Medycyna naturalna a zdrowie
Naturalne produkty medyczne oraz zdrowe żywienie…

Posts Tagged ‘witamina b6’

Przyczyny matolectwa i wola zdaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przyczyny matołectwa i wola zdają się być jednak bardziej zawile. Nasuwa się np. pytanie, dlaczego nie cała ludność tych pkolic ulega endemii, lecz tylko jednostki. U ludności tej czasem występuje tylko wole bez objawów matołectwa, czasem tylko głuchota endemiczna, która musi mieć jakiś patogenetyczny związek z matołectwem. Zauważono też, że często jakaś ostra choroba zakaźna poprzedza matołectwo, Nie brakło dlatego przypuszczeń, że woda do picia okolic górzystych i słodka woda rzeczna za- wierać może jakieś wirusy chorobotwórcze, na co zresztą brak przekonywają- cych dowodów. W każdym razie” nie ulega wątpliwości, że matołectwo stoi w związku z geologicznymi właściwościami gleby. Niektórzy myśleli tu nawet o właściwościach promieniotwórczych. Pierwotna przyczyna leży w tarczycy, jednak równolegle ze zmianami w tarczycy stwierdza się zmiany w mózgu. Faktem jest, że większość matołków ma wole, które zdaje się być wyrazem samoobrony ustroju, dążącego do przerostu zachowanej od niszczącego procesu tkanki gruczołowej. Najcięższe przypadki matołectwa przebiegają bez wola, a tkanka tarczycy w całości jest ciężko schorzała. Tutaj należy też spostrzeże- nie, że matołectwo endemiczne zawsze idzie w parze z wolem endemicznym, może być jednak wole bez matołectwa. Tutaj podnieść też, trzeba korzystne wyniki organoterapii tarczycowej. Objawy matołectwa polegają na ogólnych zaburzeniach wzrostu i rozwoju cielesnego, przytępieniu słuchu oraz niedo- rozwoju umysłowym swoistego typu. Objawy cielesne są bardzo znamienne. Wzrost jest znacznie niższy od prawidłowego, czasem nie dochodzi do 100 cm, większość matołków osiąga wzrost powyżej 120 cm. W obrazie rentgenowskim stwierdza się, że szwy czasz- kowe i nasady kości długich nie kostnieją. Twarz jest bardzo typowa. Nasada nosa jest szeroka, spłaszczona, wciągnięta i leży do tylu od powierzchni czoła, często na równi z zewnętrznymi kącikami szpar powiekowych. Skóra twarzy jest zgrubiała, powieki grube i obrzękłe, wargi wydęte, usta przeważnie otwarte, odległość między oczami zbyt duża, język zgrubiały, górna szczęka często zbyt krótka. Głowa jest stosunkowo duża. Znamienny jest obrzęk śluzowaty, polega- jący na bujaniu i zwyrodnieniu tkanki podskórnej, szczególnie twarzy i grzbietu rąk i stóp. Ucisk palcem nie pozostawia dołka. Skóra ma kolor brudnoblady, jest sucha i łatwo się łuszczy. U starszych matołków zanika tkanka podskórna, wskutek czego powłoki stają się wiotkie i marszczą się, tak iż chorzy nabie- rają wyglądu starczego. Tylko na twarzy widuje się ostro odgraniczony ru- mieniec, podobnie jak u mongoloidów. Włosy są krótkie, grube, szczotkowate i suche, paznokcie grube, pobrużdżone. Palce bywają krótkie, pokryte zgru- białą skórą. Wole przeważnie nie jest duże. Najczęściej powiększony jest płat środkowy. Wzrok jest przeważnie dobry, natomiast smak i powonienie wyka- zują upośledzenie, a słuch jest obniżony niemal zawsze w rozmaitym stopniu, aż do zupełnej głuchoty. [podobne: , witamina b6, fizjoterapia, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘witamina b6’

Przyczyny matolectwa i wola zdaja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Brutalne wysiedlanie ludności z miejsc jej zamieszkania, nie kończące się wędrówki w poszukiwaniu dachu nad głową, zniszczenia wsi i miast, przymusowa praca w ciężkich warunkach, ustawiczna obawa o los, duże ograniczenia żywnościowe, przeludnienie mieszkań itp. – te czynniki stwarzały podłoże do łatwego zakażania wyniszczonej Iudności prątkami gruźlicy, rozsiewanymi obficie przez cho- rych, stłoczonych razem ze zdrowymi. Grozę położenia pogarszało świa- dome rozbicie przez najeźdźcę całego aparatu przeciwgruźliczego w Polscs. W bardzo krótkim czasie, po opanowaniu militarnym kraju rozwiązali okupanci wszystkie Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgruźliczym na czele i prawie wszystkie poradnie przeciwgruźlicze, zabrali sanatoria przeznaczając je wyłącznie dla siebie, przekreślili dla nas leczenie klimatyczne zakazując nam pod karą śmierci dostępu do Za- kopanego. Wprawdzie w ostatnich latach okupacji rozpoczęli Niemcy ma- sowe badania radiologiczne kolejarzy, pracowników Ubezpieczalni Spo- łecznych i osób wywożonych do Niemiec do pracy przymusowej. Zwra- cano się nawet do polskiego świata lekarskiego z wezwaniem do czynnego udziału w tych badaniach obiecując ich umożliwienie. Wszystkie te za- biegi miały jednak na celu wyłącznie zapobieganie zawleczeniu gruźlicy do Niemiec. Ostatecznie zezwolono na dwa oddziały gruźlicze dla Pola- ków całej tzw. Generalnej Gubernii, mianowicie w zakładach dla chorych umysłowych w Tworkach i w Kobierzynie, Szczątki placówek przeciw- gruźliczych w Warszawie uległy całkowitemu zniszczeniu w związku z powstaniem w r. 1944, a jednocześnie z tym nie oszczędzono i ich per- sonelu razem z najwybitniejszymi przedstawicielami fizjologii w Polsce, których pomordowano. Taki stan spowodował nie tylko ogromny, wzrost zagruźliczenia w kraju, ale i nader złośliwy przebieg choroby, który się objawił talk ciężkimi i rozległymi zmianami, jakich nie spostrzegało się przed ostatnią wojną. Miarą spustoszeń, które wywoływała teraz gruźlica, mogą służyć takie fakty, jak skok liczby agonów na gruźlicę W Warszawie z 155 na 100.000 mieszkańców w r. 1939 na 452 w r. 1941 i 500 w r. 1944, a w Łodzi z 176 do 316, i to w tym czasie, kiedy w Kopenhadze np. liczba zgonów na gruźldcę z 51 na 100.000 w r. 1939 obniżyła się do 40 w r. 1944, a w Sztokholmie w tym samym czasie z 92 na 70. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, uprawnienia sep, witamina b6 ]

Comments Off

« Previous Entries