Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS HEREDITARIA) W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, zna- mionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną . zaćmą •i opóźnieniem roz- woju somatycznego i umysłowego. W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy pira- midowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe. Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
POWIKŁANIA ZESPOŁAMI CZYNNOŚCIOWYMI Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u pods.taw niedorozwoju umysło- wego, stają się bardzo często podłożem ostrych •zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Me- dow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków Wielu• psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabia- jącą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości• i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści uro- jeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawid- łowości, a wreszcie że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czyn- nościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, pa- daczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie śchizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z nie- dorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatryczno-są- dowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charak- terologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą na: stręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzyg- nięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedoroz- wojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj za- •pas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wech- slera). [przypisy: , biustonosze do karmienia, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

ZESPÓL MARINESCU-SJOGRENA (DEGENERATIO OLIGOPHRENICA CEREBELLOLENTALIS

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe matołectwa czasem nastręcza trudności. Wystarczy raz, w życiu widzieć typowego matołka, aby go rozpoznać w przyszłości. Mongoloidia może sprawiać trudności w różnicowaniu o tyle, że w cierpieniu tym czasem są znaczne cechy matołectwa. Podobny bywa np. nos siodełkowaty, również obrzęk śluzowaty może być zaznaczony i u mongoloidów. Poza tymi przypadkami pokrew- nymi trudno pomylić obrzęk śluzowaty z podściółką tłuszczową mongoloidów. Także cechy temperamentu przeważają z biegiem czasu na korzyść jednego lub drugiego rozpoznania: matołek ma afekt tępy, mongoloid bardzo żywy. Karłowatość (nanis- mus, nanosomia) polega na zmniejszonych proporcjach ciała bez niedorozwoju umy- słowego. Krzywica płodowa (rachitis ietaiis) wywołuje zniekształcenia zupełnie in- nego typu, a zdarzający się przy tym niedorozwój umysłowy, zwykle lekkiego stop- nia, przebiega bez cech psychicznych znamiennych dla matołectwa. Miclomelia sive chondrodystrophia congenita odznacza się krótkością i jamnikowatym skrzywieniem odnóży przy prawidłowym ukształtowaniu tułowia. Pomyłki w rozpoznaniu chyba nie może być, chociaż czaszka jest niestosunkowo wielka i twarz z siodełkowatym nosem przypomina matołka. W miejsce słabej, charłaczej budowy ciała matołków (cachexia strumipriva) mamy tutaj rozwój mięśni o sile czasem atletycznej, z dobrze rozwiniętym popędem płciowym i z właściwościami psychicznymi, które przeważ- nie dalekie są od niedorozwoju umysłowego. Przeciwnie, przeważnie są to osob- niki inteligentne, bystre i nadzwyczaj dowcipne. Na dworach panów feudalnych i królów zatrudniano ich jako błaznów nie tylko dla ucieszności ich postaci, ale i dla ciętości ich dowcipu. Obecnie można ich spotkać w cyrkach, gdzie pełnią z zamiło- waniem obowiązki błaznów i akrobatów. Ponieważ niedorozwój umysłowy w tej jednostce• jest rzadkością, wymieniamy ją tutaj tylko z obowiązku różnicowania z matołectwem, od którego różni się .zasadniczo, Dystrophia adiposo-genitalis, cier- pienie polegające na niedoczynności przysadki mózgowej, prowadzi do nagromadze- nia tkanki tłuszczowej szczególnie w okolicy bioder, piersi i pośladków. Podobień- stwo z matołectwem może leżeć w pewnym zahamowartiu wzrostu i we właściwoś- ciach skóry, która niekiedy przypomina swoją konsystencją obrzęk śluzowaty. Na- rządy płciowe są malutkie, czasem stwierdza się wnętrostwo, macica pozostaje in- fantylna, brak jest miesiączki, a popęd płciowy i potencja, jeżeli są, to tylko w sta- nie szczątkowym. Czasem bywają napady drgawkowe i objawy wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Istotną rzeczą jest dobry poziom inteligencji, albo tylko nie- znaczny jej niedorozwój. Osobniki te odznaczają się słabą pamięcią, nikłą łącznością uczuciową z otoczeniem, małym napędem psychoruchowym, lenistwem, gnuśnością, ospałością i brakiem zainteresowania, stąd mówi się czasem o “nastroju przysad- kowym”. Widuje się jednak i typy pogodne, żywe, eretyczne. Gdyby prawdą było, jak twierdzą niektórzy patografowie, że Napoleon miał na to chorować, to trzeba by przyjąć możliwość wyjątków od tej zasady. W każdym razie obraz somatyczny jest tak znamienny, że pomyłka z matołectwem praktycznie nie wchodzi w rachubę. Rokowanie jest z natury rzeczy niepomyślne. Nie ma sposobów naprawienia szkód, jakie wyrządził przebyty organiczny proces w mózgu. Tylko w matołectwie i niektó- rych innych niedorozwojach wewnątrzwydzielniczego pochodzenia można uzyskać na- wet znaczną poprawę, jednakże pod warunkiem wczesnego rozpoczęcia leczenia. Im lżejszy niedorozwój, tym Więcej można się spodziewać po metodach wychowawczych, o czym niżej. [hasła pokrewne: , olejek makadamia, psycholog Kraków, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries