Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

WODOGLOWIE WRODZONE I NABYTE Wodoglowie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

WODOGŁOWIE WRODZONE I NABYTE Wodogłowie może powstać albo wskutek zaniku tkanki mózgowej (e vacuo), albo wskutek zakłócenia równowagi między tworzeniem się a wchłanianiem płynu mózgowo-rdzeniowego. Nadmierne tworzenie się płynu przy utrudni 0- nym wchłanianiu bywa następstwem długotrwałego zapalenia opon mózgowych. Przy prawidłowym wytwarzaniu się płyn może mieć utrudniony odpływ wsku- tek zmian w kosmkach pajęczynówki albo wskutek odcięcia części, lub całego układu komorowego od przestrzeni podpajęczynówkowych, np. wskutek spraw nowotworowych lub zapalnego zarośnięcia wodociągu Sylviusza, otworów Luschki i Magendiego, zmian zapalnych na podstawie mózgu w obrębie zbior- ników itd. W przypadkach wrodzonego wodogłowia czaszka może być początkowo pra- widłowej wielkości i dopiero później się I9większać. W ciężkich przypadkach półkule mogą się spłaszczyć do tego stopnia, że głowa prześwieca pod światło. Szwy kostne rozstępują się, ciemiączka się uwypuklają, następuje wytrzeszcz, a gałki oczne ulegają skręceniu ku dołowi. Jeżeli nie dojdzie do rychłej śmierci, gdy płyn narasta umiarkowanie, to po pewnym czasie powiększenie się głowy może ustać bez pozostawienia znaczniejszych szkód cielesnych i umysłowych. Wodogłowie wcześnie nabyte daje te same następstwa. U dzieci z wodogło- wiem, nawet przy nieznacznym powiększeniu głowy, przy opukiwaniu można uzyskać oddźwięk “pękniętego garnka” wskutek rozejścia się szwów kości czaszki. Poza niedorozwojem umysłowym, który może osiągnąć wszelkie stop- nie od głębokiego idiotyzmu aż po nieznaczne ograniczenie umysłu, występują jeszcze inne cechy zespołu psychoorganicznego, jak euforia, drażliwość, wybu- chowość z chwiejnymi afektami, osłabienie pamięci, zwiększona przerzutność uwagi, czasem ponadto skłonność do mędrkowania i pyszałkowatości. Ostatnio próbuje się leczenia neurochirurgicznego, jednakże z wątpliwym powodzeniem. [patrz też: , przydomowe oczyszczalnie, protetyka, zagęszczanie rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

WODOGLOWIE WRODZONE I NABYTE Wodoglowie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gruźlica trzeciorzędna stoi w związku ze zmianą alergii drugorzędnej na trzeciorzędną, zwaną także alergiąporonną (allergia tertiara s. abortiva). Nadwrażliwość ustroju cechująca alergię drugorzędną wybitnie słabnie, wskutek czego oddziaływanie chorego na zakażenie gruźlicze staje się mniej żywe, na- tomiast ogólna odporność tkankowa a zarazek gruźlicy wybitnie się zwiększa. Jej wzrost jest przeszkodą w powstawaniu nowych ognisk przerzutowych drogą krwi i naczyń lim- fatycznych oraz w uogólnianiu się zakażenia, co cechuje gruźlicę dru- gorzędną, pomimo Że i w trzecim okresie prątki dostają się od czasu do czasu do krwi. Nie ma więc w gruźlicy trzeciorzędnej prawie nigdy ognisk przerzutowych krwiopochodnych w wielu narzą- dach dużego krążenia, ani czynnych spraw gruźliczych w okolicznych węz- łach. Nie ma także dużych nacieków dokoła świeżych ognisk gruźliczych. Natomiast zmiany gruźlicze toczą się w tym okresie przeważnie w jednym tylko z narządów. Jest to zatem późna ,,odosobniona gruźlica rządowa” (tuberculosis isolata). Najczęściej jest ona usadowiona w płucach, gdyż ich odporność, przedtem znaczna, wygasa w przeciwieństwie do odporności ogólnej. Ujęcie wywodu chorobowego gruźlicy przez Lewkowicza Toteż trzeciorzędna gruźlica płuc jest przeważnie gruźlicą odosobnioną płuc (tuberculcsis pulmonum isolata). Charakterystyczną jej cechą jest skłonność zmian gruźliczych do serowacenia, rozmiękania i powstawania jam a także do szerzenia się w płucu przez ciągłość (per continuitatem) i przerzutowo drogą oskrzeli. Przebieg odosobnionej gruźlicy płuc może być ostry, podostry lub, co najczęściej bywa, przewlekły. Gdy przebieg jest przewlekły, nie jest on wtedy powolny ani stopniowy, lecz cechuje się przeważnie okresami mniej więcej nagłego zaostrzenia na przemian z przycichaniem, z prze- wagą zmian włóknistych lub wysiękowych i serowaciejących. Stąd cho- robie nadano także miano: “postępująca gruźlica płuc”. Ze względu na wyniszczenie ustroju, do ktrórego choroba wiedzie, nazwano ją “właściwymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum) i “pospolitymi suchotami płuc” (phthisis pulmonum com- munis). Jak z tego widać, początkowy okres właściwych suchot płuc u ludzi i dorosłych Nie jest początkiem gruźlicy płuc, jak utrzymywano dawniej i jak dziś jeszcze sądzą nie- którzy, jest natomiast chorobą, której początek tkwi bardzo często w dzieciństwie. Jak słusznie tedy twierdził Behring, gruźlica płuc dorosłych “jest dalszym ciągiem piosenki, nuconej u ko- łyski dziecka”. [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie, magnez i witamina b6, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off