Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W r. 1931 Rumuni Marinescu, Draganescu i Vasiliu opisali przypadki nie znanej dotąd choroby dziedzicznej, przenoszonej według typu recesywnego, znamionującej się niezbornością móżdżkową, wrodzoną  zaćmą i opóźnieniem rozwoju somatycznego i umysłowego.                 W piśmiennictwie światowym do r. 1962 naliczono 35 opisów kazuistycznych tego rzadkiego cierpienia (Alter i Talbert 1962). U chorych spotyka się pewne anomalie kostne, ponadto objawy piramidowe lub arefleksję. U starszych chorych widywano zaniki. mięśniowe.               Jak wynika z ogłoszonej kazuistyki, sprawność intelektualna chorych najczęściej nie posuwa się poniżej debilizmu. Cierpienie nie ma też zasadniczo charakteru postępuj ącego.
Organiczne schorzenia mózgu, które leżą u podstaw niedorozwoju umysłowego, stają się bardzo często podłożem ostrych zespołów psychotycznych lub psychonerwicowych. Nie chodzi tutaj o zejście się przypadkowe dwóch chorób, gdyż osobnik niedorozwinięty może zapaść na równi z wszystkimi innymi ludźmi mi każdą chorobę cielesną lub psychiczną. Mamy tu na myśli zjawisko zależności epigenetycznej ostrego zespołu od zmian organicznych mózgu. Medow zwrócił uwagę na częstość niedorozwoju umysłowego wśród przypadków wielu psychoz, co by wskazywało na to, iż; etanowi on okoliczność usposabiającą do występowania stanów psychotycznych. Innym zagadnieniem jest wpływ niedorozwoju umysłowego na wygląd obrazu klinicznego, zarówno psychozy, jak i psychonerwicy. Ubóstwo struktury osobowości sprawia, że w obrazach klinicznych przeważają afekty lęku i gniewu nad afektami radości i smutku, że psychozy nabierają zabarwienia głupkowato-błazeńskiego, że w treści urojeń spotykamy dziecinne niedorzeczności oraz fantazje i językowe nieprawidłowości, a wreszcie       że łatwo dochodzi do wybuchów wściekłości i wykolejeń postawy społecznej. Niedorozwój usposabia nie tylko do występowania ostrych zespołów czynnościowych, ale i do sprzęgania się go z innymi cierpieniami organicznymi. Często mianowicie spotykamy u niedorozwiniętych alkoholizm przewlekły, padaczkę, porażenie postępujące, wcześnie rozpoczynające się otępienie starcze itd. Możliwe jest również współistnienie schizofrenii przewlekłej i cyklofrenii z niedorozwojem umysłowym. Szczególne znaczenie społeczne i psychiatrycznosądowe posiadają przypadki oligofrenii z towarzyszącymi zaburzeniami charakterologicznymi. W poszczególnych przypadkach takiego współistnienia trudno jest czasem orzec, które z cierpień należy uważać za pierwotne, a które za wtórne. Podobnie też sprawy organiczne prowadzące do otępienia mogą nastręczać trudności, czasem nie dające się przezwyciężyć, gdy chodzi o rozstrzygnięcie, czy braki intelektualne przypisać dawniej już istniejącemu niedorozwojowi, czy później powstałemu otępieniu. Ważną wskazówką bywa tutaj zapas pojęć i wyrazów, jakimi posługuje się otępiały osobnik (tzw. skala Wechslera). [przypisy:  biustonosze do karmienia, pierścionek zaręczynowy, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Zespół marinescu sjogrena oraz powikłania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe matołectwa czasem nastręcza trudności. Wystarczy raz, w życiu widzieć typowego matołka, aby go rozpoznać w przyszłości. Mongoloidia może sprawiać trudności w różnicowaniu o tyle, że w cierpieniu tym czasem są znaczne cechy matołectwa. Podobny bywa np. nos siodełkowaty, również obrzęk śluzowaty może być zaznaczony i u mongoloidów. Poza tymi przypadkami pokrew- nymi trudno pomylić obrzęk śluzowaty z podściółką tłuszczową mongoloidów. Także cechy temperamentu przeważają z biegiem czasu na korzyść jednego lub drugiego rozpoznania: matołek ma afekt tępy, mongoloid bardzo żywy. Karłowatość (nanis- mus, nanosomia) polega na zmniejszonych proporcjach ciała bez niedorozwoju umy- słowego. Krzywica płodowa (rachitis ietaiis) wywołuje zniekształcenia zupełnie in- nego typu, a zdarzający się przy tym niedorozwój umysłowy, zwykle lekkiego stop- nia, przebiega bez cech psychicznych znamiennych dla matołectwa. Miclomelia sive chondrodystrophia congenita odznacza się krótkością i jamnikowatym skrzywieniem odnóży przy prawidłowym ukształtowaniu tułowia. Pomyłki w rozpoznaniu chyba nie może być, chociaż czaszka jest niestosunkowo wielka i twarz z siodełkowatym nosem przypomina matołka. W miejsce słabej, charłaczej budowy ciała matołków (cachexia strumipriva) mamy tutaj rozwój mięśni o sile czasem atletycznej, z dobrze rozwiniętym popędem płciowym i z właściwościami psychicznymi, które przeważ- nie dalekie są od niedorozwoju umysłowego. Przeciwnie, przeważnie są to osob- niki inteligentne, bystre i nadzwyczaj dowcipne. Na dworach panów feudalnych i królów zatrudniano ich jako błaznów nie tylko dla ucieszności ich postaci, ale i dla ciętości ich dowcipu. Obecnie można ich spotkać w cyrkach, gdzie pełnią z zamiło- waniem obowiązki błaznów i akrobatów. Ponieważ niedorozwój umysłowy w tej jednostce• jest rzadkością, wymieniamy ją tutaj tylko z obowiązku różnicowania z matołectwem, od którego różni się .zasadniczo, Dystrophia adiposo-genitalis, cier- pienie polegające na niedoczynności przysadki mózgowej, prowadzi do nagromadze- nia tkanki tłuszczowej szczególnie w okolicy bioder, piersi i pośladków. Podobień- stwo z matołectwem może leżeć w pewnym zahamowartiu wzrostu i we właściwoś- ciach skóry, która niekiedy przypomina swoją konsystencją obrzęk śluzowaty. Na- rządy płciowe są malutkie, czasem stwierdza się wnętrostwo, macica pozostaje in- fantylna, brak jest miesiączki, a popęd płciowy i potencja, jeżeli są, to tylko w sta- nie szczątkowym. Czasem bywają napady drgawkowe i objawy wzmożonego ciśnie- nia śródczaszkowego. Istotną rzeczą jest dobry poziom inteligencji, albo tylko nie- znaczny jej niedorozwój. Osobniki te odznaczają się słabą pamięcią, nikłą łącznością uczuciową z otoczeniem, małym napędem psychoruchowym, lenistwem, gnuśnością, ospałością i brakiem zainteresowania, stąd mówi się czasem o “nastroju przysad- kowym”. Widuje się jednak i typy pogodne, żywe, eretyczne. Gdyby prawdą było, jak twierdzą niektórzy patografowie, że Napoleon miał na to chorować, to trzeba by przyjąć możliwość wyjątków od tej zasady. W każdym razie obraz somatyczny jest tak znamienny, że pomyłka z matołectwem praktycznie nie wchodzi w rachubę. Rokowanie jest z natury rzeczy niepomyślne. Nie ma sposobów naprawienia szkód, jakie wyrządził przebyty organiczny proces w mózgu. Tylko w matołectwie i niektó- rych innych niedorozwojach wewnątrzwydzielniczego pochodzenia można uzyskać na- wet znaczną poprawę, jednakże pod warunkiem wczesnego rozpoczęcia leczenia. Im lżejszy niedorozwój, tym Więcej można się spodziewać po metodach wychowawczych, o czym niżej. [hasła pokrewne: , olejek makadamia, psycholog Kraków, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries