Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Dane historyczne. Zaleznosc stanu swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dane historyczne. Zależność stanu świadomości od urazów głowy znana była ludziom od niepamiętnych czasów. Z mnóstwa możliwych przykładów warto przytoczyć walkę Odysa z Irosem ,w “Odysei” Homera (przekład Parandowskiego): ” … uderzył w szyję pod uchem i kości mu strzaskał tam w środku. Z ust zaraz rzu- ciła się krew czerwona. Ryknął i padł w proch, zęby się zwarły, piętami bił o zie- mię … Odys chwycił go ża nogę i wywlókł za drzwi i przez podwórze, aż do wrót dziedzińca. Tam go posadził i oparł o mur … “. Prawdopodobnie jest to opis napadu padaczkowego, wywołanego przez uraz mózgu. W następstwie tego urazu Iros stracił przytomność i nieprędko .przyszedl do siebie, jak wynika z następującej inwokacji: “Spraw ojcze Dzeusie, Ateno, Apollonie, żeby tak samo w naszym domu poskro- mieni zalotnicy zwiesili głowę – jedni na dziedzińcu, drudzy w tych ścianach, każdy z ciałem zwiotczałym, jak teraz ów Iros, który u wrót dziedzińca siedzi zwiesiwszy głowę niby pijany i ani ustać prosto na nogach nie może, ani pójść do domu czy tam, gdzie mu pójść wypada – lube członki do cna zwiotczały”. Systematyzacja ta: kich i innych powszechnie czynionych spostrzeżeń nad następstwami urazów głowy jest jednak dziełem dopiero nowoczesnej psychiatrii. Etiologia rozumie się przez się. Patogeneza, anatomia patologiczna i patofizjologia nasuwają najwięcej zagadnień spornych w stosunku do wstrząsu mózgu. Sporna jest sama definicja wstrząsu mózgu, którą podaje się zazwyczaj w następującym sformułowa- niu: jest to zespół objawów występujący w bezpośrednim następstwie urazu czaszki, znamionujący się utratą przytomności i zaburzeniami ośrodkowego sterownictwa czynności wegetatywnych, przebiegający bez stwierdzalnych zmian anatomopatolo- gicznych lub trwałych zmi:an klinicznych. Definicja ta nie obejmuje subtelnych zmian charakterologicznych będących naśtępstwem doznanych kiedyś wstrząsów mózgu, na które obecnie zwraca się coraz baczniejszą uwagę. Powrócimy do tych zagadnień przy omawianiu psychopatii i charakter.opatii. W definicji powyższej podkreślić trzeba ponadto względność pojęcia “stwierdzalnych zmian”. Może np. mikroskop elektro- nowy pozwoli na WYkrywanie zmian strukturalnych nieuchwytnych dla dzisiejszej techniki badania. Istotą wstrząsu mózgu nie są, jak dawniej przypuszczano, nagłe zmiany niedokrwienia i niedotlenienia tkanki mózgowej, lecz porażenie czynności komórek nerwowych wywołane przemijająco mechanicznym czynnikiem urazowym. W zasadzie zmiany te są odwracalne, przynajmniej w znaczeniu klinicznym. Ponie- waż jednak w pewnych przypadkach pozostają odległe następstwa przebytego wstrząsu, nie jest wykluczone, że każdy wstrząs tak delikatnej tkanki jak nerwowa może pozostawić niestwierdzalne dzisiejszymi metodami badawczymi zmiany ana- tomopatologiczne lub fizjopatologiczne, np. w drobinach białkowych komórek nerwo- wych. Natychmiast po urazie następuje zupełna utrata świadomości, a więc stan komatyczny, który może trwać od kilku sekund do wielu dni. [hasła pokrewne: , olejek kokosowy, bielizna damska sklep internetowy, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Szkoła tańca Poznań’

Dane historyczne. Zaleznosc stanu swiadomosci

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Największą umieralność z powodu gruźlicy spostrzega się, wśród niemowląt i w pierwszym roku życia, zależnie od zakażenia rodzinnego, następnie się obniża, tak iż u dzieci między 8-9 rokiem życia jest naj- niższa, po czym w latach poprzedzających dojrzewanie płciowe, znowu wzrasta, utrzymując się na wysokim poziomie zwłaszcza między 19-40 rokiem życia, więc w okresie najproduktywniejszym życia, i stopniowo spada już od 30 roku życia. Wyjaśnia to dobrze wykres Stanisława Sie- lickiego, sporządzony przez prześledzenie umieralności na, gruźlicę poszczególnych pokoleń na podstawie danych z 11 państw, które prowa- dzą od kilkunastu lat rejestrację zgonów z gruźlicy według wieku. W związku z wcześniejszym dojrzewaniem płciowym u dziewcząt zwiększenie umieralności na gruźlicę rozpoczyna się wśród nich wcze- śniej niż u chłopców, pozostając na wyższym poziomie do 30 roku życia. Od 30 do 39 roku życia umieralność na gruźlicę utrzymuje się u obu płci mniej więcej na jednakowym poziomie, powyżej zaś 40 roku życia do 69 przeważa u mężczyzn. U kobiet najwyższa umieralność na gruźlicę przypada na okres od 15 do 39 roku życia, więc na okres dojrzewania macierzyństwa. Wśród umierających na gruźlicę przeważają chorzy na gruźlicę płuc: z ogólnej liczby zmarłych na gruźlicę w Warszawie w 5-leciu 1910-1918 gruźlica pluc stanowiła 68%, a pozapłucna tylko 32%, w 51eciu 1924-1928 odpowiednie liczby wynosiły 80 i 20, a w 5-leciu 1929-1933 – 83 i 17 (Stanisława Bakalouxi). W naszych miastach liczących ponad 10.000 mieszkańców w r. 1936 gruźlica narządu oddechowego stanowiła według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 87,7% wszystkich zgo- nów z gruźlicy, a pozostałe postaci tej choroby 12,3%. Ostatnia wojna światowa zaważyła wybitnie na szerzeniu się gruźlicy na ziemiach polskich. Okupant stworzył warunki, które obniżyły ogromnie odporność ludności na zakażenie gruźlicą a jednocześnie wybitnie zwięk- szyły możliwości zakażenia się. [patrz też: , Szkoła tańca Poznań, psycholog Kraków, kurs sep ]

Comments Off

« Previous Entries