Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Dziecko nie zanieczyszcza sie ani

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dziecko nie zanieczyszcza się ani moczem, ani kalem, lecz cierpliwie czeka na wysadzenie. Przeważnie siedzi spokojnie przy stole, układa klocki, apetyt ma dobry, przygląda się z uśmiechem zabawom innych dzieci. Pneumoencefalografia ujawniła znaczne poszerzenie komór bocznych, komory III i IV nie wypełniły się powietrzem. Nie stwierdzono powietrza w zbiornikach podstawy ani w rowkach sklepistości mózgu. Wskaźnik Evansa 0,58. W przypadku tym pierwotnym czynnikiem etiologicznym była według wszelkiego prawdopodobieństwa ciężka żółtaczka, przebyta po urodzeniu dziecka. Wszystko rów- nież przemawia za tym, że wodogłowie i ciężkie zaburzenia neurologiczno-psychiat- ryczne byly następstwem encefalopatii na tym tle. OLIGOPHRENI A PHENYLPYRUVICA Mianem tym oznaczono pewne przypadki ciężkiego niedorozwoju umysło- wego, odznaczające się . klinicznie właściwością wydalania w moczu k was u pirogtonowego w ilości ok. 1 g dziennie. Jest rzeczą wysoce wątpliwą; aby miało tu chodzić o odrębną jednostkę .nozologiczną. Raczej przypuszcza się, że chodzi o zaburzenia metabolizmu zależne od uszkodzenia jąder między- mózgowia” występujące na tle rozmaitych czynników etiologicznych. Sprawę można by wyjaśnić, gdyby we wszystkich przypadkach niedorozwoju umysło- wego wykonywać badania moczu na kwas pirogronowy. Spotykane czasem w piśmiennictwie twierdzenie, jakoby chodziło tu o chorobę dziedziczną, na równi np. z idiotyzmem amaurotycznym, na razie trzeba uważać za nie do- wiedzione. ZESPOL STURGE-WEBERA Rzadka ta jednostka bywała przedmiotem zainteresowania neurologów, ra- diologów i anatomopatologów, wyjątkowo tylko psychiatrów. Najpoważniej- sze podręczniki psychiatrii nie wspominają o niej lub tylko w paru słowach, .z których wynika, że towarzyszy jej niedorozwój umysłowy. Na pełny obraz kliniczny tego zespołu składają się: naczyniak umiejscowiony najczęściej na twarzy (naevus vasculosus, naevus flammeus), jaskra W następ- stwie zmian angiomatycznych naczyniówki oka, oraz różnorodne objawy móz- gowe, zależne od zmian naczyniak owych opony pajęczej i przylegającego od- cinka kory mózgowej. Zmiany w korze mózgowej polegają na zaniku i zwap- .nieniach oraz rozroście gleju. Zwapnienie, które widuje się w przeważającej liczbie przypadków, widać na pneumoencefalogramie jako podwójnie kontu- rowane, girlandowate zacienienia, najczęściej okolicy potylicznej, podobne do rysunku zakrętów i bruzd dotkniętego zmianami odcinka kory mózgowej. Zmiany te postępują. Wyrazem klinicznym tych zmian bywają napady jack- sonowskie lub uogólnione, rzadziej o typie petit mal, dalej niedowłady kur- czowe rożnego nasilenia, a wreszci,e niedoceniane przez ogół psychiatrów za- burzenia psychiczne. Te ostatnie przedstawiają się albo pod postacią niedoroz- woju umysłowego różnego stopnia, albo pod postacią mniej lub więcej nasilo- nych cech charakteropatycznych, [przypisy: , trądzik, odzież dla dzieci, salon fryzjerski mokotów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Dziecko nie zanieczyszcza sie ani

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dłuższy wypoczynek i higieniczny tryb życia mogą przeciwdziałać czynnikom niszczącym alergię. O zmienności alergii należy pamiętać, gdy chodzi o ocenę odczynów tuberkulinowych. Przy pierwszym zakażeniu gruźliczym alergia nie wytwarza się natych- miast. W miejscu wtargnięcia prątków do ustroju, zatem u ludzi prze- ważnie w płucach, powstaje tzw. pierwotna zmiana gruźlicza w postaci pierwotnego ogniska gruźliczego lub pierwotnego zespołu gruźliczego. Alergia, zwana pierwotną (aler- gia primitiva), rozwija się zaraz po okresie przedalergicznym Przez to miano rozumie się okres od wtargnięcia prątków gruźlicy do ustroju aż do ujawnienia się wrażliwości skóry na tuberkulinę. U ludzi okres ten trwa najczęściej od 10 dni do 3 miesięcy (L. Beinarti, a może przeciągać się do 4 miesięcy i dłużej. O powstającej alergii świadczą dodatnie odczyny tuberkulinowe, któ- rym mogą towarzyszyć inne objawy kliniczne (gorączka i inne), nieraz bardzo nikłe. Odczyny tuberkulinowe wzmagają się stopniowo i są zazwyczaj żywsze w tym okresie, w którym zmiany gruźlicze w wę- złach chłonnych pierwotnego zespołu gruźliczego są największe. Pierwotna alergia jest znamienną cechą biologiczną ustroju, dotknię- tego pierwszym zakażeniem gruźliczym, wywołującym gruźlicę pierwszorzędną (tuberculosis primitiva), według terminologii Rankego. Pierwotna zmiana cechująca gruźlicę pierwszorzędną ze stanowiska Anatomiczno-patologicznego może mieć różne zejścia – od zejście w ostrą gruźlicę do zupełnego wygojenia. Najczęściej przechodzi stopniowo w stan utajony, mianowicie ulega zwłóknieniu, otorbieniu i zwapnieniu. Dlatego też Ranke nadał alergii pierwotnej miano “alergia stwardniająca” (allergia sclerotieans). Pierwotna zmiana gruźlicza, przeszedłszy w stan nieczynny, może zwła- szcza w węzłowym członie zespołu pierwotnego zawierać żywe, zjadliwe prątki przez długi czas, nawet aż do końca życia. Zjawisko to zwie się „anicrobismus quiescens”. Sprawa uległa wyleczeniu, lecz tylko anatomicznemu nie zaś biologicznemu, które cechuje się zupełnym wygaśnięciem pierwotnej zmiany gruźliczej oraz alergii pierwotnej. [patrz też: , salon fryzjerski mokotów, protetyka, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

« Previous Entries