserowaciałej, a nawet otoczonej torebką włóknistą i zwapniałej, mogą bardzo długo utrzymywać się żywe, zja- dliwe prątki. W warunkach dla ustroju nie pomyślnych, np . gdy jego siły obronne załamują się, ognisko takie może odwapnić się, a torebka włók- nista zmięknąć. Zamurowane przedtem prątki mogą wtedy na nowo roz- począć swą niszczycielską pracę. W wyjątkowych przypadkach na po- wierzchnię ziarniny, pokrywającej od wewnątrz ściany jamy, narasta po odpadnięciu błony ·ropotwórczej z przylegającego oskrzela nabłonek i wyściela całą jamę, otoczoną nieraz bardzo grubym, zbitym pierście- niem tkanki włóknistej. Powstaje wtenczas rzekome rozszerzenie oskrzeli. Najczęściej jama goi się w je- dnym miejscu, w innych zaś miejscach sprawa serowato-rozpadowa sze- rzy się dalej i zagraża wciąż zakażeniem zdrowych części obu płuc przez aspirację miazgi serowatej drogą oskrzelową. Los jamy gruźliczej może zależeć także od stanu doprowa- dzającego oskrzela. W warunkach fizjologicznych oskrzele w okresie wdechu wydłuża się i rozszerza, a podczas wydechu skraca się i zwęża. W stanach chorobowych światło oskrzela może się zmniejszać np. wsku- tek nagromadzenia się w nim gęstej wydzieliny lub obecności w nim zmian gruźliczych. W tych warunkach oskrzele pozostając podczas wde- chu częściowo drożne, może ulec zamknięciu w okresie wydechu. Powstaje wtedy mechanizm zastawkowy, zezwalający na dostawanie się powietrza do ·jamy podczas wdechu, bez możliwości wydostania się z niej w okresie wydechu. W następstwie tego jama coraz bardziej się powiększa i moze osiągnąć duże rozmiary. Jest to tzw. jama rozdeta. Powstawaniu takiej jamy sprzyja w gruźlicy płuc także rozległa niedodma pluca dookoła jamy. Rozpoznanie rozdętej jamy ma duże znaczenie praktyczne, gdyż powoduje ona nieskuteczność leczenia gruźlicy płuc odmą opłucną, ta bowiem jeszcze bardziej powiększa rozmiary jamy. [więcej w: , ortodonta, wózki dziecięce, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off