olejek kokosowy do włosów i ich pielegnacja.
Naturalne olejki do wlosow: kokosowe, arganowy, jojoba, makadamia, tamanu

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wdrażanie Giełd Ubezpieczeniowych – Lekcje z Europy

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Państwowe ubezpieczenia zdrowotne są kluczowym elementem reformy opieki zdrowotnej zawartej w ustawie o przystępnej cenie (ACA). Począwszy od stycznia 2014 r., Wymiana każdego państwa zapewni rynek, na którym osoby i drobni pracodawcy mogą porównywać i kupować plany zdrowotne. Pomysł polega zarówno na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia zdrowotnego, jak i na zwiększeniu konkurencji wśród ubezpieczycieli, a przez to promowaniu ograniczania kosztów. Zarządzana konkurencja na trzech rynkach i kluczowe postanowienia ustawy o przystępnej cenie. Zarządzana konkurencja w opiece zdrowotnej obejmuje nadzór i zarządzanie trzema rynkami, które łączą ubezpieczycieli, dostawców i mieszkańców. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wdrażanie Giełd Ubezpieczeniowych – Lekcje z Europy

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Mieog JS, van der Hage JA, van de Velde CJ. Przedoperacyjna chemioterapia u kobiet z operacyjnym rakiem piersi. Cochrane Database Syst Rev 2007; 2: CD005002-CD005002 Web of Science Medline
2. Prowell T. Agencja ds. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wdrażanie Giełd Ubezpieczeniowych – Lekcje z Europy

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

W przypadku leków o szerszym wcześniejszym zastosowaniu w raku piersi lub dowodów o niespotykanej skuteczności lub leków badanych w trwających randomizowanych próbach z adiuwantem, alternatywne podejścia mogą być akceptowalne i powinny być omówione z FDA. Proporcjonalna wielkość różnicy między grupami leczonymi w patologicznym całkowitym odsetku odpowiedzi powinna być wcześniej określona i mieć wysokie prawdopodobieństwo przełożenia na znaczącą poprawę przeżycia bez choroby lub całkowitego przeżycia; wielkość próbki wymagana do wykazania istotnej różnicy przeżycia może być znacznie większa niż wielkość wymagana do wykazania znaczącej różnicy w całkowitych odsetkach patologicznych odpowiedzi. Analizy statystyczne powinny wykorzystywać całą populację, która ma zamiar leczyć. Ponieważ u niektórych pacjentów z patologiczną pełną odpowiedzią rozwinie się dystalna choroba przerzutowa, niewielka absolutna poprawa prawdopodobnie nie będzie miała znaczącego wpływu na długoterminową korzyść kliniczną; konieczne mogą być znaczne ulepszenia, aby poprawić przeżycie bez choroby lub całkowite przeżycie. Na przykład w neoadjuwantowej próbie chemioterapii z trastuzumabem lub bez niego, grupa, która otrzymała trastuzumab, wykazała prawie dwukrotne zwiększenie całkowitej odpowiedzi na leczenie (39% w porównaniu z 20%) i 3-letnie przeżycie bez choroby wynoszące 71% w porównaniu z 56% w drugiej grupie leczonej.5 Podobnie, adiuwantowe próby chemioterapii z trastuzumabem lub bez niego wykazały względne (około 12% absolutne) zwiększenie przeżycia bez choroby po dodaniu trastuzumabu.6
Pomimo obietnicy patologicznej pełnej odpowiedzi jako punktu końcowego dla przyspieszonego zatwierdzenia, pozostają nierozwiązane kwestie, w tym definicja takiej odpowiedzi, która optymalnie przewiduje długoterminowe wyniki kliniczne, podtypowe swoiste typy raka piersi najprawdopodobniej pokażą taką odpowiedź, oraz wielkość poprawy potrzebna do znaczących ulepszeń w zakresie wolnego od choroby i całkowitego przeżycia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Wdrażanie Giełd Ubezpieczeniowych – Lekcje z Europy

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Pacjentów można sklasyfikować jako mających wysokie ryzyko nawrotu na podstawie konwencjonalnych cech histologicznych lub odpowiednio zwalidowanych środków genomicznych. Najwyższe wskaźniki patologicznej odpowiedzi całkowitej obserwowano na ogół u pacjentów z wysokojakościowymi nowotworami ER i PR-ujemnymi oraz z nowotworami HER2-dodatnimi.3 Chociaż pacjenci z potrójnie ujemnym rakiem piersi mają zwiększone ryzyko nawrotu, jeśli uzyskano kompletną odpowiedź patologiczną, prawdopodobieństwo przeżycia może być podobne do prawdopodobieństwa przeżycia u pacjentów z bardziej rokowniczo korzystnymi podtypami.3,4 Pacjenci z guzami ER i PR z mniejszym prawdopodobieństwem mają patologiczną pełną odpowiedź na terapię neoadiuwantową i bardziej prawdopodobne żyć dłużej z dostępną terapią; całkowita odpowiedź patologiczna jest mało prawdopodobna w przewidywaniu korzyści klinicznych w tej podgrupie.3 Odradzamy włączanie pacjentów z guzami o niskiej złośliwości ER i PR do badań neoadjuwantowych prowadzonych zgodnie z intencją regulacyjną. Duża, randomizowana próba neoadjuwantowego leczenia raka piersi z zastosowaniem projektu dodatkowego – badanie standardowego schematu adiuwantowego z nowym lekiem lub bez niego, dostarczonego przed operacją – może być wykorzystana do przyspieszonego zatwierdzenia. Ta pojedyncza randomizowana próba, jeśli jest odpowiednio zasilana, może zarówno wspierać przyspieszoną aprobatę na podstawie znacznej poprawy w patologicznym całkowitym odsetku odpowiedzi, jak i, po dalszej obserwacji, dostarczyć danych na temat potencjalnej poprawy bez choroby i całkowitego przeżycia w celu ustalenia korzyści klinicznych. . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries