Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Zaka- zeniom nadaje sie takze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaka- żeniom nadaje się także miano: “reinfectio exoqenes aerogenes”, chociaż miano “reinfectio” jest właściwe tylko dla tych przypadków, w których nowe zakażenie następuje już po doszczętnym wygojeniu wszystkich ognisk gruźliczych w ustroju. Inni utrzymują, że czynniki osłabiające ustrój mogą rozbudzać powstały w wieku dziecięcym zespół pierwotny, pozostający w stanie utajenia, zwłaszcza jego człon węzłowy, a wtedy prątki mogą dostawać się zeń do naczyń chłonnych i poprzez przewód piersiowy i żyłę główną do krwi. W ten sposób powstaje „bacteruiemia tuberculosa”, która wiedzie do powstania nowych ognisk. Zatem w tym pojęciu nowe zakażenie jest “zakażeniem przerzutowym”. Wyłonił się także- pogląd łączący oba zapatrywania na sposób powstania nowego zakażenia prątkami. Miano- wicie ponowne zakażenie może być “dodatkowe”. Prątki dostające się przez to zakażenie dodatkowe do płuc u osoby już przedtem zaka- żonej rozpadają się. Wyzwalające się jady gruźlicze podniecają w pew- nych warunkach istniejące już ognisko gruźlicze, które było w spoczynku, wywołują w nim stan zapalny i uruchomiają znajdujące się w nim prątki gruźlicy, działając tak jak duża dawka tuberkuliny. Zatem według tego poglądu nowe ogniska gruźlicze powstają wskutek “reinfectio etuio- genes”, podnieconej przez zakażenie dodatkowe (superinfetio). Ze stanowiska tego poglądu jest zrozumiałe działanie w gruźlicy płuc także bodźców nieswoistych. Wiadomo, że miejscowy odczyn zapalny w gruźlicy płuc może wywołać nie tylko tuberkulina, ale także białko, wprowadzone pozajelitowo, oraz takie bodźce, jak czynniki klimatyczne, naświetlanie słońcem wysokogórskim, kąpiele, zmęczenie, choroby za- kaźne, nawet wpływy psychiczne, regularność u kobiet, ciąża itd. Naj- prawdopodobniej czynniki te podniecają istniejące już ogniska gruźlicze i wyzwalają w ten sposób zakażenie wewnętrzne (reinfectio endogenes). Z nowym wtargnięciem prątków gruźlicy (o charakterze zakażenia przerzutowego lub dodatkowego) w tym czasie, gdy uodpornienie cechu- jące alergię pierwotną znacznie się obniżyło, rozpoczyna się okres druga gruźlicy, nazwany przez Rankego “gruźlicą wtórną” (tuberculosis secundaria). [podobne: , klimatyzacja precyzyjna, rwa kulszowa, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Zaka- zeniom nadaje sie takze

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli bardzo wcześnie rozpoczniemy leczenie przetworami tarczycy i pro- wadzimy je w ciągu wielu lat, to wynik leczniczy bywa trwały nawet po od- stawieniu tarczycy. Najoporniejszy na leczenie jest niedosłuch. Dziennie podaje się 0,15-0,6 g gruczołu tarczycowego. Łatwiej jest osiągnąć poprawę stanu cie- lesnego niż umysłowego. Chorzy ci żyją zazwyczaj niedługo, ponieważ zapa- dają łatwo na choroby zakaźne. Jeżeli żyją dłużej,” to czasem już w 40 r. Ż. można stwierdzić przejście niedorozwoju umysłowego w otępienie starcze. Przy rozpoznawaniu pamiętać należy o przypadkach dużych nawet zmian psychicz- nych bez wyraźnych objawów cielesnych. Zaburzenia psychiczne w związku z niedoczynnością tarczycy u dorosłych omówimy póżniej. INNE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE Należą tutaj takie zaburzenia, jak gigantyzm, eunuchoidia, akromegalia dziecięca itd., dają one w wyniku niedorozwój umysłowy róż- nego stopnia, najczęściej ograniczenie umysłu. Przypadki eunuchoidii określa się też mianem dysgenitalnego infantylizmu. Narządy płciowe są tu niedorozwinięte, brak jest wtórnych cech płciowych lub wykształcone są one w stopniu niedostatecznym, kościec wykazuje znamienny przerost z niestosunkową długością kończyn, głos pozostaje chłopięcy, twarz przedwcześnie nabiera cech starczych, a stan psychiczny waha się między in- fantylizmem a wyraźnym niedorozwojem, czasem aż do poziomu głuptactwa. Akromegalia dziecięca, wyrażająca się przerostem obwodowych części kośćca, rąk, nóg, palców, a także części kostnych twarzy, przy .wzroscie olbrzymim, prowadzi również do niedorozwoju różnego stopnia, nawet do głuptactwa. Gi- gantyzm jako taki może nie dawać żadnych zaburzeń psychicznych ani niedo- rozwoju, chociaż czasem widuje się infantylne cechy charakteru i ociężałość umysłową. [hasła pokrewne: , rwa kulszowa, ortodonta, indywidualne kalendarze trójdzielne ]

Comments Off