Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘trądzik’

Obfitosc powietrza i slonca nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Obfitość powietrza i słońca nie równo- waży zatem elementarnych wykroczeń przeciw higienie cechujących wieś. Toteż gruźlica na wsi panoszy się więcej niż w miastach, których warunki higieniczne ulegają stałej poprawie. To samo zjawisko spostrzega się w innych państwach. Maria Skokowska-Rudolf obliczyła samych tylko zgonów z gruźlicy wśród ludności wiejskiej w Polsce przed ostatnią wojną światową 42.000 rocznie. Za większ ą umieralnością na gruźlicę na wsiach przemawiają dane statystyczne, opracowane przez Zdzisława To- manka dla okresu od r. 1925 do 1929. Okazało się, że u ludności wiejskiej rolniczej (1.860 przypadków) przebiegała gruźlica płuc na ogół w postaci cięższej oraz szybciej niż u mieszczan (1.824 przypadków). U ludności miejskiej zmiany szczytowe zagęszczające zdarzały się 2 razy częściej niż u ludności wiejskiej i na odwrót zmiany naciekowe stwierdzało się u rolników w 99,7%, natomiast u mieszczan w 54,9%. U rolników gruźlica dotyczyła obu płuc przeszło 3krotnie częściej niż u mieszczan. Częściej też wikłała się z gruźlicą krtani. Szczególną ciężkość i groźniejszy prze, bieg gruźlicy wśród ludności wiejskiej tłumaczył przed wojną Tomanek przede wszystkim wyczerpującą pracą fizyczną na wsi, połączoną z dużym nasłonecznieniem dalia podczas jej wykonywania. Dużą rolę przypisy- wano także stałemu niedożywianiu ludności wiejskiej, fatalnym warun- kom mieszkaniowym i innym stałym wykroczeniom higienicznym obok niedostatecznego uświadomienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego R. P. w r. 1936 zgony z gruźlicy w dużych miastach Polski, liczących ponad 100.000 mieszkań- ców, zajmowały drugie miejsce. Mianowicie na 100 zgonów w tych miastach przypadało na choroby narządu krą- żenia 18 na gruźlicę 14, na nowotwory złośliwe 9,5, zapalenie płuc 9,5, ostre cho- roby zakaźne 4,84 itd. Zatem każdy siódmy zgon przypadał w tych mia- stach na gruźlicę. [hasła pokrewne: , filtry do wody, trądzik, bielizna damska sklep internetowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘trądzik’

Obfitosc powietrza i slonca nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Odróżnia się gruzełki typowe i atypowe. Są one tworami drobnowi- dowymi. Głównymi stałymi składnikami typowego gruzełka są trojakiego rodzaju komórki, mianowicie: 1. leżące mniej więcej w środku jedna lub kilka dużych komórek, zw. Komórkami olbrzymimi Langhansa, z których każda za- wiera od kilku do kilkunastu, a nawet ponad sto jąder, 2. otaczające je pierścieniem komórki nabłonkowate i limfocyty, które otaczają gruzełek z zewnątrz. Niektórzy sądzą że limfocyty są nie tyle składnikiem gruzełka, ile wyrazem zapalenia okołoogntskowego, powstają- cego wskutek działania jadów gruźli- czych, wydostających się z ogniska gru- źliczego do otoczenia. Źródłem tych zmian dookoła ogniska gruźliczego mo- gą być także nieprawidłowe wytwory przemiany materii w ognisku, a może też wytwory rozpadu jadów gruźli- czych. Zdaniem innych (Ksawery Lew- kowicz), zapalenie okołoogniskowe jest pochodzenia prątkowego. Pomiędzy ko- mórkami gruzełka widać miejscami jakby siateczkę, którą tworzy po części istota podstawna, po części nitki włóknika. Naczyń krwionośnych w gru- zełku nie ma. Gruzełki nietypowe nie mają jednego lub dwóch z wymienionych składników albo okazują inne zboczenia od klasycznego obrazu gruzełka. Ogólna anatomia patologiczna gruźlicy płuc Gruzełki ulegają w dalszym przebiegu przeistoczeniu łącznotkanko- we mu i zwłóknieniu, często z następowym zeszkliwieniem, albo, zdaniem większości anatomopatologów, zserowaceniu i otorbieniu, Według Hiibschmanna, serowacieją gruzełki tylko wtenczas, gdy nastąpi za- ostrzenie sprawy z pojawieniem się nowego wysięku. Zserowaciałe i ze- szkliwione gruzełki ulegają nieraz zwapnieniu. Masy serowate mogą roz- padać się i rozmięknąć. Łącząc się z sobą. gruzełki tworzą widoczne gołym okiem guzy gru- źlicze, zwane także “naciekami gruźliczymi”. Dalszy los na- cieków jest taki sam jak i gruzełków. [patrz też: , trądzik, bielizna damska sklep internetowy, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries