Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Przypadek ten stal sie punktem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadek ten stał się punktem wyjścia rewelacyjnego, w dziejach neurochirurgii pierwszego na święcie wydarzenia terapeutycznego, mianowicie operacyjnego lecze- nia charakteropatii. Dziewczynka przebywała w ciągu pięciu lat w Szpitalu w Świe- ciu, gdzie zarówno napady padaczkowe, jak i cechy charakteropatyczne stopniowo pogarszały się, mimo intensywnego leczenia farmakologicznego i psychagogicznego. Jej historia choroby roi się od przejawów eretyzmu, agresywności, niezdyscypli- nowania i złośliwości wobec otoczenia. Mimo dość dobrego poziomu inteligencji przy utrzymującym się ilorazie ok. 80 nie mogła brać udziału w zajęciach szkolnych. Stopniowo narastały też zmiany okulistyczne w związku z po- stępującymi objawami jaskry: visus oka prawego spadł z 0,7 w r. 1956 na 0,1 w r. 1961, wreszcie doszło do jaskro- wego zaniku tarczy nerwu wzrokowego prawego. Wynik badania eeg z dnia 17. I. 1961: w całym zapisie eeg brak rytmu pod- stawowego alfa; wypełniony on jest wybitnie nieregularnymi falami o czę- stotliwości od 8 do 3sek. i o bardzo zmiennej amplitudzie od 5 do 150 mcrv. Odprowadzenia prawostronne z śród- głowia i tyłogłowia cechują się większą dysrytrnią niż odpowiednie lewostronne. We wszystkich odprowadzeniach pra- wostronnvch wyatępwią Itczrie.: poje- dyncze fale podobne do iglic o ampli- tudzie do 150 mcrv i najwyższej ampli- tudzie w odprowadzeniach z okolic cie- mieniowej, skroniowej i potylicznej prawej. Opozycja faz tych fal wskazuje na miejsce powstawania w tyłomózgo- wiu prawej półkuli. 3-minutowa hiper- wentylacja spowodowała pogłębienie dezorganizacji rytmów mózgowych. Wnioski: wybitnie patologiczne przeja- wy czynności bioelektrycznej mózgu. [hasła pokrewne: , Siłownie zewnętrzne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

Przypadek ten stal sie punktem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy wreszcie odporność w jakimkolwiek narządzie wygaśnie całkowicie, po- socznica początkowa może wywołać odosobnioną gruźlicę narządową, cechującą trzeciorzędny okres gruźlicy w ujęciu Rankego. Najczęściej jest to odosobniona gruźlica płuc. Jdnocześnie wzmaga się także, wprawdzie nieznacznie, ogólna odporność. Uniemożliwia to two- rzenie się przerzutów drogą krwi, co Ranke uważa za znamienne dla gruźlicy trzeciorzędnej. W samych płucach sprawa gruźlicza szerzy się na drodze oskrzelowej oraz przez ciągłość, gdyż zawarte w serze gruźliczym prątki: działając na otaczające tkanki swymi jadami znacznie obniżają ich żywotność i przez to przygotowują teren do dalszej ekspansji. W przeciwieństwie do Rankego, który uogólnienie zakażenia gruźli- czego odnosi do drugorzędnego okresu gruźlicy, teoria Leaokouncza liczy się z faktem powstawania posocznicy gruźliczej już od samego początku zakażenia. Teoria jego zgadza się ze zjawiskiem Kocha dowodzącym wy- sokiego uodpornienia ustroju już wkrótce po zakażeniu prątkami gru- źlicy, a przeczącym twierdzeniu Rankego, że naj wyższa odporność ustroju powstaje dopiero po latach trwania choroby, mianowicie w okresie trze- ciorzędnym. Teoria Lewkowicza tłumaczy dalej częstość zabliźniania się i otorbiania się ognisk gruźliczych zarówno pierwotnego, jak i później- szych, po-wstających na tle posocznic gruźliczych początkowych, rzad- kie co prawda powstawanie w trzeciorzędnym okresie gruźlicy zmian znamiennych dla okresu drugorzędnego, daje wreszcie jednolitą kon- cepcję patogenezy gruźlicy. Prócz zjawiska Kocha w patogenezie gruźlicy płuc odgrywa rolę zja- Wisko Arthusa. Wstrzykując doświadczalnym zwierzętom co parę dni jednakowo małe dawki surowicy końskiej, Arthus nie otrzymywał po pierwszym wstrzyknięciu uchwytnych zmian, natomiast po każdym następnym wstrzykiwaniu następował odczyn w postaci coraz rozleglej- szego przekrwienia i obrzęku. Objawy te cofały się coraz wolniej, aż wreszcie siódme wstrzyknięcie wywoływało miejscową martwicę skóry. Z tych doświadczeń wynika, że chociaż jednorazowe działanie czynnika szkodliwego może nie wywołać żadnych zmian, to choroba może powstać przy stałym lub częstym jego działaniu, nawet pomimo niewielkiego na- tężenia czynnika. Zjawisko Arthusa tłumaczy spostrzeżenia zachorowań na gruźlicę osób ustawicznie obcujących z chorym na gruźlicę, gdy do ich ustroju dostają się prątki Kocha nawet w niewielkiej iiości. [więcej w: , Siłownie zewnętrzne, medycyna estetyczna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off