Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

U zwierzat z wrodzona odpornoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U zwierząt z wrodzoną odpornością na zakażenie gruźlicze nawet duże dawki bardzo zjadliwych prątków nie wywołują ani choroby, ani alergii, gdyż komórki tkankowe tych zwierząt nie mają powinowac- twa do jadu gruźliczego. Zwierzę takie jest zatem w stosunku do za- razka gruźlicy alergiczne. Niezbędnym warunkiem do powstania alergii jest obecność w ustroju żywych prątków gruźlicy oraz tkanki gruźliczej. Z chwilą zupełnego znik- nięcia zmian, wywołanych przez zarazki gruźlicy alergia zdaniem więk- szości, również znika, a zdaniem innych (Ksawery Lewkowicz) wybitnie opada, prawdopodobnie jednak nie zanika nigdy bez śladu. Stan alergiczny można uzyskać także przez wprowadzenie do ustroju wielkiej dawki prątków zabitych. Alergia w tym wypadku jest Jednak bardzo słaba i trwa krótko. Alergia gruźlicza jest zjawiskiem swoistym. Wprawdzie odczyny tuberkulinowe, będące jej wyrazem u osób zakażonych gruźlicą, można wywołać także pewnymi ciałami nieswoistymi. Takie odczyny jednak wy- magają zastosowania wielkich dawek tych ciał, są .słabsze i znikają szyb- ciej niż odczyn, który powstaje u zakażonych prątkami gruźlicy w związ- ku z działaniem tuberkuliną. Świadczą one o alergii nieswoistej. Alergia swoista jest zjawiskiem tkankowym, a nie humora-nym, tzn. polega na swoistym przestrojeniu tkankowym, a nie na obecności w krwi swoistych niweczników i dlatego nie można jej przenosić biernie wraz z surowicą na inne osoby. Istota zmian w ustroju, towarzyszących powstawaniu alergii nie jest jeszcze wyjaśniona, pomimo licznych dociekań w tym kierunku. Prócz nadwrażliwości (supersensibilitas) na działanie prątków gruźlicy wytwarza się pod wpływem przebytego zakażenia także pewna odporność (immunitas) ustroju na te zarazki. W zjawisku Kocha jej wyrazem jest szybkie gojenie się zmiany miejscowej z równoczesnym wydaleniem prąt- ków. Jako tkankowe, odporność nie dotyczy prątków znajdujących się w serze gruźliczym. Odporność tę zwie się ,,odpornością nabytą”, w odróżnieniu od ,,odporności wrodzonej”, zwanej także “odpornością naturalną”. Odporność wrodzona, zależna od konstytucji ustroju, nie jest jednakowa u różnych ludzi. Różny jej sto- pień jest między innymi, przyczyną odmiennych losów zakażenia gruźli- czego u rozmaitych osób. [przypisy: , foteliki dla dzieci, dezynsekcja warszawa, rehabiliacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

U zwierzat z wrodzona odpornoscia

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badaniom tuberkulinowym można zarzucić to, że przeprowadzono je z tuberkuliną różnego pochodzenia i różnej mocy. Chociaż zatem zdo- byty materiał nie jest ścisły, odzwierciedla on jednak do pewnego stop- nia panoszenie się gruźlicy w wymie- nionych grupach wkrótce po wojnie w związku z warunkami życia pod- czas okupacji. Co do ludności całej Polski, to według teoretycznych obliczeń Michała Telatyckiego liczba chorych na gruźlicę wynosiła w Polsce w r. 1946 970.000, w tym 520.000 wśród mieszkańców wsi. Stanowi to 440 osób na każde 10.000 mieszkańców, w tej liczbie wykrztuszających prątki gruźlicy 176 na każde 10.000 mieszkańców. Liczba zgonów z powodu gru- źlicy wynosiła w roku 1946 w całej Polsce 64,460 osób, czyli 29,3ro na każde 10.000 mieszkańców (przed wojną – 17,5%). Tych obliczeń nie można uważać też za ścisłe. I tak np. Henryk Rudziński na podstawie nie- kompletnych prowizorycznych danych podaje liczbę chorych na gruźlicę w Polsce w r. 1946 na około 1,5 miliona, a zgonów z powodu gruźlicy na 50 na każde 10.000 ludności, a więc liczby wyższe, niż obliczone przez Telatyckiego. Dane jednak obu wymienionych badaczów zgodnie dowo- dzą znacznego nasilenia gruźlicy w kraju w związku z wojną i okupacją. Liczbę dzieci chorych na gruźlicę w wieku od 6 do 12 roku życia podaje Rudziński dla r. 1946 0,5% (przed wojną zaledwie minimalny ro), a liczbę dodatnich odczynów Pirqueta na 70% (przed wojną 40%). Wszystkie przytoczone dane świadczą, jak ciężka spuścizna spadła na barki Ministerstwa Zdrowia po wyzoaleniu kraju. [podobne: , rehabiliacja, odzież dla dzieci, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries