Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Operacyjne leczenie charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek ten stał się punktem wyjścia rewelacyjnego, w dziejach neurochirurgii pierwszego na święcie wydarzenia terapeutycznego, mianowicie operacyjnego leczenia charakteropatii. Dziewczynka przebywała w ciągu pięciu lat w Szpitalu w Świeciu, gdzie zarówno napady padaczkowe, jak i cechy charakteropatyczne stopniowo pogarszały się, mimo intensywnego leczenia farmakologicznego i psychagogicznego.    Jej historia choroby roi się od przejawów eretyzmu, agresywności, niezdyscyplinowania i złośliwości wobec otoczenia. Mimo dość dobrego poziomu inteligencji przy utrzymującym się ilorazie ok. 80 nie mogła brać udziału w zajęciach szkolnych. Stopniowo narastały też zmiany okulistyczne w związku z postępującymi objawami jaskry virus oka prawego spadł z 0,7 w r. 1956 na 0,1 w r. 1961, wreszcie doszło                        do jaskrowego zaniku tarczy nerwu wzrokowego prawego. Wynik badania eeg z dnia 17. I. 1961: w całym zapisie eeg brak rytmu podstawowego alfa wypełniony on jest wybitnie nieregularnymi falami o częstotliwości od 8 do 3sek. i o bardzo zmiennej amplitudzie od 5 do 150 mcrv. Odprowadzenia prawostronne z śródgłowia i tyłogłowia cechują się większą dysrytrmią niż odpowiednie lewostronne. We wszystkich odprowadzeniach  pojedyncze fale podobne do iglic o amplitudzie do 150 mcrv i najwyższej amplitudzie w odprowadzeniach z okolic ciemieniowej, skroniowej i potylicznej prawej. Opozycja faz tych fal wskazuje na miejsce powstawania w tyłomózgowiu prawej półkuli 3 minutowa hiperwentylacja spowodowała pogłębienie dezorganizacji rytmów mózgowych. Wnioski: wybitnie patologiczne przejawy czynności bioelektrycznej mózgu. [hasła pokrewne:  Siłownie zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Operacyjne leczenie charakteropatii

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, posocznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jednocześnie wzmaga  się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to tworzenie się przerzutów drogą krwi,  znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji.          W przeciwieństwie do Rankego, który uogólnienie zakażenia gruźliczego odnosi do drugorzędnego okresu gruźlicy, teoria Leaokouncza liczy się z faktem powstawania posocznicy gruźliczej już od samego początku zakażenia. Teoria jego zgadza się ze zjawiskiem Kocha dowodzącym     wysokiego uodpornienia ustroju już wkrótce po zakażeniu prątkami gruźlicy, a przeczącym twierdzeniu Rankego, że najwyższa odporność ustroju powstaje dopiero po latach trwania choroby, mianowicie w okresie trzeciorzędnym. Teoria Lewkowicza tłumaczy dalej częstość zabliźniania się i otorbiania się ognisk gruźliczych zarówno pierwotnego, jak i późniejszych, powstających na tle posocznic gruźliczych początkowych, rzadkie co prawda powstawanie w trzeciorzędnym okresie gruźlicy zmian znamiennych dla okresu drugorzędnego, daje wreszcie jednolitą koncepcję patogenezy gruźlicy. Prócz zjawiska Kocha w patogenezie gruźlicy płuc odgrywa rolę zjawisko Arthusa. Wstrzykując doświadczalnym zwierzętom co parę dni jednakowo małe dawki surowicy końskiej, Arthus nie otrzymywał po pierwszym wstrzyknięciu uchwytnych zmian, natomiast po każdym następnym wstrzykiwaniu następował odczyn w postaci coraz rozleglejszego przekrwienia i obrzęku. Objawy te cofały się coraz wolniej, aż wreszcie siódme wstrzyknięcie wywoływało miejscową martwicę skóry. Z tych doświadczeń wynika, że chociaż jednorazowe działanie czynnika szkodliwego może nie wywołać żadnych zmian, to choroba może powstać przy stałym lub częstym jego działaniu, nawet pomimo niewielkiego natężenia czynnika. Zjawisko Arthusa tłumaczy spostrzeżenia zachorowań na gruźlicę osób ustawicznie obcujących z chorym na gruźlicę, gdy do ich ustroju dostają się prątki Kocha nawet w niewielkiej ilości. [więcej w:  Siłownie zewnętrzne, medycyna estetyczna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off